قلاب سنگ و تیر کمان؛ سلاح استراتژیک فرقه رجوی

با یکی از خانواده های اعزامی به عراق چند دقیقه ای گفتگویی داشتم به آن گفتم چه خبر! در جواب گفت ما خودمان را با مشکلات زیادی به درب پادگان اشرف رساندیم متاسفانه بایک سری از وحشی گری عناصر فرقه مواجه شدیم اینها دیگر چه جور انسانهایی هستند بوسیله تیر کمان و قلاب سنگ به سمت ما اشیاء فلزی و سنگ پرتاب می کردند ما فقط برای ملاقات رفته بودیم آنهم با دست خالی. اشیاء فلزی که به سمت ما پرتاب می کردند حساب شده آنها را بُرش داده بودند و یک سری نفرات را برای این کار سازماندهی کرده بودند. در کجای دنیا ثبت شده که ملاقات با زندانی ممنوع است. این ها که مدعی آزادی هستند واقعا بایستی برای افراد فریب خورده تاسف خورد کسانی که تحمل چند خانواده را ندارند چه نام و نشانی بایستی روی آنها گذاشت اگر فرقه رجوی فکر می کند که با ابزارهای انسانهای نخستین می تواند هدف ما را متوقف کند سخت در اشتباه است ما تا فرزندانمان را از پادگان مخوف اشرف نجات ندهیم از پا نمی نشینیم!! به امید آن روز!!

خروج از نسخه موبایل