بهانه های بی پایان و کارشکنی درخدمت سیاست های فرقه تروریستی

براستی درپس این هیاهو و جاروجنجال رجوی دررابطه با لیبرتی چه چیزی نهفته است؟ برای پاسخ به این سئوال باید ببینیم رجوی ازمطرح کردن بهانه های بی پایان و کارشکنی سرمسئله جابجایی ساکنان اشرف به لیبرتی چه هدفی را دنبال میکند.رجوی ازهمان روزهای اول که دولت عراق به سران فرقه تروریستی ابلاغ کرد که بایدخاک عراق روترک کنید. رجوی به طورهیستریک به فحاشی برعلیه دولت عراق متوسل شد ازطرفی هم با خرج کردن میلیون ها دلاربرای استخدام مقامات سابق دولت های غربی بخصوص آمریکا ونماینده های اروپایی تلاش خیلی زیادی کرد فقط هم به این دلیل بود با سوء استفاده رذیلانه ازوضعیتی که ساکنان اشرف به شکل اسفباری درآنجا بسرمیبرندوموردتوجه دولت های غربی وسازمان های حقوق بشری قرارگرفته اند از این وضعیت پیش آمده به نفع سیاست های فرقه تروریستی و برای مطرح شدن شخص خودش درعرصه بین المللی استفاده تبلیغاتی بکند. دراین وسط تنها چیزی که برای رجوی اصلاًمهم نبودونیست مسئله بیگناهانی بودکه درزندان فرقه تروریستی گرفتارشده اند و در این مدت دولت عراق خیلی تلاش کرد که مسئله ساکنان اشرف به شکل مسالمت آمیزحل بشودوهرجاکه خودشان خواستند به سلامت عراق روترک کنند ولی این رجوی بود که با گستاخی تمام جنگ علنی برعلیه دولت میزبان آغازکردوهیچ ابایی نداشت حتی همه نفرات اشرف ازبین بروند که درنتیجه این سیاست غلط تعدادی ازنفرات اشرف رابه کشتن داد. درنهایت رجوی با میانجیگری سازمان ملل طرح جابجایی ساکنان را به لیبرتی پذیرفت ولی ازهمان روزهای اول شروع کرد به مطرح کردن بهانه های واهی وغیرمنطقی وشرط وشروط گذاشتن برای جابجایی نفرات اشرف وکارشکنی برای اینکه طرح مسالمت آمیز ساکنان اشرف رابه شکست بکشاند و در این زمینه ازهیچ کاری هم فروگذارنگردولی درنهایت به دنبال هشدار بان کی مون دبیرکل سارمان ملل تخلیه اشرف روپذیرفت واولین گروه 400نفری راروانه لیبرتی کرد. خانم رجوی«رئیس جمهوربرگزیده»به خاطرعقده ناکامی نرسیدن به مسند قدرت وبرای مطرح شدن هرچه بیشترچهره خودش گفت اولین گروه آزمایشی به درخواست من روانه لیبرتی شدند ولی ازهمان لحظه اول با مطرح کردن بهانه های مختلف ومشروط کردن جابجایی بقیه نفرات تلاش کردومیکند که طرح جابجایی رابه گل نشانده وبه شکست کامل برساند وبازنفرات بیشتری رابه کشتن بدهد الان هم شروع کرده به بهانه های مسخره ازقبیل اینکه برق این محل به هیچ شبکه برق سراسری وصل نیست، کمبود آب، کثیفی بیش از اندازه و آلودگی مشمئز کننده بنگالها و سرویسهای بهداشتی، خرابی شبکه آبرسانی، وضعیت بهداشتی را خطرناک می کند. خروجی فاضلاب مقرهای نیروهای مسلح در محوطه داخلی کمپ قرار دارد و محیط را به شدت آلوده و متعفن کرده است به نحوی که نه تنها آسایش، بلکه سلامتی آنها به طور جدی تهدید می شود. وامّا بهانه عجیب وخیلی مسخره خانم رجوی این است که دراضلاع مختلف لیبرتی دوربین های جاسوسی کارگذاشتن ودرب بنگالهای استراحت نفرات وسرویسهای بهداشتی وحمامها همه روبه بیرون بازمیشوند ودرمعرض دید دوربین ها قراردارند این امر به ویژه برای زنان فوق العاده آزاردهنده است و شکنجه روانی به حساب می آید. باید به خانم رجوی گفت دیگراین هیاهووجاروجنجال تبلیغاتی هیچ درمانی ازدرد بی درمان شما ورهبرمفقودت که ازالف تا ی تشنه رسیدن به مسند قدرت هستید نخواهد کرد وشما محکوم به فروپاشی هستید ومنتظرباش تا اینکه همه نفرات ازاسارت فرقه تروریستی وشخص شما آزاد بشوند وپا به دنیای آزاد بگذارند اون موقع خیلی بیشترازبقیه خودتون خواهید فهمید که چقدرمنفوربودید وهستید. جلیل عبدی

خروج از نسخه موبایل