فعالیت روشنگرانه انجمن های ایران فانوس و ایران قلم در شهرک های اطراف پاریس

روز شنبه 23 ماه ژوئن، تعدادی از اعضای سابق فرقه مجاهدین که اعضای کنونی انجمنهای ایران فانوس و ایران قلم از کشور آلمان هستند، در اطراف شهرک های پاریس اقدام به پخش انواع بروشور و تراکت و نشریات به زبان فرانسوی، نمودند. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که افراد حاضر روز گذشته در میدان سن میشل شهر پاریس اعتراضات بزرگی را با موفقیت به پیش برده و بعضاً دچار ضایعات روحی و جسمی از جانب اراذل و اوباش فرقه شده بودند. اما اقدام حاضر به مناسبت سالروز ترور و خشونتی که فرقه مجاهدین سی و یک سال است که به آن مباهات کرده و بزرگداشت این روز را در نقطه ای دیگر از شهر به نمایش در آورده بودند، صورت گرفت. جالب این است که رجوی ها باتوجه به فعالیت روشنگرانه اعضای انجمن های فریاد آزادی و یاران که چند روز قبل در همین شهرک ها صورت گرفته بود، در روز برگزاری خیمه شب بازی مریم رجوی در ویلپن پاریس عکس زیر را توزیع کرده بود تا مانع ادامه فعالیت و روشنگری اعضای منتقد و جداشده شوند که مثل همیشه بور و ذلیل شدند. رجوی ها در این توهم مجدد به سر می برند، تا پس از از دست دادن ظرف ترور و خشونت و سرکوب و اختناق یعنی عراق، فرانسه را به عراق جدیدی برای سرکوب و ترور مخالفین و منتقدین خود و احیاناً سکویی برای نابودی تمام عیار مردم ایران بدل کنند. بدین سبب، لازم و بایسته است تا قربانیان این فرقه که به نمایشات مسخره و عوامفریب رهبرانش آشنایی دارند، برای روشنگری شهروندان و دولتمردان فرانسوی، اقدامات لازم را به عمل آورند. ما اعضای انجمن های ایران فانوس و ایران قلم، از همه قربانیان فرقه مجاهدین و اپوزسیون ایرانی و دیگر مردم ایران و مردم فرانسه تقاضا داریم تا فریب این گروه تروریستی را نخورده و به شعارهای عوامفریب آنان توجه نکنند. قربانیان این گروه، به این باور راسخ رسیده اند که ایدئولوژی ترور و وحشت، تکامل معنوی نخواهد داشت و زمان و مکان برایش برای ابراز وجود اهمیتی نخواهد داشت. آنان با خشم و خشونت و ترور و وحشت و سرکوب و ارعاب خود و دیگران، به دنیا آمده و پا گرفتند و جز با زور و ترور و اختناق، زندگی نخواهند کرد. بنابراین، دموکراسی و آزادی حقوق بشر و آزادی بیان، در قاموس این فرقه پوشش و ابزاری برای رسیدن به قدرت و حذف مخالفین و مردم، نه از حیطه قدرت بلکه از حیطه زندگی است.

خروج از نسخه موبایل