بنیادگرایی با طمع ورزی سلطه گران به منطقه آمده وبا رفع سلطه خواهد رفت!

فرقه ی رجوی این بار محمد محدثین را وارد میدان کرد تا دروبسایت همبستگی ملی مربوط به این جریان، حرف هایی نوشته و بعد ازسیاه کردن صفحه ای درتمجید خانم رجوی و دیگران، به بیان نظریات خود پرداخته است.
تیتر نوشته ی ایشان " بنیادگرایی با حکومت آخوندی به منطقه آمده و با آن خواهد رفت " میباشد که طی آن آورده است:
" از سال 1370 مقاومت ایران نسبت به بنیاد گرایی اسلامی به مثابه تهدید جدید جهانی هشدار داده و تاکید میکرد این پدیده شوم که کانون آن در تهران تحت حاکمیت ملایان است راز بقای خود را در” بسط” و گسترش می بیند و در صدد است جهان عرب و اسلام چه سنی و چه شیعه را به زیر مهمیز بکشد و اگر با این تهدید در کانون و مرکز آن یعنی در ایران مقابله نشود منطقه و جهان را با جنگ و خونریزی مواجه می کند. بخصوص که ظرفیت های ویژه سیاسی، فرهنگی و انسانی و اقتصادی ایران که در طول 13 قرن بیشترین نقش را در شکل گیری فرهنگ و تاریخ اسلامی ایفا کرده است از سوی رژیم ایران بکار گرفته شد تا این پدیده شوم را در سراسر جهان اسلام گسترش دهد ".
آیا مقاومت ایران که همان گروه مافیایی رجوی باشد نمیدانسته که این نوع بنیادگرایی لااقل در اواخر جنگ اول جهانی وبا فروپاشی امپراطوری عثمانی درعربستان پایه گذاری شد واین حکومت سعودی- وهابی برآمده از تجزیه ی امپراطوری عثمانی بود که کشتار هولناکی را با حمایت انگلستان درمنطقه براه انداخت و درحمله به کربلا تمامی افراد مذکر را ازدم تیغ گذرانیده و عتبات عالیه ومورد اعتقاد شیعیان را با خاک یکسان کرد؟
یا اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مجاهد نماهای شبیه شما را آمریکا به کمک رژیم های مرتجع پاکستان وعربستان درافغانستان بوجود نیآورد که منطقه هنوز از لطمات بزرگ وارده ازاین مجاهد بازی های آمریکا بخود نیآمده ومعلوم نیست که چه زمانی بخود خواهد آمد؟
آیا گروه های تکفیری عراق، لیبی، سوریه و… با الهام ازجمهوری اسلامی  وبه هزینه ی ایران تاسیس یافتند یا اربابان وهمفکران غربی ومنطقه ای شما؟
هدف ازاین دروغگویی ها چیست؟ که مثلا داعش را که طبل رسوایی آمریکا ومتحدانش را ازبام انداخته به حساب جمهوری اسلامی بگذارید وبدتر اینکه از ائتلاف تحت رهبری آمریکا عاجزانه بخواهید که داعش را رها کرده ودرفکر حمله به ایران باشند تا شما هم در رکاب آنها به نان ونوائی برسید؟
یعنی شما اینقدر ازمرحله پرت اید که خیال میکنید که عمو سا م ومنحدانش قدرت وموقعیت انجام این کار را ندارند وبا درخواست شما کاری را نخواهند کرد که قادر به انجام آن نیستند؟
درادامه ی نوشته ی محدثین چنین مستفیض میشویم:
" در مقدمه کتاب بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی که در بهمن 1371 نوشته شده آمده است «در این مرحله تاریخی منطقه ما با دو گزینه روبرو است:  پذیرش خمینیسم و یا تعهد به دموکراسی و مدرنیسم. بدون رویارویی مستقیم با بنیادگرایی، که قلبش در تهران می تپد و بازوانش از  مغرب عربی تا اندونزی و مالزی گسترش دارد، استقرار دمکراسی در این بخش از جهان غیر قابل تصور است. ارتجاع مذهبی یک اتحاد در سراسر جهان اسلام شکل داده است. لازمه چالش آن شکل گیری یک جبهه متحد، از همه کشورها، احزاب و نیروهایی است که برای آنها صلح و تفاهم بین المللی، دموکراسی، و حقوق بشر اصول تردید ناپذیر است. مجاهدین متعهد به این جبهه ضد بنیادگرایی هستند".
من محلات اصلی بنیادگرایی را فوقا نشان دادم و دادن آدرس غلطی بنام تهران هیچ مشکلی ازشما ودیگر دشمنان داخلی وخارجی ما را حل نخواهد کرد وبراین مسئله واقفیم که اگر جرات انجام اقدامات جنایتکارانه ی بیشتر از این را که برعلیه ما میکنند، داشته باشند،  منتظر درخواست وتمنای من وتو نخواهند بود!
اصلا معلوم نیست که شما چه چیزی را دموکراسی اش مینامید، آیا روابط برده داری وفرقوی موجود درمناسبات خود را دموکراسی میخوانید؟ اگر اینطور است حق با شماست و مردم ایران درتقابل با آن قراردارند.
ازنظر شما مدرنیزم یعنی چه؟ منظورتان تجدد بدون ترقی و تقلید صوری وبی پشتوانه وبدون توسعه ی بومی پایدار، از غرب است؟ یا مثلا دنبال ترقی واقعی هستید که دراینصورت اربابان با شما ازاین بابت که میخواهید کشور به خودکفائی برسد موافق نخواهند بود ولابد نوع اول مدرنیزم  وقبول سلطه را مد نظر دارید که دراینصورت بشما گوشزد میکنم که ما بخاطر گریز ازاین سلطه بود که اینهمه هزینه داده وانقلاب کردیم!
طبق سیاق دائمی  در اعلام نارضایتی از میزان حمایت های غرب از فرقه ی رجوی چنین نوشته شده است:
" اما متاسفانه اصحاب مماشات که منافع کوتاه مدت شان ایجاب می کرد روابط دوستانه ای  با رژیم ایران ایجاد کنند و یا حداقل از تشدید تضاد با آن بپرهیزند، بر این پدیده شوم چشم بستند و تلاش کردند آنرا ناچیز جلوه دهند. وقتی  کتاب ”بنیادگرایی اسلامی” در امریکا منتشر شد، برخی از صاحبان قدرت که قادر نبودند اصل موضوع را رد کنند، برای توجیه موضع استمالت جویانه خودشان، ما را به مبالغه گویی متهم می کردند… هر چند تراژدی 11 سپتامبر تا اندازه ای توجهات را به بنیادگرایی اسلامی و خطرات آن جلب کرد اما باز هم سیاست مماشات و البته تردستی ملایان حاکم بر ایران در فریب دادن جامعه جهانی، باعث شد که کانون اصلی بنیاد گرایی نه تنها در امان بماند بلکه به برنده جنگهای افغانستان و عراق (سالهای 2001 و2003) تبدیل شود ".
دراین قسمت به صراحت ووقاحت تمام از غرب سلطه گر انتقاد میشود که چرا بدتر ازاین کارهایی که با ایران کرده اید، نکردید که ما همواره درجواب این توقعات عظیم وبسیار وقیحانه ی فرقه ی رجوی گفته ایم که شما به بزرگی تان این سلطه گران را ببخشید، آنها با تمام ظرفیت با ما دشمنی کردند وتشدید این دشمنی دروسع شان نبوده وبه ضررشان می باشد!
اما به مسائل 11 سپتامبر که میرسیم، جواب قطعی ماهیت این حادثه را به آینده موکول میکنیم ولی شواهد موجود نشانگر آنست که این نوع حمله بدون " مماشات" سازمان های اطلاعتی وامنیتی آمریکا مقدور ومیسر نبوده ونقش مرموز عربستان در کمک به ایجاد این فاجعه که بمنزله ی هدیه ی آسمانی ای بود که بر نئوکان های آمریکا فرود آمد، قابل تامل زیاد است؟
شما درعین کم سوادی، لااقل به تجربه هم دریافته اید که دربرسی هرحادثه وجنایت به سراغ کسانی میروند که سود بیشتری در وقوع این جنایت داشته باشد، حالا شما بمن پاسخ بدهید که عمل فاجعه آمیز 11 سپتامبر معروف بنفع چه کسی بود؟ جز بنفع نئوکان ها که درصدد تسخیر عراق، سوریه، ایران، افغانستان وحتی کره شمالی بودند تا دسترسی آسانی به منابع انسانی و مادی روسیه داشته و بازار بزرگ چین را تحت سیطره ی خود داشته باشند؟
حال که کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و عموسام تان در باتلاق عراق و افعانستان گیر کرده ونتوانست موقتا هم که شده به اهداف پلید خود برسند، تقصیر من که نیست!
شما بخوبی میدانید که بدون تسامح دوایر اطلاعاتی وامنیتی آمریکا، هواپیماهای نامبرده قادر به رسیدن به برج های دوقلو وانفجار آن نبودند وچرا باین مسئله که پاره ای از بازنشستگان سیا هم بدان معترفند، نمی پردازید؟!
درادامه ی در پراکنی های محدثین میخوانیم:
"… داعش محصول مستقیم آنچیزی است که تحت رهبری رژیم ایران در مقابل چشم غرب در سالهای گذشته در عراق و سوریه انجام شده است. در این میان رژیم ایران علاوه بر عراق  وسوریه و لبنان، حالا مشغول تکمیل نفوذ و سلطه خود در یمن است و افراد خامنه ای در مجلس آخوندی تصریح میکنند که هم اکنون 3 پایتخت عربی تحت سلطه انقلاب اسلامی است، صنعا چهارمین پایتخت است و بعد از یمن نوبت عربستان سعودی ا ست ".
نه خیر آقا! داعش محصول تکامل القاعده ایست که بعد ازحضور ارتش آمریکا درعراق بوجود آمد که ابدا قبل ازحضور آمریکا نبود.داعش حاصل ولخرجی های آمریکا ومتحدان غربی و منطقه ای اش بود که از بیکاری ناشی از سیاست های نئوکان ها که گریبانگیر جوانان اکثر کشورهای دنیا میباشد، سوء استفاده تام وتمام شد وعاملی است برای آزادی عمل هرچه بیشتر اسرائیل و تحقق نقشه ی خبیثانه ی " خاورمیانه ی بزرگ " ودر تحقق این نقشه ی چهان برباد ده، ایران جایگاه ومنافعی ندارد!
بازهم نصیحت غرب است واولتیماتوم دادن به آنها که بشکل زیر بیان شده است:
" به این ترتیب سئوال اساسی این است که آیا در این مرحله غرب سیاست خود را تصحیح میکند یا اشتباه گذشته را تکرار می کند…نه داعش و نه شبه نظامیان تروریستی که خود را شیعه می نامند تا این رژیم هست از بین نخواهند رفت. در دوران ما تروریزم بنام اسلام با ملایان ایران به این منطقه آمده است و با آنها نیز از این منطقه خواهد رفت. این رژیم رفتنی است و و کسانی هم که به یمن این رژیم فرصت حیات یافته اند، ناگزیر خواهند رفت. در چنین شرایطی سیاستهای غلط غرب اگر ادامه پیدا کند فقط قیمت رفتن این رژیم و بنیادگرایان و تروریستها را بیشتر میکند و باعث خسارتهای بیشتر مردم منطقه و جهان خواهد شد".
که جواب این ادعا قبلا داده شد و متذکر گردید که بنیادگرایی ازهمه نوعش نه با جمهوری اسلامی بوجود آمده ونه با رفتن آن ازبین خواهد رفت.
هدف ازایجاد این بنیادگرایی ها به آشوب کشاندن منطقه وجلوگیری ازتوسعه ورشد کشورهای مربوطه است تا بتوان ازظهور قدرت های اسلامی جدید که بمنزله ی سنگ قبر صهیونیزم وامپریالیزم عمل خواهد کرد، جلوگیری شود ونگذارند که ما ازحالت صدور مواد خام  و واردات  کالاهای صنعتی نئوکان ها خلاص شویم!
 کشوریمن وضع متفاوت تر وپیچیده تری ی نسبت به بقیه دارد ولابد اطلاع دارید که تاچندسالی پیش، حکومت سکولاری بنام یمن جنوبی آنجا وجود داشت که مردم آن منطقه دوباره میخواهند آن حالت را برگردانند!
درخاتمه بعنوان یک هموطن این قول را بشما میدهم که در رساندن بیشتر گلایه های شما به عمو سام – با نوشتن وانتشار این نوع مطالب تحلیلی – کوشا باشم!
صابر
 

خروج از نسخه موبایل