فرار اعضا، تشدید بحران فروپاشی رجویها

سیروس مرسل پور اهل کرمان که ازسال 82 تحت اسارت فرقه جهنمی رجوی به سر میبرد موفق شد پنجشنبه شب بیست و چهارم فروردین به هنگام انتقال به بهداری از پادگان اشرف بگریزد. سیروس مرسل پور در طی 11 سال اسارت بارها درخواست جدایی از فرقه رجوی را کرده بود ولی با تهدیدات سرکردگان فرقه مجبوربه ماندن گردیده بود. بدنبال عقب نشینی مفتضحانه رجویها از پادگان استراتژیک اشرف و دست شستن از تمامی شعر و شعارهای مقاومت و خلق حماسه، موجی از نارضایتی در بین نیروها ایجاد گردید. بطوریکه درجریان خروج نیروها ازاشرف و به مقصد کمپ موقت ترانزیت با فرار گسترده اعضا مواجه شدیم.
بنا بر اخبار دریافتی از اعضایی که موفق به فرار از این تشکیلات مخوف گردیده اند و به دنبال پذیرش عقب نشینی ازطرف رجوی نارضایتی شدیدی درمیان اعضای باقیمانده بروز کرده است و آنها علنا مسئولین و شخص رجوی را مورد سئوال قرار میدهند که چرا وقتی سران فرقه قصد عقب نشینی داشته اند این تعداد ازاعضا را قربانی کرده اند؟ واینکه علیرغم ادعای سازمان مبنی برحمایت جهانی نمایندگان کنگره و پارلمانهای کشورهای اروپایی، هیچیک ازآنها اقدامی برای خروج ازعراق واخذ پناهندگی درکشورهایشان برای آنها نمی کنند؟ سران فرقه رجوی که بعد ازعقب نشینی مفتضحانه از پادگان اشرف در بن بست سیاسی مطلق گرفتار آمده اند اکنون باسیل اعتراضات و فرار اعضا مواجه هستند.
در یک خبر تایید نشده دیگر گفته میشود که 5 نفر از اعضای این فرقه که به کمپ موقت ترانزیت منتقل گردیده اند در یک فرصت گریخته و خود را به نیروهای عراقی معرفی کرده اند. موج فرار اعضا بیانگر تشدید بحران و روند رو به افزایش فروپاشی تشکیلات فرقه رجوی است.
از سوی دیگر و در چنین شرایطی تحصن صدها نفر از خانواده ها در مقابل پادگان اشرف به منظورملاقات با عزیزان خود قبل از ورود به کمپ موقت ترانزیت ادامه دارد و خانواده ها با تجمع درمقابل اتوبوسهای انتقال اعضا خواهان دیدار با آنها هستند. خبرهایی بدست آمده ازمقابل پادگان اشرف حاکی است که از نخستین ساعات بامداد درمقابل درب خروج چهارمین گروه ازاعضا که متشکل از400 نفرمی باشند خانواده ها از نخستین ساعات بامداد درمقابل درب خروج اتوبوسها تجمع کرده ودرمیان شادی وهلهله خود حمایت خود را ازعزیزانشان اعلام می نمودند.
آری فرار گسترده اعضا بیانگر فروپاشی محتوم فرقه رجویهاست که بی شک با شتاب هرچه سریعتر ادامه خواهد داشت. فرار سیروس مرسل پور و دیگر اعضا از این تشکیلات جهنمی عمق استیصال و درهم ریختگی آنها را به خوبی اثبات می کند. رجویها درمقابل فشار روز افزون خانواده ها هیچ گریزی ازسرنوشت محتوم خود که همانا فروپاشی و سرنگونی قطعی است نخواهند داشت وحلقه محاصره هرلحظه تنگتروتنگترخواهد شد.
با تبریک به سیروس مرسل پور که شجاعانه زنجیرهای اختناق پوسیده رجویها را از هم گسست ودر دریای خروشان آزادی و در آغوش خانواده ها جا گرفت.

خروج از نسخه موبایل