آیا با پیاده کردن نسخه ی حقوق بشری جاری در لیبرتی موافقید؟

خطاب به مردم ایران:

بنا براعلام رسانه های فرقه ی رجوی، "همزمان با 10دسامبر 2014 روز جهانی حقوق‌بشر" یک کنفرانس مریم خواسته نیز به نیابت ازطرف مردم و در رسیدگی به اوضاع واحوال ایران! دراروپا برگزار شد که خانم رجوی باردیگر درپشت میکروفون ها و دوربین ها قرارگرفته و عطش سیری ناپذیر خود به تبلیغ و علنی کردن خود را برطرف سازد!
طبق نوشته ی وبسایت اصلی فرقه ی رجوی، مریم رجوی گفته است:
" مریم رجوی: ‘هیچ چیزی به نام حقوق‌بشر در ایران وجود ندارد ".
حقوق بشری که مسعود رجوی به معاونت این خانم درمناسبات سازمانی خود نشان دادند، درمقابل چشمان مردم ایران عیان است: طلاق اجباری که  استثنائا شامل مریم ومسعود نمیشود، سلب حقوق داشتن فرزند وحصانت وسرپرستی آنها توسط والدین، تعلق تمامی زنان ومردان داخل مناسبات به مسعود رجوی، لغو کلیه ی امتیازات مالکبت اعضا وسپردن تمام دارائی های مادی ومعنوی به مسعود رجوی، منع  شدید افراد ازکوچکترین تفکری که بارجوی زاویه داشته باشد، وادار کردن افراد به ابراز ندامت دائمی واعتراف به گناهان نکرده وتحقیر شخصیت آنها تا میزانی که استعداد فطری اعتراض واظهار عقیده دربین افراد ازبین برود، برقراری حکومت نظامی دائمی در محل سکونت آنها ونظارت کامل برتردد وارتباط ساده  وطبیعی افراد باهمدیگر، نابود کردن افرادی با ابراز کوچکترین نظر شخصی، برقراری زندان وشکنجه در مناسبات درون گروهی وآنهم درمکانی که وسعت وجمعیتی کمتر از یک قصبه دارد و…
 فعلا داشتن ارتباطات خارج ازتشکیلات وبا اعضای خانواده ها ودوستان را به رجوی ها بخشیده و آرزو میکنیم که اگر حقوق بشر همین هاست که در روابط عهد عتیقی باند رجوی برقراراست، چه بهتر که مردم ایران ازاین حقوق محروم باشند!
وانگهی، نقض حقوق بشر به شیوه ی مرسوم درتمامی کشورها جاری است  وتنها تفاوت درشدت وضعف  است که درهریک ازاین کشورها نمود پیدا میکند ومسلما ایران هم ازاین مشکل مبرا نیست ولی نه بشکلی که درمناسبات فرقوی رجوی ها وجود دارد وبنابراین کسانی میتوانند بر ایران عیب بگیرند که خود موقعیت بهتری دراین خصوص داشته باشند و باصطلاح ما آذربایجانی ها " مرده که  نمیتواند به حال مرده شور گریه کند"!
درادامه ی این خبر آمده است:
" مریم رجوی گفت: برای جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به بمب هسته‌ای، غرب نیاز دارد قاطعیت نشان دهد. او کشورهای غربی را به‌دلیل دادن امتیازات ناموجه به آخوندها در گفتگوهای هسته‌یی و به‌دلیل سکوت در رابطه با سرکوب داخلی در ایران سرزنش کرد ".
شما که گفته بودید ایران همه ی امتیازات را داده ودراین گفتگوها شکست خورده و باید شاهد سرنگونی رژیم شد، حالا چطور این حرفتان را باین زودی پس گرفته وصحبت از دادن امتیازات ناموجه به ایران میکنید؟
ما شنیده بودیم که دروغگو کم حافظه است اما نه باین شکلی که فرقه ی رجوی بنمایش میگذارد!
صلاح ایران درتولید بمب هسته ای نیست واگر بود که قدرت وامکانات کمتر ازکره ی شمالی وپاکستان ندارد ومیتوانست علیرغم تمامی هارت وپورت ها، مبادرت باین کار کند!
میدانید ومیدانیم که این تحریم های بشدت ظالمانه، مردم ایران وراه ترقی وتوسعه و قطع وابستگی هایش را هدف قرار داده است و طرح مسائل هسته ای یک بهانه ی بیشرمانه ای بیش نیست!
دوباره میخوانیم:
"گفتگوهای هسته‌یی با آخوندها در سال گذشته به موازات افزایش اعدامها در ایران ادامه یافت. برای اطمینان از موفقیت در گفتگوها، اروپا و آمریکا نه تنها در برابر تراژدی حقوق‌بشر در ایران ساکت ماندند بلکه امتیازات ناموجه به رژیم پیشنهاد دادند. به‌رغم تمامی اینها، مذاکرات شکست خورد و جهان را در وحشت به دست آوردن بمب هسته‌یی توسط یک رژیم وحشی بنیادگرا باقی گذشت ".
یعنی این اعدام شدگان که بیشترشان قاچاقچی بوده اند – که البته بحث برسر موثر بودن ویا نبودن این شیوه ی مجازات درحوصله ی این نوشته ی کوتاه نیست – شهروند غرب یا وابستگان آنها بوده اند تا اجازه ی اعدام آنها امتیازی ازطرف غرب به ایران تلقی شود؟!
مسئله ی اعدام را باید موضوعی سلبی انگاشت و نتیجتا دانست که این قبیل اقدامات سودی برای حکومت ایران هم ندارد!
پس  درنهایت ازنظر شما مذاکراتی که اینهمه به ایران امتیاز داده شد، شکست خورده و بمب موهوم ایران است که دنیا را وحشت زده باقی نگهداشته است؟؟
با حساب شما این بمب معجزه آسای موهوم ایران، قدرتی ویرانگر از زرادخانه ی هسته ای جهان دارد؟
فکر میکنید حال شما خوب است خانم رجوی؟!
پیشنهاد ایران دوستانه و درخواستی که لابد درخدمت " خلق قهرمان ایران " است چنین ارائه میشود:
 ”تنها راه رو به جلو افزایش فشار و بیشتر کردن تحریمها می‌باشد“.
این سخن  بمنزله ی شاه بیت وبیان درد اصلی خانم رجوی است ولازم نبود که بقیه ی ترهات خود رابرزبان بیآورد: بلی مردم را باید با این تحریم هایی که دراصل " جنایت برعلیه بشریت " است ازپا درآورد، به گرسنگی کشید و بی دوا ودارویشان گذاشت که تسلیم شوند وبقول مهندس بازرگان مرحوم بگویند که: " سه سه بار، نه بار غلط کردیم که انقلاب کردیم"!
بلی ما انقلاب کردیم که جلوی دخالت بیگانگان درامور کشورمان راگرفته وبا درپیش گرفتن مسیر رشد وترقی، منزلت ورفاه بیشتری داشته باشیم واین ابدا بدان معنی نیست که خواستار مناسبات برابر حقوق با دیگر کشورها نباشیم ونودیم!
 اتفاقا ایران جزو کشورهایی است که بیشترین سفارت خانه ها ودفاتر نمایندگی در سایر کشورها دارد!
اینکه ما چه میزان در تحقق اهداف انقلاب خود موفق بودیم به غور وبررسی بیشتر – وحتی تعیین نقش منفی ومثبت؟ دیگران دراین روند- احتیاج است وعجالتا میتوان گفت که هنوز سرگرم تلاش برای تحقق تمامی ایده های انقلاب هستیم و مشکلات واقع بر سر آنرا بخوبی میدانیم و دلخوری ها و نارضایتی های موجود مان را همینطور!
حمید

خروج از نسخه موبایل