همایش”دگردیسی در فرقه تروریستی رجوی” دراستان گیلان – قسمت اول

در تاریخ دوم وسوم دیماه 1391 همایشی تحت عنوان " دگردیسی درفرقه تروریستی رجوی " دردانشگاه آزاد اسلامی رشت با استقبال چشمگیر مدعوین عزیز از جمله اساتید و دانشجویان جوان برگزار شد.

آقای مهندس ابراهیم خدابنده عضو پیشین فرقه رجوی با سابقه حضور23 ساله خویش دراین فرقه و فعالیت گسترده دربخش روابط بین الملل تشکیلات مخوف و تروریستی رجوی سخنران این جلسه بودند و متعاقبا با پیوستن آقایان علی مرادی و علی پوراحمد به پرسشها وسوالات حاضرین درجلسه به روشنی پاسخ داده شد.
جلسه مذکور با مزین شدن به قرائت آیات نورانی قرآن شروع شد وآنگاه سرود رسمی جمهوری اسلامی ایران توام با ادای احترام مدعوین محترم نواخته شد.
متعاقب اعلان برنامه ازجانب مجری محترم جلسه رئیس دانشگاه استاد اقدامی با قرارگرفتن درپشت تریبون به جمع حاضر درجلسه خیرمقدم گفتند وافزودند: ماهییت سازمان مجاهدین برای ما که قدیمی ترهستیم روشن ومبرهن است ومیدانیم که رهبرمتواری این فرقه به اسم قرآن وخلق به صحنه آمد وموفق به فریب واغفال شماری ازبهترین جوانان این مرز و بوم که تجربه کافی نداشتند شد و متاسفانه به واسطه همین فریب خوردگان مسبب جنایاتی درحق شهروندان عزیزما شد وبا توسل به عنصر قهر و عمل کور تروریستی شمار زیادی از کسبه و کارگر وسایرعزیزانمان رابه شهادت رساندند ودرکارنامه سیاه خود به ثبت رساندند.

استاد اقدامی درادامه سخنرانی خود به این نکته اشاره کردند که بانی این انقلاب چه زیبا فرمودند که مجاهدین ازکفار بدترند و ما هم درطی این سالیان بعدازانقلاب اسلامی به وضوح شاهد بودیم که صف کفار را بخوبی تشخیص دادیم مثل دشمن خارجی که به وطنمان تجاوزکردند ولیکن شناخت ماهیت مجاهدین خصوصا برای جوانان کم تجربه ما خیلی دشواربود وباعث شد که رنگ ولعاب وشعارهای فریبنده آن ازخدا بی خبران را بخورند واغفال شوند وحالا خوب است که دراین جلسه دانشجویان ما تنی چند ازاعضای سابق فرقه رجوی را درکنارخود می بینند ومیخواهند اززبان آنان وازتجارب آنان که مناسبات مافیایی رجوی را با تمام وجود خود لمس کردند ؛ بشنوند وازتجارب آنان درس عبرت گرفته وبیاموزند که چگونه با آگاهی وذهن بازبا تهدید فرقه مواجه شوند.
آنگه مهندس ابراهیم خدابنده درشروع سخنرانی خود به اختصاربه معرفی خود پرداختند وگفتند: متولد سال 1332 ازتهران هستم. سال 1350 پس ازاخذ دیپلم ریاضی برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتم ودردانشگاه نیوکاسل فوق لیسانس برق گرفتم وهمزمان عضوانجمن اسلامی دانشگاه بودم وفعالیت میکردم.

متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه سخنرانی یکی ازاعضای سازمان تحت تاثیرقرارگرفتم وازآن به بعد به طورحرفه ای دربخش روابط بین الملل تا سال 1382 که به ایران بازگشتم , به 25 کشورمسافرت داشته وفعالیت میکردم.
پس ازبازگشت به وطن حول تهدید فرقه ها که به هزاره سوم نام گرفته, بطورتمام وقت انرژی گذاشتم وکتاب فرقه ها درمیان ما را ترجمه کردم ودراین خصوص دهها سخنرانی ومصاحبه ومقاله را ازخود به جای گذاشتم.
هدفم ازاین جلسات چیزی نیست الا اینکه مشتاق هستم تجارب حضورم درفرقه مجاهدین را به نسل جوان خصوصا دانشجویان عزیزانتقال بدهم وبدین کارم افتخارمیکنم.
بعد از پیروزی انقلاب وانهدام نظام بورژوازی شاه و خروج امپریالیست از ایران شخصا نگران بودم که این استقلال بدست آمده با وجود نظام نوپا ادامه دار خواهد بود یا نه؟ با این انگیزه بود که جذب شعار فریبنده رجوی شدم چونکه میگفت نظام موجود نافی استثمار نیست و میتواند درآینده وابسته به امریکا شود وتنها مجاهدین هستند که با شعار نفی استثمار میتوانند ضدامپریالیست باشند و با این شعار بود که توانست خیل عظیمی ازجوانان وتحصیل کرده های امثال مرا به کام خود ببرد و زندگیشان را فنا بکند.

خوب است که بدانید که فرقه رجوی که کارکردش مصداق عینی کتاب فرقه ها درمیان ما میباشد توانست با متدهای روانی کنترل ذهن سالیان بتواند شماری ازجوانان را فریب بدهد کمااینکه همین الان هرچند تعداد قابل توجه توانستند ازفرقه رهایی یافته و به دنیای آزاد بازگردند ولیکن هستند شماردیگری که هنوزاسیرکنترل ذهن ومغزشویی فرقه رجوی که دراسارتگاه اشرف ولیبرتی گرفتارند وتوان تصمیم گیری ندارند.
سخنان آقای ابراهیم خدابنده که خیلی هم روشنگربود عمیقا مورد توجه واستقبال اساتید ودانشجویان قرارگرفت وخواستار آن شدند که حال که چنین امکانی فراهم شده بتوانند حضورا پاسخ پرسشهای خودرا ازآنجناب وسایرجداشده ها بگیرند وآقای خدابنده نیزلطف کردند و درادامه مطالب خودشان را به اختصار بیان کردند تا بتوانند چهره به چهره با مدعوین عزیزبه پرسش وپاسخ بپردازند.

خروج از نسخه موبایل