فیل هوا کردن تکراری مریم رجوی!

سوزش مریم رجوی در رابطه با انتخابات اخیر مردم ایران به حدی رسیده که حالت جنون گرفته و برای روحیه دادن باصطلاح به هوادارهای خود در خارج همایش های تکراری را با کلی هزینه های هنگفت برگزار می کند و طبق معمول بازنشست های از دور خارج شده را در همایش دور خود جمع می کند کسانی که حرفی بجز آزادی مردم ایران ندارند مریم رجوی فقط جمله آزادی را به آنها یاد داده است و به عینه دیدیم که مردم ایران یک تو دهنی به مریم رجوی و به پیر و پاتالهایی که مدعی آزادی هستند زدند. برای تمام دنیا روشن شده است که مردم ایران خودشان سرنوشت شان را رقم می زنند و به مریم رجوی و امثال مریم رجوی ربطی ندارد از طرفی با جدایی آقای قصیم و آقای روحانی سوزش مریم رجوی در آمده و اطلاعیه پشت سر اطلاعیه در رابطه با این دو بر روی سایت های مربوط به خودشان درج می کنند از همین الان مارک وزارت اطلاعات را به آنها زده اند آقای قصیم چه جالب گفته بود که در شورا دمکراسی وجود ندارد فرقه ای که عقب مانده باشد دمکراسی می خواهد چکار افرادی که مجاهد نیستند بصورت فرمی عضو شورا هستند. در اصل شورا متعلق به ایدئولوژی عقب مانده فرقه رجوی است بی خود نبود که مریم رجوی در نشستی که در سالن ستاد با ما داشت بحث متین دفتری پیش آمد در نشست گفت افرادی که مجاهد نیستند و عضو شورا هستند بی شعور هستند این واژه برای شورای رهبری زنان در فرقه جا افتاده است یادم می آید یک بار در تلویزیون فرقه مصاحبه ای با آقای هزارخانی داشت آقای هزار خانی در مصاحبه مطرح کرد که ما می خواهیم رژیم را با شاخ سرنگون کنیم همین موضوع در نشست مقر به ریاست زهرا گرابیان (سارا) مطرح شد و در نشست گفت شما از این پیر خرفت چه انتظاری دارید مگر آقای هزار خانی مجاهد است درک نمی کند این هم مثل رفیق های غیر مجاهد خودش در شورا به لحاظ بی شعوری دست آنها را هم از پشت بسته است پایه و اساس شورا با مجاهدین است. واقعا آقای قصیم و آقای روحانی طی این چند سال غیر دمکراسی بودن شورا و درون فرقه لمس کرده بودند در نهایت منجر به جدایی از فرقه شدند. فرقه ای که مدعی آزادی ست در مقابل برای حداقل آزادی در درون خودش ارزشی قائل نیست. جدایی این دوتن ضربه ای بود به فرقه و در راس آن به مریم رجوی که در حال حاضر ارکان آن را بهم ریخته است به امید روزی که مابقی اعضای شورای غیر دمکراتیک راه آقای قصیم و آقای روحانی را طی کنند.  به امید آن روز.

خروج از نسخه موبایل