اندر حکایت تحلیل جناح های حکومتی از طرف باند رجوی

رنگی غیر از سیاه و سفید موجود نیست!
به هر رسانه ی این گروه تنگ نظر وتمامیت خواه که توجه میکنی، چیزی جز نگاه تک بعدی به قضایا، درآن مشاهده نمیکنی وگویا که مجبوری تمام رنگ ها را سیاه یا سفید ببینی!
این روش نگرش مجاهد نماهای ما، منجر به ارائه تحلیل هایی میشود که ما درعرض این 35 سال شاهد درخشنگی؟! آنها هستیم.
فرقه رجوی درتبعیت ازاین دیدگاه وجهان بینی خود که سخت بدان مالوف است (ظاهرا که ترک عادت موجب مرض است)، هرروزی که میگذرد وعده ی سرنگونی رژیم را به ما میدهد واین وعده دادن را سر بازایستادن نیست!
مطلب ازاین قرار است که دریکسال گذشته، این گروه به نقل مطالب مقامات حکومتی ایران روی آورده وازتمامی این اظهارنظرها- که البته این اظهار نظرها بطور مهندسی شده آورده میشود- کرارا نتیجه میگیرد که رژیم درحال سقوط است ولاغیر!
آیا رجوی ها راست میگویند یا مسئله شقوق دیگری هم دارد که کم وبیش مستتر است؟
بنظر میرسد که این نوع تشکلات تمامیت طلب، عادت کرده اند که حرف یکسانی از دهان و ذهن تمامی آحاد مردم ایران تراوش کند تا آنها قبول داشته باشند که رژیم آنطور که میگویند، درانتظار سقوط قریب الوقوع نیست وچون مردم و بتبع آن حکومتگران بطور طبیعی از تکثر ذهنی برخوردارند و گاها افکار وسلایقی بنمایش میگذارند، پس باید نتیجه گرفت که حکومت سقوط خواهد کرد؟؟!!
در مصداق " کافر همه را به کیش خود پندارد"، مجاهدین قلابی ما فکر میکنند که چون خودشان یکسان فکر میکنند (دراصل بجز یک نفر، تماما مجبور به این نوع فکر کردن هستند)، مسئولین حکومتی هم باید مثل آنها فکر کنند تا سرنگون نشوند؟؟!!
با نسخه ی باند رجوی، راهی جز این نمی ماند که باید همه مثل هم فکرکنند تا تهدید ومتهم!؟ به سقوط عنقریب نگردند و در این صورت مقوله هایی مانند کثرت گرایی، دموکراسی، تنوع و آزادی بیان، کلاهش پس معرکه میماند و معلوم نیست که "مریم"  چه چیز را  "رها" خواهد کرد و جایگاه مجاهدین – بعنوان نوک پیکان تکامل بشری؟؟!! – که معلوم شده درصورت اجبار مردم به یک نوع اندیشیدن، دراصل تکاملی وجود نخواهد داشت- چگونه تعریف خواهد شد؟
خواننده ی متن کوتاه فوق، این بد سلیقگی متودولوژی وتناقضات دائمی موجود در ادعا وعمل این هموطنان کمپ نشین مارا چگونه ارزیابی میکنند؟
صابر
 

خروج از نسخه موبایل