هشدار به وزیر امور خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون و مجامع بین المللی

بعد از حرکت سری هفتم از اسارتگاه تشکیلات رجوی در عراق به نام اشرف، زمزمه خروج این سازمان از لیست تروریستی در محافل آمریکائی بار دیگر شنیده می شود. بعنوان قربانی و منتقد- تشکیلات ظالمانه و تروریستی خروج این تشکیلات از لیست تروریستی را بتول سلطانیمحکوم می کنم و آن را پوئنی به تروریسم می دانم. پرونده و گذشته تروریستی این سازمان با اسناد و مدارک کافی و شاهدان زنده ای همچون اعضایی از شورای رهبری که از این تشکیلات جان سالم به در برده اند و همینطور اعضای دیگری از سطوح مختلف که به تمامی شیوه های ضد انسانی این سازمان اشراف کامل دارند، دلیل محکمی است تا جامعه جهانی نسبت به این تشکیلات فرقه ای و خطرناک و شعارهای پوچ و دور از واقعیتش به دیده شک بنگرد و این تشکیلات را محکوم کند. این سازمان که هیچگاه تغییری در ماهیت و ایدئولوژی اش به نسبت گذشته نداشته و همانگونه که می بینیم همچنان معتقد به جنگ مسلحانه و تروریسم و خشونت است و سمبل سلاح همچنان حتی در آرم آنان مشاهده می شود، چگونه و چه چیزی تغییر کرده است که بایستی از لیست خارج شود. اگر عملیات های ترور موقتا متوقف شده است برای این است که در لیست سیاه است و این که میدان عمل پیدا نکرده است. خارج کردن اعضا از زندان اشرف آن هم در قالب تشکیلاتی و گروهی و 100 در 100 تحت کنترل فرماندهان و سلسله مراتب این تشکیلات آیا می تواند کارکرد تروریستی این سازمان در گذشته و همینطور ماهیت این سازمان را عوض کرده باشد تا بتوان آن را دلیل محکمی بر اینکه باز به کارهای تروریستی دست نمی زند دانست! افسوس می خورم از اینکه چگونه یک تشکیلات می تواند جامعه جهانی را فریب و بازی بدهد. مسعود رجوی و مریم رجوی رهبران فریبکار این تشکیلات باید محاکمه بشوند. من و سایر دوستانم به عنوان شاکی در هر دادگاهی حاضر به شهادت هستیم. به خصوص که علاوه بر همه جنایت ها و اعمال تروریستی رجوی حتی مبادرت به سوء استفاده جنسی و تجاوز به زنان ارشد شورای رهبری را در کارنامه سیاه خود دارد. این هم از تازه ترین حمله و هجوم سازماندهی شده اعضای این سازمان در قلب آمریکا، نیویورک همانگونه که در لینک زیر مشاهده می کنید باز هم اعضای سازمان مجاهدین با حمله به رامین مهمانپرست سخنگوی ایرانی در نیویورک ماهیت واقعی خود را بار دیگر به نمایش گذاشتند. اینها که حتی نتوانستند خود را کنترل کنند تا کار خروج از لیست به اتمام برسد و بعد حمله و هجوم را آغاز کنند گمان می کنند که با دیکتاتوری و حمله به افراد می توانند خط و استراتژی رهبر فاسدی همچون رجوی را به پیش ببرند. جالب توجه این که اعضایی از همین سازمان که برای من قابل شناسائی هستند در همین حمله و هجوم برای گمراه کردن اذهان پرچم سوریه را حمل می کردند که چنین وانمود کنند که معترضان سوری هم هستند. اینها که با فحش های زشت و رکیک تمدن و فرهنگ 2500 ساله ایرانی را زیر سوال بردند. این مجاهدین خلق نمایندگان مردم ایران نیستند و پایگاه مردمی ندارند. من ضمن هشدار به مجامع بین المللی آنها را به احتیاط 100 در 100 در قبال این تشکیلات خطرناک توصیه می کنم. http://www.radiofarda.com/content/f10-ramin-mehmanparast
-seeks-safety-from-un-protesters/24721405.html رونوشت به:
وزیر امور خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون
دیرکل سازمان ملل
نمایندگان پارلمان اروپا
آقای مارتین کوپلر

خروج از نسخه موبایل