تفکیک جنسیتی دردانشگاه اصفهان!!

یک خبر مهم از سیمای نفاق فرقه رجوی!. چون خبرخیلی خیلی مهم هست دلم میخواهد زودی تکرارش کنم تا همگان درجریان قراربگیرند! واز برای مزاح و تلطیف روحیه هم شده دستجمعی مقداری بخندیم.
اصل خبر: بنا به اخباررسیده و موثق از یکانهای فرهنگی – نظامی ارتش آزادیبخش در داخل کشور! " در دانشگاه اصفهان تفکیک جنسیتی شده است!!؟؟ " خب که چی!!؟
طرف میخواهد بگوید نظام حاکم برایران عقب افتاده و متحجر است و به قرون اعصار تعلق دارد و اینکه دستگاه فکری و نظام ارزشی آن مبتنی است بر تفکر جنسیتی و زن را زن میبیند و مرد را مرد و نه هردو را انسان!
باید گواهی داد ما که درایران زندگی میکنیم چنین نبوده و نیست و ادعای فوق الذکر کذب و دروغ محض است. ضمن اینکه همین چند مدت اخیر در اغلب استانهای کشوراز قضا درجمع دانشجویان واساتید محترم دانشگاههای کشور همایش "دگردیسی درفرقه تروریستی رجوی" را داشتیم که دختر و پسردانشجو و آقا و خانم استاد مشترکا پای صحبت شماری ازجداشدگان ازفرقه رجوی نشستند و در شناخت فرقه ها از جمله فرقه تبهکار رجوی بسا بهره بردند که درسایت نجات هم انعکاس و به تصویرکشیده شده است.
نه اینکه خودم با سابقه حضور بیست و چندساله در اسارتگاه اشرف شاهد مناسبات جنسیتی در فرقه رجوی بودم ناگزیر باید گواهی بدهم و اذعان بدارم که راستی یادتان نرفته است که:
– دراسارتگاه اشرف درآن جمع کوچک که علی العموم فرماندهان از خودرو بهره مند بودند, جایگاه پمپ بنزین زنانه و مردانه بوده و ضابطه بوده که درساعت مقرر شده برای سوختگیری خواهران خصوصا خواهران شورای رهبری , برادران نباید وارد آن محوطه شوند! اگرهم چنین اتفاقی برحسب اتفاق! اتفاق بیفتد واویلا… واویلا… شب درمواخذه عملیات جاری همدیگر را خواهیم دید. همدیگر را خواهیم دید!!
– اگررزمنده ای برای دریافت دستور کار یومیه و یا….. بخواهد به اتاق کار فرمانده خواهر برود نکند که تنهایی وارد شود! آنوقت واویلا… واویلا… بایستی حتما و حتما با فرمانده مستقیم خود وارد اتاق کار خواهر فرمانده بشود شاید که هردوجنس یعنی رزمنده مذکر و فرمانده مونث دچارجیم (حس جنسی) شوند!
– هرچند فرماسیون و دیزاین سالن غذاخوری از برای حفظ حس جنسی رزمندگان طوری چیدمان شده است که با عینک و دوربین ویژه هم نخواهند توانست خیلی شفاف صورت و اندام همدیگر را ببینند ولیکن یادتان نرود که ضابطه و مرزسرخ است که در وعده های غذاخوری خصوصا اول صبح هنگام صرف صبحانه که صورت خواهران مقداری قرمزتر از بقیه ساعات روزاست , براداران نباید دیدشان به سمت خواهران باشد حتی آن هنگام که درحال جویدن غذا هستید سرتان بالا نباشد و دائم زیرپایتان را نگاه کنید که اینطوری برادر مسعود روسفید بماند و خواهرمریم هم به انقلابش دلخوش که جمیع رزمندگان مذکر و مونث انقلاب کرده اند و در مسعود ذوب شده اند!
– آنچه که محل کار را به سالن غذاخوری وصل میکند یک جاده باریک 90 سانتی است بنام جاده ابریشم. واویلا… واویلا…ولو ناخواسته دراین رهگذر تن مذکر و مونث انقلاب کرده خواهرمریم نباید ولو سرسوزنی حتی کوچولو به هم بخورد!  دروغ چرا. شخصا بخاطر محفوظ ماندن از بروز حس جنسی هیچگاه ازجاده ابریشم به سمت سالن غذاخوری نرفتم و نمایان میکردم که دارم ورزش و نرمش میکنم و ازحواشی آن جاده ابریشم نازنین به سمت سالن غذاخوری می دویدم  ولیکن بودند برادران اندک شیطون که درانتظار از راه رسیدن اوقات وعده غذایی بودند و با شناسایی و شکارلحظه که چند خواهر که دستجمعی ازآن مسیر بگذرند تا که آن برادران مذکر به مقصود نائل آیند.
– ضابطه بود که خواهر و برادر انقلاب کرده همواره باید خودکاربه همراه داشته باشند تا بهانه ای نشود که درحین نگاشتن از همدیگر خودکار بگیرند و نکند که یک جورهایی همدیگر را لمس بکنند. یعنی سرانگشتشان نکند که بدور از انقلاب خواهر مریم با هم ارتباط برقرارکنند و یک جورهایی لحظه جیم (جنسی) به آن دو گوهرانقلاب کرده دست بدهد و خلاصه اذیت شوند. باشد شاید یک لحظه لذت ببرند شب که ازراه میرسد وعملیات جاری که داریم. تازه عصرجمعه درغسل هفتگی میخواهی چه کارکنی!
– روی لبه آب سردکن لیوان نباشد که جنس مذکر و مونث بتوانند و بخواهند بطور مشترک از آن استفاده کنند.!
– پنجشنبه شبها که فیلم سینمایی درسالن غذاخوری پخش میشود ورود خواهران ممنوع
– نماز جماعت خود داستانی دارد! حتی آندسته از برادارن که مطلقا اهل نماز نبودند هراز گاهی شرکت میکردند! شخصا مکبر بودم وشاهد صحنه های خیلی بد! آخه میدیدم که خواهران درحال سجود هستند ولیکن شماری ازهمان برادران انقلاب نکرده درحال برخاستن ازسجود و فرصتی که بتوانند یواشکی دید بزنند… بعدها که خیلی قضیه بیخ دار شد و ضایع! ضابطه آمد که نمازجماعت مشترک ممنوع و یا اینکه اندک خواهران مسولتر که برای کنترل و آمارگیری شرکت میکنند بهتراست که پشت سر برادران نمازگزار صف بکشند تا لحظات جیم به برادران دست ندهد.
– درصحبت با فرمانده خواهر, براداران نباید به چهره وخصوصا چشمان خواهران خیره شوند لذا باید سرشان به زیرباشد و زودی دستور کار را بگیرند و بروند. ضمن اینکه لزوما این دیدار باید درمحیط سرباز انجام گیرد.
خواستم به موارد بازهم بیشتری ازاین جنس فاکتهای تفکیک جنسیتی در فرقه رجوی بپردازم ولیکن شرمنده که الان یک خانواده چشم انتظار وارد دفترانجمن نجات شده است و دیدار با این خانواده برایم اهمیت بیشتری دارد. امیداست که منوببخشید.
 

خروج از نسخه موبایل