توطئه مجاهدین در ژنو ناکام ماند

سناریوی گروه تروریستی مجاهدین برای بر هم زدن کنفرانس خبری اشتون و ظریف ناکام ماند.

به گزارش تسنیم ظاهرا اعضای اخراج شده این گروه از عراق که از پادگان اشرف به سوئیس منتقل شده بودند، برای بر  هم زدن کنفرانس خبری اشتون و ظریف برنامه ریزی کرده بودن که این سناریو با اقدام به موقع پلیس سوئیس ناکام ماند.

خروج از نسخه موبایل