مرگ بن لادن و موضع فرقه تروریستی رجوی

اسامه بن لادن مسول مرگ بسا بی گناهان منجمله صدها تن از شهروندان امریکایی در جریان تهاجم و انفجاربزرگ برجهای آسمانخراش امریکا در یازده سپتامبردرده سال پیش، به سزای اعمالش رسید و درهمگان شور و شادی ایجاد کرد.
درهمان مقطع به سبب جاری شدن خون صدها تن ازمردمان بی گناه امریکایی دل هرانسان آزادیخواهی به درد آمد وطبعا این عمل شنیع مورد تقبیح ومحکومیت همگان قرارگرفت والبته که دراین میان فقط فرقه رجوی از فرط خوشحالی در قرارگاه باقرزاده عراق و اوورسوراواز به رقص و پایکوبی پرداختند!
واما متعاقب مرگ اسامه بن لادن کنجکاو بودم تا ببینم که فرقه تروریستی رجوی چه موضعی اتخاذ خواهند کرد وبرخلاف مقطع به وقوع پیوستن بزرگترین انفجار تروریستی در یازده سپتامبر این بار که جای خوشحالی دارد به وجد خواهند آمد!؟ مطابق انتظار اطلاعیه با هول شدگی تمام ازجانب شورای ساخته وپرداخته رجوی صادرشد وبی اساس پاچه ایران گرفته شد که دراین واقعه ضربه سنگینی دریافت کرده است چونکه متحد بالفعل و بانکدار تروریسم بین الملل است!؟ ازاین اطلاعیه مرموز و دجالگرانه هم کسی چیزی نفهمید که خلاصه از بابت مرگ اسامه بن لادن که پیام آور مرگ محتوم تمام تروریستهای عالم هست توخوشحال شدی یا نگران که یار و یاوری را در صحنه نامردمی از دست داده ای!؟ وبعد برای نه مردم امریکا بلکه برای نظام امپریالیستی و پدرخوانده تروریسم بین الملل دل سوزانده ای که مبادا پس از بن لادن ؛ نظام ایران جایگزین تهدید جدی علیه امریکا باشد!؟ الحق که خیلی دجال هستید ودردنیای سیاست پیشگی از نوع تاجرانه آن گوی سبقت را ازهمه دجالان عالم ربوده اید!
خوب است یک نیم نگاهی هم به عقب بنگرید که از بدو تاسیس موضع سازمان درقبال بورژوازی وامپریالیسم جهانخواربه سرکردگی امپریالیزم امریکا چه بود!؟ مگر از ترور مستشاران امریکای وقت مفتخر نبوده اید و از کارنامه درخشان خود دراین خصوص یاد نمیکردید!؟ زیاد راه دور نرویم. درهمین اواخر در جریان جنگ قوای اشغالگر امریکایی علیه ملت عراق مگرشاهد در خون غلطیدن صدها هزارشهروند عراقی بتوسط قوای امریکایی نبوده اید!؟
مگر پایگاهها و قرارگاههای سازمان درآن مقطع بتوسط همین قوای امریکایی که امروزنا جوانمردانه بخاطر بقای خفیفانه خود به زیر قبای آن خزیده اید مورد تهاجم سنگین هوایی قرارنگرفت وکشته ومجروح نداده اید!؟
فراموش نکرده ایم که مریم رجوی بمباران امریکاییها علیه عراق درسال 1990 را وحشتناکترین بمباران تاریخ علیه بشریت نام برد و…….
حال چگونه است که درقبال امریکا وتروریست معدوم بن لادن موضعی ندارید وسکوت پیشه کرده اید ونگران هستید که نکند از بابت صدور تروریسم ایران، امریکا مظلوم واقع شود!؟
دریک جمله میخواستم از رجوی بپرسم به چه قیمتی میخواهی به جاه و قدرت برسی!؟
همسویی با القاعده ویا پذیرش نکبت درغلطیدن به قبای قوای بیگانه امریکایی و یا اصرار بر ماندن دراشرف آن خاک غصبی عراقیان با به قربانگاه کشاندن عناصر ناراضی و اعضای اغفال شده پادگان اشرف و……….
اگر یک جو صداقت در وجودت باقیمانده بگذار درب خروجی اشرف برای ساعاتی به دیدگان اعضای ناراضی، خسته و فرسوده کمپ اشرف بازشود تا ببینیم اشرفیان با خروج خود ازجهنم تشکیلات فریبنده ات وبازیافتن رهایی وقدرت تفکردرقبال مرگ بن لادن وتروریستهای امریکایی چه موضعی اتخاذ خواهند کرد. آنوقت تا سیه روی شود هرکه دراو غش باشد!!
 

خروج از نسخه موبایل