“برنامه همیاری با سیمای آزادی – پیامهای ارسالی هموطنان” یا سلسله دروغهای فرقه رجوی

چندروزی است یکی ازسایتهای فرقه رجوی، خبرهایی را ازسیمای آزادی تلویزیون فرقه منعکس می کند ودرآن اعلام می کند:
"دومین روز از هجدهمین برنامه همیاری با سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران از ساعت14:30 آغاز شد. هجدهمین همیاری با سیمای آزادی روز جمعه آغاز شد و تا بامداد امروز بجز ساعت پخش اخبار شامگاهی، بطور بی وقفه ادامه یافت و هموطنانمان با شور و شوق میهنی، ضمن تماس با خطوط تلفنی این برنامه و همچنین از طریق شبکه های اجتماعی بر روی اینترنت کمکهای خود را به سیمای آزادی اعلام و در این گلریزان همیاری شرکت کردند."
 از آنجا که این فرقه نزد مردم ایران روسیاه و آبروباخته است وهیچگونه پایگاهی نزد ملت ایران ندارد بلکه عنصراجتماعی ازمناسبات آن بیزار و فراری است، برای سرپوش گذاشتن براین کمبود جدی برای نیرویی که خود را اپوزسیون می نامد، بناچار از شیوه های کنترل ذهن داخل فرقه و مناسبات آن، با زور و فریب و مغزشویی سوء استفاده می کند، زمانی که من دراین فرقه حضورداشتم وهنوزموفق به فرارنشده بودم،در "ستاد داخله کشور"بودم واین ستاد کارش ارتباطات با داخل وحتی کانال هایی هم با خارج کشورداشت،دراین شرایط واجراء این برنامه ها برای اینکه به عناصرداخل فرقه وهواداربیرونی وخارج کشوربگویند ما ازجامعه جدا نیستیم ومردم ایران وعناصر اجتماعی از ما حمایت مالی می کنند و بر جاسوسی برای صدام و دلارهای نفتی آن و عربستان سعودی و بقیه طرفها، را سرپوش بگذارند، هرازچند گاهی برنامه هایی بنام "همیاری "را ازتلویزیون فرقه پخش می کردند. دراین راستا ازخانواده های اعضایی که در فرقه بودند نیزسوء استفاده می کردند ازاعضاء می خواستند با تماس با خانواده هایشان به دروغ و غیر واقعی بخواهند که آنها به شماره تلفن داده شده ازقبل، زنگ بزنند وبگویند مبلغی را کمک مالی به سازمان می کنند وآنها را وادارمی کردند که به تعریف وتمجید دروغین ازسازمان به پردازند. وهمچنین با اسم های مستعاروغیرواقعی به اعضاء می گفتند با "برنامه همیاری" تماس بگیرند وبه دروغ مبلغی را بگویند که می خواهند کمک مالی کنند، تا بدین وسیله ازسر استیصال ودرماندگی ازدرگـِل ماندن استراتژی سرنگونی مسعود رجوی، بگویند برنامه همیاری خیلی فعال است وازهمه نقاط کشور وجهان به سازمان کمک مالی می کنند.وبه این گونه نیروهای روحیه باخته ومنفعل و پاسیو ومعترض را فریب بدهند و با نگهداشتن اعضای اسیرشان در جهنم امروز عراق و در زیر خطر مرگ از رسیدن آنها به دنیای آزاد و در نتیجه فروپاشی فرقه شان جلوگیری کنند.
زهراسادات میرباقری

خروج از نسخه موبایل