دولت بریتانیا: عراق نتایج تحقیقات در زمینه کمپ اشرف را پس از تکمیل منتشر خواهد کرد

پارلمان بریتانیا

(…)

اسقف کاونتری:

سوال از دولت بریتانیا در مورد واکنش دولت عراق در مورد سوال نمایندگی ما از آن در خصوص تحقیق در واقعه خشونت آمیز اول سپتامبر گذشته در کمپ اشرف.

بارونس وارسی (به نمایندگی از دولت):

دولت عراق به سفارت ما در بغداد اطلاع داده است که کمیته ای در زمینه حمله رخ داده در کمپ اشرف در اول سپتامبر گذشته بصورت شفاف و کامل تحقیق کرده و نتایج آن بصورت گزارشی عمومی منتشر خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل