نگرانی عمیق خانواده های چشم انتظار گیلانی از آینده عزیزان خود در فرقه رجوی

شماری ازخانواده های چشم انتظار و رنجدیده از ظلم و جور رجوی با اجتماع در دفترانجمن نجات گیلان حول آخرین وضعیت کمپ اشرف و آینده عزیزان نگون بخت و اغفال شده خود به تبادل نظر پرداختند و نگرانی خود را از روند غم انگیزمواضع نابخردانه سران سازمان نسبت به هشداردولت مردمی عراق مبنی بر خاتمه حضور فرقه تروریستی رجوی درعراق و بستن کمپ اشرف اعلام داشتند. در این اجتماع دو ساعته خانواده های دردمند و مشتاق رهایی عزیزان خود ازچنگال دیوسیرتان رجوی و بازگشت آنان به دنیای آزاد و بویژه کانون گرم و پرمهرخانواده به اتفاق موارد زی ررا مورد تاکید قرار دادند:
1- ما خانواده های گیلانی که هریک عضوی از خود دراسارت فرقه تروریستی رجوی داریم به تحقیق اذعان میداریم که رجوی و دارودسته اش به اعتبار بیشمارجنایاتش علیه مردم ایران خصوصا درهمکاری با صدام معدوم درجنگ هشت ساله، نه تنها جایی در اذهان مردم ایران ندارند بلکه مورد تنفر و انزجارشدید بوده وبایستی تاوان جنایت وخیانت خود را بپردازند.
2- عمیقا اعتقاد راسخ داریم که تشکیلات فریبنده رجوی با استفاده ازاهرم کنترل ذهن ومغزشویی وبا دروغ وکلک عزیزانمان را اغفال کرده ودراین دستگاه فرقه ای توانسته است آنان را سالیان به اسارت خود دربیاورد و براین باوریم که درصورت بازشدن درب خروجی اشرف تک تک عزیزانمان پتانسیل خروج و بازگشت به دنیای آزاد و کانون گرم و پرمهرخانواده را دارند وآنرا با حضورچندباره خود درمقابل پادگان بدنام اشرف به عیان حس کرده ایم.
3- بخوبی اشراف داشتیم وداریم که پادگان اشرف اهدایی رژیم سرنگون شده صدام ملعون بوده و رجوی جنایتکاردرعوض وطن فروشی ودادن اطلاعات وبازی کردن درنقش ستون پنجم سالیان درآن مستقرشده وبه عملیات خرابکارانه علیه ایران اسلامی مان مبادرت کرده است. حال مردم وعشایرآن دیارخواهان بازپس گیری زمینهای غصب شده خود هستند و رجوی باید این حقیقت محض را درک کند وبه خواسته مردم عراق تمکین نماید وبا تخلیه کمپ اشرف وتحویل آن به صاحبان اصلی آن گورخود را برای همیشه گم کند.
4- دولت عراق بنا به استقلال و اقتضای حاکمیت ملی خود ومصالح ومنافع مردم عراق و پرونده سیاه فرقه رجوی دراعمال جنایت برعلیه مردمان کرد وشیعیان جنوب عراق خواستاربستن پرونده وخروج تمام عیارتشکیلات مافیایی رجوی به خارج ازعراق بوده وما نیزبراین خواسته به حق دولت ومردم عراق احترام گذاشته وازدولت عراق مجدانه میخواهیم که با دادن یک فرصت طلایی به عزیزان فریب خورده مان درهموارکردن راه دیداروملاقات حضوری با خانواده های متحصن درمقابل کمپ اشرف، رهایی دائمی عزیزانمان را مهیا کنند.
5- در پایان هشدار میدهیم چنانچه سران فرقه مجاهدین به خواسته دولت عراق مبنی بربستن پادگان اشرف وخروج ازعراق تن ندهند وکمافی السابق برماندنشان دراشرف احمقانه اصرار بورزند، هرآنچه که اتفاق بیفتد با عواقب استرس آور و نگران کننده برای ما خانواده های اعضای دربند اشرف، متوجه سران فرقه خصوصا زوج بدنام رجوی خواهد بود وبایستی درمجامع بین المللی و وجدانهای بیدار بشری و همچنین در دادگاههای قضایی عراقی پاسخگو باشند.
6- هم اکنون اعلام آمادگی میکینم که میخواهیم به کمک خانواده های متحصن ومقاوم مقابل کمپ اشرف بشتابیم وبزودی زود به اتفاق شماری دیگرازسایرخانواده های مرتبط با دفترانجمن نجات گیلان با تقبل رنج ومشقت فراوان عازم عراق ناامن خواهیم شد تا بتوانیم صدای درگلوخفته سایرخانواده ها ازاقصی نقاط ایران را که مشتاقانه منتظر بازگشت عزیزان خود به خانه وکاشانه خود هستند را به گوش جهانیان برسانیم.این ایام واپسین لحظه های حضورشوم رجوی درخاک عراق را به فال نیک میگیریم و یک جورهایی امید وآرزوهایمان تقویت شده است واوضاع را مثبت ارزیابی کرده وانگاری که برایمان الهام شده است که خبرهای خوشی درچشم اندازی نه چندان دوردرراه است. انگاری حضور قهرمانانه یک و نیم ساله خانواده ها درمقابل پادگان بدنام اشرف دارد به ثمرنهایی خود میرسد وباورعمیق داریم که لحظه های شیرین درآغوش کشیدن عزیزان دربندمان نزدیک ونزدیکترمیشود.
به امید نیست ونابودی تمام عیارفرقه رجوی ورهایی وبازگشت تمام اعضای ناراضی کمپ اشرف به دنیای آزاد وکانون گرم و پرمهرخانواده.

خروج از نسخه موبایل