بازهم کج فهمی دستگاه منگول مجاهدین

در عکسهای یک هفته قبل و مربوط به اردوگاه اشرف، عکس پلاکارد مجاهدین را دیدم که خطاب به خانواده های عزیز از بابت عدم صحبت با عزیزانشان بد و بیراه گفته بود. باید خطاب به فرماندهان نادان مجاهدین گفت که واقعا کج فهمی تا اینقدر!!.

بدانید که دیگر صدای پدر و مادر و خواهر و برادر هم قطع شود باز نفر مجاهدین فرار کرده و خود را به خانواده های متحصنین می رساند.و در عرض چند روز دوباره دو نفر از جمله آقای خاوری خود را به دنیای آزاد رسانده است. ضمن اینکه در طی این هفته مسئولین صلیب سرخ و سازمان ملل بارها با خانواده ها صحبت کرده و آنها را متقاعد کرده اند از هر اهرمی برای تهیه فضای آزاد برای ملاقات با فرزندانشان و رهانیدن آنان از دست سازمان مجاهدین اقدام خواهند نمود و لذا در یک اقدام متقابل و محترمانه نیز خانواده ها فرصتی لازم را برای پیشبرد کارهای مسئولین نهادهای بین المللی فراهم آورده اند تا نتایج هزاران مرتبه تسریع گردد. و توهین و فحش های مجاهدین که مسلما فقط در شان خودشان است اتفاقا بر سیاست های عاقلانه خانواده های باهوش و دشمن ستیز نمی چربد. لازم است گفته شود، صبر خانواده ها جداٌ به سر رسیده و مطمئناٌ سازمان رویکرد پرقدرت تبلیغاتی و فرهنگی و سیاسی خانواده ها را شاید در این چند روز آینده بیشتر ببیند و بر بی عرضه گی سیاسی خود در صحنه طوفان های سیاسی رویدادهای جلوی درب اشرف صحه بگذارد. سازمان نمی داند هریک از این خانواده ها سفیر عاطفه و صلح و رهایی شده و خودشان به تنهایی با دهها شیخ عراقی بابت حمایت شان جهت تمکین مجاهدین به انجام ملاقات فرزندانشان دیدار و گفتگو می کنند. آری همین خانواده ها در هر سری حضور داوطلبانه شان حتما نفری را از خانواده به اردوگاه اشرف می آورند که زبان انگلیسی و یا عربی بداند و در مصاحبه با خبرنگاران خارجی آبروی رفته آنان را بیشتر افشا کنند. پس حساب و کتاب است که خانواده می داند چکار کند تا عزیزانش را به سهولت از دست گرگ خونخوار برهاند.
فرید

خروج از نسخه موبایل