انتخاب مسئول اول فرقه رجوی

فرقه رجوی در آخرین روزهای عمر خود خانم زهره اخیانی را برای دبیر کل این فرقه با شعارها ی تکراری انتخاب کردند که شاید با آمدن این خانم کمی به عمر خود در عراق اضافه کنند ولی این مسئول اول خودش هم می داند که این انتخاب فرمایشی برای نیروهای از دست رفته هیچ تاثیری ندارد.
اما برای گرفتن تعهد از نیروها، این خانم نیاز بود. اگر چه نیروها در آن فضای سالن که رجوی بوجود می آورد بعداز انتخاب نیروها ناچار هستند تعهد بدهند ولی دو روز دیگر در اشرف زیرآب آن تعهد ها را خواهند زد.
علت چیست که فرقه رجوی برای تعهد گرفتن اینقدردست به فریب کاری می زند با توجه به شرایط موجود در اشرف که در این سال اتفاق افتاده است نیروها دیگر رابطه تشکیلاتی با رجوی ندارند و رهبران فرقه خیلی تلاش می کنند ومانورها را انجام می دهند تا این رابطه را بین نیروها حفظ کنند اما نیروها به خاطر سرنوشت آینده خودشان دیگر نیاز به حفظ حتی صوری رابطه هم ندارند وبه همین خاطر این انتخاب یک انتخاب صوری برای گرفتن تعهد از زندانیان واز زندان بانان است به همین جهت هم در نشست های داخلی به نفرات التماس می کنند تا یک فاکت بخواند وبه نفرفاکت خوان جایزه می دهند واین شرایط در اشرف برقرار است برای حفظ آنها در این شرایط یک نفر دیگر می آید تا از این زندانی و زندانبان تعهد بگیرد.
سوال: آیا شدنی است؟ نه فقط می توانم بگویم که خانم زهره اخیانی که زنی خود خواه و کرسی خواه است در زمانی آمده که امضاء پایان فرقه رجوی را در کارنامه خود داشته باشد واین همان درجه ای است که در جنگ جهانی دوم هیتلربه یکی از فرمانده لشکر خود که در روسیه شکست می خورد درجه فرستاد از طریق پیک او این جمله گفت که دیگر دیر شده است واین درجه را به خود هیتلر بدهید.
ولی خانم زهره اخیانی قبول کرد تا به رجوی بگوید این هم از نیروها تضاد حل نکرد وهر جدا شده بعداز این هم با رده فعلی افشاگری خواهند کرد واین افشاگری ها ریشه این فرقه را خواهد خشکاند. اگر چه این فرقه رجوی سعی دارد بگوید این انتخاب برای فرقه درآینده مهم است وبرای نسل جدید نیاز است اما نسل جدید دیگر نمی خواهد داستان حجت عزیزی وآنا محمدی که از روی فشارخودکشی کردند را تکرار نمایند. پس آقای رجوی همه چیز دیگر دیر شده وفقط شما می خواهد هم زندانیان وهم زندان بانان در یک جا کشته شود این خواسته شما هرگز بدست نخواهد آمد ودر روز های آینده منتظر پیامدهای داخلی این انتخاب باشید مجددا فرار وحتی خودکشی ها وسربه نیست کردنها صدایش به بیرون از آن قعله خواهد آمد.
سعید

خروج از نسخه موبایل