حضور خانواده های استان مرکزی در مقابل اشرف

خانواده های استان مرکزی به منظور دیدار با عزیزانشان راهی اردوگاه اشرف شدند.
خانواده های استان مرکزی از مسئولین عراقی در خواست داشتند تا ترتیبی داده شود در کمپ موقت ترانزیت ملاقات حضوری با عزیزانشان داشته باشند. و در این خصوص از نماینده ویژه سازمان ملل آقای کوبلر در خواست کمک کردند.
خانواده های استان مرکزی با عزم جزم، دو هفته در مقابل اسارتگاه اشرف حضور داشتند و برای رهایی عزیزانشان تلاش کردند.
حضور خانواده های استان مرکزی در مقابل اشرف

خروج از نسخه موبایل