بهمن هاشمی: فرقه رجوی در آلبانی دوام نمی آورد

آقای بهمن هاشمی برادر فرزین هاشمی از اعضای کمسیون خارجه شورای ملی فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات اراک حضور یافتند.
گپی با آقای بهمن هاشمی در رابطه با عملکرد فرقه رجوی داشتیم و در ادامه آقای بهمن هاشمی عنوان داشتند: چند وقتی ست که برادر با ما ارتباط نداشته و دلم می خواهد صدای برادرم به گوشم برسد. من خبرها را از طریق نشریه و سایت انجمن نجات دنبال می کنم فرقه رجوی فرقه خطرناکی است و اعضای در بند فرقه وضعیت خوبی ندارند. نمی دانم رجوی و سرانش از جان برادرم و ما بقی افرادی که در فرقه هستند چه می خواهد! که آنها را آزاد و به حال خودشان نمی گذارد؟
فرقه رجوی دشمن مردم ایران است و در بین مردم ایران منفور هستند و مطمئن هستم در آلبانی دوام نمی آورند. امیدوارم هر چه زود تر فرقه رجوی نابود شود و تمامی افرادی که چندین سال است در فرقه هستند آزاد شوند و به دنبال زندگی خود بروند از جمله برادر من که سالهاست در دام این فرقه است.

خروج از نسخه موبایل