فرقه رجوی و سیاست فشار و تهدید در آلبانی

به گفته خانواده هایی که به تازگی موفق به تماس با فرزندانشان که بعد ازسالیان اسارت در فرقه رجوی موفق به خروج ازخاک عراق و اقامت درکشور آلبانی شده اند، فرقه رجوی با بکارگیری انواع فشارهای روحی و روانی و اتخاذ شیوه های تهدید و فشار سعی دارد که این اعضا را که دیگر تمایلی به بودن در تشکیلات تروریستی آنها را ندارند بار دیگربه اسارت بگیرند و شرایطی مشابه اسارتگاه اشرف را برای آنها رقم بزنند. بنا به گفته اعضای جداشده درکمپ آلبانی سرکردگان این فرقه با استخدام و اجیرکردن نیرو و نفوذ دادن آنها در بین اعضای جداشده سعی دارد درجریان برنامه ها وتماسهای آنها قرارگیرد وحتی افراد اجیرشده بصورت سرزده به ساختمان مسکونی شان وارد و درصدد بازرسی از وسایل شخصی آنها برمی آیند.
سرکردگان فرقه رجوی با سوءاستفاده ازشرایط وخیم اقتصادی ومشکلات مالی به دنبال تطمیع مالی آنها هستند تا بلکه بتوانند بار دیگر آنها را به تشکیلات برگردانند. خانواده ها به نقل ازاین اعضای جداشده میگویند: به دلیل گرانی مواد غذایی واقلام دارویی درکشورآلبانی فرزندانشان بشدت در مضیقه می باشند وحقوق دریافتی پناهندگی به تنهایی پاسخگوی نیازها و مایحتاج روزمره آنها نمی باشد.
اعضای جدا شده که از آزار و اذیت عوامل فرقه رجوی به ستوه آمده اند تاکنون چندین بار با مقامات دولتی برای خروج ازاین کمپ تماسهایی داشته اند ولی آنان به بهانه مسائل حفاظتی به اعضای جداشده پیشنهاد کرده اند که درصورت تمایل برای خروج از کمپ می توانند آپارتمان اجاره کنند که به دلیل گرانی اجاره بهای ساختمان آنها قادربه این کارنیستند. خانواده ها با اطلاع از وضعیت عزیزانشان درتلاش هستند تا به هرنحوی آنها را از دسترس عوامل فرقه رجوی خارج سازند.فرقه رجوی که سالیان با بکارگیری شیوه های مغزشویی و شکنجه های روحی روانی در پادگان مخوف اشرف آنها را به اسارت گرفته بود وحتی مینیمم حقوق شهروندی و آزادیهای مندرج در منشور حقوق بشر را درمورد آنها رعایت نمیکرد درخارج ازپادگان اشرف هم دست ازسرآنها بر نمی دارد.سران این فرقه بخوبی می دانند که هریک از این اعضای رهاشده اسناد غیرقابل انکاری از جنایتهایی هستند که سالیان در حق فرزندان این آب و خاک روا داشته است و حضورآنها در یک محیط آزاد و خارج از سلطه سرکوبگرانه آنها این فضا را به آنها میدهد تا جنایات آنها را افشا نمایند. براحتی قابل فهم است که چرا آنها از حضور آزادانه اعضای جداشده در بستر زندگی اجتماعی هراس دارند!!؟ سران فرقه رجوی به یمن پولهای بادآورده ای که از طریق جاسوسی و خیانت به خلقشان به جیب زده اند سعی  دارند مشکلات مالی پناهجویان مستقر در کمپ آلبانی را بهانه قرارداده و با تهدید و تطمیع و وعده حل و فصل مشکلات مالی و مایحتاج روزمره آنها را مجددا تحت اسارت بگیرد. امری که محال و غیرقابل باور به نظرمی رسد، زیرا نسلی که طی سالیان خیانتهای رجویها درحق مردم و خودشان را به چشم دیده و زجر و شکنجه ناشی از فقدان اولیه ترین اصول آزادیها را با گوشت و پوست خود حس کرده باشد غیرمحتمل به نظرمی رسد که برای رفع نیاز و مایحتاج روزانه بار دیگربه سوی آنها دست درازکنند. آنها بعد ازسالیان تحمل اسارت و انواع تحقیرها و عقب ماندگیهای مفرط اجتماعی این بار آزادی را اراده کرده اند و تشبثات مذبوحانه رجویها نمی تواند آنها را مرعوب سازد. اخبارنگران کننده ای که از وضعیت روحی روانی و فشارهای طاقت فرسای اعضای جداشده از کمپ آلبانی بدست می رسد وجدان ما و افکارعمومی را به شدت نگران و جریحه دار ساخته است. مسولیت خطیر انسانی و مبرم ترین وظیفه ملی ایجاب میکند که با تمامی قوا به کمک این اسیران بشتابیم و با بسیج تمامی امکانات مالی و دعوت به یک فراخوان بین المللی توجه افکارعمومی جهان را به فشارهای ضدانسانی وارد شده از طرف این فرقه تروریستی را در حق پناهندگان مستقر در کمپ آلبانی جلب نماییم. تحت هیچ شرایطی نباید گذاشت که فرقه رجوی دراجرای سیاست سرکوبگرانه خود برای ارعاب اعضای جداشده موفق گردد. ودراین راه اعضای جداشده ازاین فرقه تروریستی در سراسرجهان که با تمام وجود شکنجه های روحی و روانی ناشی ازاسارت دراین فرقه را تا بن استخوان لمس کرده اند نقشی تعیین کننده دارند.
علی اکرامی
 

خروج از نسخه موبایل