مجاهدین و 27 سال حضور غیر قانونی در خاک عراق

فرقه رجوی به کرات در بیانیه های سراسر کذب به اصطلاح شورای ملی مقاومت خود عنوان داشته، ورود اعضای تشکیلات فرقه به عراق از ابتدا قانونی بوده!! وبر پایه همین منطق غلط و بی اساس خود مدعی است که بایستی کمپ موقت ترانزیت به یک کمپ پناهندگی تبدیل شود!!!
اما براستی همانطور که رجوی ها ادعا می کنند ورود تشکیلات و ارتش فرقه به عرق از اول قانونی و یا بعنوان قصد پناهندگی بوده است؟
رجوی درادامه سیاست خائنانه خود و به منظور خدمت هر چه بیشتر به ارتش و ماشین جنگی صدام درجنگ با ایران طرح ورود خود و فرقه اش را درملاقاتی که سال 1362 با طارق عزیز نخست وزیر وقت دولت صدام حسین هماهنگ و برنامه ریزی و به اصطلاح قرارداد خائنانه صلح را امضا می نماید. بعد ازآن و تقریبا ازسال 63 به بعد برای اسکان و تجمع نیرو درعراق برنامه ای را تحت عنوان برنامه "عظیم واعزام" یعنی خروج اعضا از ایران و درنهایت اعزام به عراق تدارک می بیند.برای اجرای این طرح ابتدا پایگاه هایی را بعنوان سرپل درکشورهای همجوار از قبیل ترکیه و پاکستان ایجاد میکند وتعدادی از قاچاقچیان بومی وغیربومی را برای این منظور اجیر کرده و نفراتی از سازمان هم بعنوان پیک راهی شهرهای مختلف ایران می شدند، تا ضمن متقاعد کردن اعضا وهواداران باتوجیه اینکه درخطر دستگیری واعدام میباشند وبایستی ازکشورخارج شوند وبا یادآوری این نکته که دیگرمجاهد واقعی درایران نداریم ومجاهد باید درعراق حضور داشته باشد خروج آنها را ازایران درهماهنگی با قاچاقچیان اجیرشده دنبال می کردند. درسال 65 رجوی رسما و با این توجیه که باید در کنار نیروهایش باشد و به قول خودش "آتش برافروزد برکوهستانها" درعراق مستقر میشود والحق که اربابش صدام استقبال خوبی ازاو کرد. و برنامه عظیم اعزام تا سال 66 ادامه داشت.اما نیروهایی که بطور غیرقانونی و از طریق قاچاق از ایران خارج می شدند بعد ازعبور از مرز به پایگاههای سازمان در کشورهای ذکرشده منتقل می شدند. افرادیکه وارد این پایگاههای سازمان می شدند طبق برنامه می بایست مغزشویی می شدند تا از زندگی عادی قبلی خود و تمام عواطف خانوادگی قطع ارتباط و برای خدمت به اهداف سازمان درعراق سعی میشد برنامه های مغزشویی و تست افراد در فاصله زمانی کوتاهی انجام تا برای اعزام به عراق آمادگی لازم را کسب نمایند. اعضا جذب شده نمی بایست بیش از حد در آنجا می ماندند چون ممکن بود برخی بر اثر ماندن زیاد در آن پایگاه ها متزلزل شوند. بنابراین گروه گروه و با تایید مسئول پایگاه افراد را برای اعزام به عراق انتخاب می کردند. بعنوان مثال وقتی ما به پایگاه کراچی منتقل شدیم و قرارشد که ازطریق هوایی و باهواپیمای مسافربری عراقی به عراق اعزام شویم بعد ازانتقال به کراچی به مدت 20 روز تا آماده شدن به اصطلاح پاسپورتهایمان معطل ماندیم. بعد ازآن حدود 50 نفراز ما را صدا زدند و بعد از توجیهات اولیه مبنی بر اینکه حق نداریم در فرودگاه کراچی فارسی صحبت کنیم و یا پراکنده شویم به سمت فرودگاه حرکت نموده. با رشوه هایی که به مامورین چک و کنترل فرودگاه کراچی از قبل داده شده بود بدون چک مشخصات پاسپورتهای تهیه شده ازقبل به سمت هواپیمای عراقی که آماده پرواز بود رفتیم. وقتی من پاسپورت خود را جهت چک به افسرکنترل هوایی دادم با نگاه معنا دار و تبسم برلبش بعد ازچک آنرا به من برگرداند. آن موقع من 22 سال داشتم. ولی مشخصات ثبت شده درآن پاسپورت فردی 40 ساله را نشان میداد.چون اصلا پاسپورت مربوط به فرد دیگری بود که چندین بار توسط سازمان مورد استفاده قرار گرفته بود. و پس ازاینکه سوارهواپیما شدیم مسئول اکیپ همه پاسپورتها را جمع آوری و نزد خود نگهداری کرد. زمانی که به فرودگاه بغداد رسیدیم چند افسر استخبارات عراق منتظر ما بودند تا ما را بدون چک و کنترل هویت فردی از فرودگاه خارج کرده و تحویل سازمان بدهند. با این اوصاف ورود ما با پاسپورتهای جعلی و غیرقانونی بود وهمه پاسپورتها در کشور مبدا با هماهنگی استخبارات و سفارت دولت صدام بصورت جعلی تهیه و مهر می شد، باید هم اینکار رامیکردند چون این افراد قرار بود در ارتشی سازماندهی شوند که می توانست درجهت حفظ منافع صدام خبیث قرارگیرد.
بنابراین با این تفاسیر ورود اعضا و تشکیلات فرقه رجوی به عراق به هیچ وجه مسیرقانونی خودش راطی نکرده و یا نیروها برای اخذ پناهندگی به عراق اعزام نشده بودند.
عملکرد رجوی و تشکیلات منحرفش طی این 27 سال گذشته این ادعای مزخرفش را اثبات نمیکند و فرقه رجوی وتشکیلات رجوی درعراق فقط یک برنامه ازپیش طراحی شده بود توسط صدام و رجوی وطن فروش وآنهم درجهت خدمت هرچه بیشتر به ارتش بعث درجنگ با هموطنان وسربازان ایرانی ویا به زعم رجوی برای سقوط حکومت نوپای ایران وبدست گرفتن قدرت توسط رجوی که سالیان طولانی بعنوان یک خیال و رؤیا درمغز خود تکرارمی نمود بوده است. حال که اربابش صدام را ازدست داده و استراتژی جنگی اش به گل نشسته هزاران مرتبه برای فریب اذهان عمومی عنوان میکند که ما از ابتدا قانونی و به عنوان پناهنده درعراق حضور داشته ایم!!!
البته که 27 سال شراکت وهمدستی درتمامی جنایات دیکتاتورسابق عراق و 27 سال خیانت و وطن فروشی و خیانت به میهن خویش و 27 سال عده ای بیگناه اعم از دختران و پسران هموطن خویش را که ازهمه جا بی خبرهستند برای پیشبرد اهداف خشونت طلبانه وفرقه ای به بند اسارت کشیدن جنایت کم سابقه ای است. اگر اربابان فعلی رجوی ملعون و کشورهای ائتلاف که زمانی برای برچیدن حکومت دیکتاتورسابق عراق و دستگیری و اعدام او به عراق حمله نظامی را آغاز کردند ذره ای به شعارهای خود مبنی بر مبارزه با تروریسم وفادار می ماندند میبایست رجوی و سران فرقه اش را که آشکارا وحتی با افتخار بر طبل خشونت و تروریسم می کوبیدند و در رسانه های خویش نیز آن را بارها تکرار می کرد، پس از دستگیری و محاکمه و اعدام صدام، رجوی را نیزمی بایست بعنوان شریک درتمامی جنایات جنگی صدام و ریختن خون هزاران نفر عراقی وهموطنان ایرانی دست داشته است را محاکه میکردند تا نتواند همچنان از سوراخش اطلاعیه ای با پوشش شورای ملی مقاومت صادر و از سیمای دروغپردازش پخش نماید و جنایتکاران جنگی نباید در صدام ویا سرکرده صربهای بوسنی هرزه گوین دراذهان عمومی خلاصه شود، و رجوی وسران فرقه اش هرچند بارها دراذهان عمومی مردم ایران وعراق محاکمه وحکم اعدام برای آنها صادر شده است،ولی انشاءالله مردم ایران وعراق بزودی شاهد دستگیری ومحاکمه وی توسط دادگاه بین المللی لاهه و صدور حکم اعدام برای وی و سران جنایتکار فرقه اش خواهند بود.
حمید

خروج از نسخه موبایل