سخنان نخست وزیر عراق و آب پاکی که روی دست مجاهدین ریخت!

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم: نخست وزیر عراق با بیان اینکه دولت عراق می داند که اعضای گروهک تروریستی مجاهدین در جنایت علیه مردم دو کشور دست داشته اند، گفت: دولت عراق در این زمینه (اخراج مجاهدین) اقدامات لازم را انجام خواهد داد و نخواهد گذاشت این افراد علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک عراق اقدامی انجام دهند.

این سخنان عملا و رسما ادعاها و امیدهای واهی عوامل فرقه تروریستی مجاهدین که مدعی بودند اصرار دولت عراق برای اخراج آنها از خاک عراق تنها خواسته شخص نوری المالکی است بر باد رفت. در حقیقت سخنان حیدری العبادی نشان داد درخواست برای اخراج مجاهدین از خاک عراق نه یک موضوع شخصی از سوی نوی المالکی، آن هم تحت تاثیر ایران که خواست ساختار سیاسی قدرت و افکار عمومی در عراق است. در واقع برخلاف تبیلیغات گسترده مجاهدین نفوذ ایران در عراق به خاطر وجود شخص نوری المالکی در نخست وزیری عراق نبود.

عوامل فرقه تروریستی مجاهدین خلق که همواره ارزیابی درستی از تحولات ندارند به شکل حماقت آمیزی نفوذ ایران در عراق را به ارتباط حسنه نوری المالکی با ایران می دانستند. و از آنجا که نوری المالکی بر خروج اعضاء این فرقه تروریستی از خاک عراق اصرار داشت این موضوع را به ایران نسبت می دانند و به غلط بر این باور بودند با تغییرات سیاسی در عراق و رفتن نوری المالکی نقش ایران در عراق کم خواهد شد و لذا مجاهدین می توانند به حضور غیر قانونی خود در این کشور ادامه دهند.

مجاهدین در همین راستا تلاش می کردند شبه نظامیان تروریست داعش را عشایر و طوایف انقلابی بنامند که علیه حکومت نوری المالکی به پا خواسته اند. اما بعد از سه ماه رویای آنها نقش بر آب شده. با اینکه دیگر نوری المالکی نخست وزیر نیست  اما نه تنها نفوذ ایران در عراق کم نشده که این باور در میان همگان بیش از گذشته وجود دارد که ایران دارای قابلیت بالایی در استقرار صلح و ثبات در عراق دارا بوده و مقابله با گروه های تروریستی فعال در این کشور بدون کمک ایران بسیار دشوار است. تازه ترین اظهارت باراک اوباما ریس جمهوری آمریکا که داعش را تهدیدی برای کشورهای منطقه عنوان کرد نه ایران را، اعتراف صریح آمریکا به نقش سازنده ایران در منطقه است.

در چنین شرایطی مجاهدین مانده اند و دری که بر همان پاشنه می چرخد. مجاهدین یک گروه تروریستی است که باید به درخواست افکار عمومی مردم عراق خاک این کشور را ترک کند. این نه خواسته شخص نوری المالکی که خواسته افکار عمومی این کشور بوده و هست. حضور گروه های تروریستی در عراق تهدیدی بزرگی برای امنیت و ثبات این کشور تلقی می شوند. حال فرقه تروریستی مجاهدین خلق یا داعش. آنچه مهم است اینکه استقرار صلح و ثبات در عراق مستلزم پاکسازی این کشور از حضور گروه های تروریستی است.

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم: نخست وزیر عراق با بیان اینکه دولت عراق می داند که اعضای گروهک تروریستی مجاهدین در جنایت علیه مردم دو کشور دست داشته اند، گفت: دولت عراق در این زمینه (اخراج مجاهدین) اقدامات لازم را انجام خواهد داد و نخواهد گذاشت این افراد علیه جمهوری اسلامی ایران از خاک عراق اقدامی انجام دهند.

این سخنان عملا و رسما ادعاها و امیدهای واهی عوامل فرقه تروریستی مجاهدین که مدعی بودند اصرار دولت عراق برای اخراج آنها از خاک عراق تنها خواسته شخص نوری المالکی است بر باد رفت. در حقیقت سخنان حیدری العبادی نشان داد درخواست برای اخراج مجاهدین از خاک عراق نه یک موضوع شخصی از سوی نوی المالکی، آن هم تحت تاثیر ایران که خواست ساختار سیاسی قدرت و افکار عمومی در عراق است. در واقع برخلاف تبیلیغات گسترده مجاهدین نفوذ ایران در عراق به خاطر وجود شخص نوری المالکی در نخست وزیری عراق نبود.

عوامل فرقه تروریستی مجاهدین خلق که همواره ارزیابی درستی از تحولات ندارند به شکل حماقت آمیزی نفوذ ایران در عراق را به ارتباط حسنه نوری المالکی با ایران می دانستند. و از آنجا که نوری المالکی بر خروج اعضاء این فرقه تروریستی از خاک عراق اصرار داشت این موضوع را به ایران نسبت می دانند و به غلط بر این باور بودند با تغییرات سیاسی در عراق و رفتن نوری المالکی نقش ایران در عراق کم خواهد شد و لذا مجاهدین می توانند به حضور غیر قانونی خود در این کشور ادامه دهند.

مجاهدین در همین راستا تلاش می کردند شبه نظامیان تروریست داعش را عشایر و طوایف انقلابی بنامند که علیه حکومت نوری المالکی به پا خواسته اند. اما بعد از سه ماه رویای آنها نقش بر آب شده. با اینکه دیگر نوری المالکی نخست وزیر نیست  اما نه تنها نفوذ ایران در عراق کم نشده که این باور در میان همگان بیش از گذشته وجود دارد که ایران دارای قابلیت بالایی در استقرار صلح و ثبات در عراق دارا بوده و مقابله با گروه های تروریستی فعال در این کشور بدون کمک ایران بسیار دشوار است. تازه ترین اظهارت باراک اوباما ریس جمهوری آمریکا که داعش را تهدیدی برای کشورهای منطقه عنوان کرد نه ایران را، اعتراف صریح آمریکا به نقش سازنده ایران در منطقه است.

در چنین شرایطی مجاهدین مانده اند و دری که بر همان پاشنه می چرخد. مجاهدین یک گروه تروریستی است که باید به درخواست افکار عمومی مردم عراق خاک این کشور را ترک کند. این نه خواسته شخص نوری المالکی که خواسته افکار عمومی این کشور بوده و هست. حضور گروه های تروریستی در عراق تهدیدی بزرگی برای امنیت و ثبات این کشور تلقی می شوند. حال فرقه تروریستی مجاهدین خلق یا داعش. آنچه مهم است اینکه استقرار صلح و ثبات در عراق مستلزم پاکسازی این کشور از حضور گروه های تروریستی است.

v

خروج از نسخه موبایل