جماعت رجوی از چهره مثبت و خوش نام مرتضی پاشایی هم نگذشتند

البته که مردمان هنردوست مملکتمان هنرمندان محبوب خود را دوست میدارند و درگذشت تاثرانگیز خواننده محبوب خود مرتضی پاشایی را ارج نهادند وب سا درحسرت خاموشی اش اشک ریختند.

ولیکن دراین وانفسا عمده شغالها و ماروعقرب خارجه نشین به خود آمدند شاید که با درج مطلبی به ظاهردرستایش ازاین خواننده مردمی مقیم ایران بی خردانه آنرا "سیاسی " کرده تا به مطامع کثیف خود نایل آیند.

دراین خصوص ازجمله آن شغالها تشکیلات مافیای رجوی بوده که به دروغ ازشکل گیری اجتماعات طرفداران مرحوم پاشایی درجای جای ایران ازجمله در رشت خبردادند که واویلا…نیروی انتظامی به جان مردم هواخواه پاشایی افتادند وعده ای را مضروب و شماری را دستگیرو روانه زندان کردند!

"اعتراض مردم رشت با شعار مرگ بر دیکتاتور

بنا به گزارش دریافتی مردم رشت حوالی ساعت 9 شب روز 25 آبان در سبزه میدان این شهر در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه نیروهای انتظامی شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.

تجمع مردم در ارتباط با درگذشت خواننده پاپ مرتضی پاشایی برگزار شد که با دخالت نیروی سرکوبگر انتظامی و مزدوران لباس شخصی مواجه شد. این نیروها در وحشت از گسترش اعتراضات مردم، اقدام به سرکوب و بازداشت عده ای از مردم کردند. مردم هم که از این اقدام خشمگین شده بودند شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند."

من هم خبرفوق الذکررا از سایت به اصطلاح همبستگی فرقه رجوی خواندم وچون درچند صدمتری سبزه میدان شهر رشت سکونت دارم مطلقا ندیدم که مردمان شهردرآن سامان اجتماعی داشته باشند و بعد بقول دستگاه دروغ پرداز رجوی توسط نیروی انتظامی شهر مضروب و دستگیر شده باشند!؟

پوراحمد

خروج از نسخه موبایل