52 تن قربانی شدند بخاطر اموال بی مقدار اشرف

 به تابلو روبرو خوب نگاه کنید، چقدر این تابلو زیبا و با شکوه است.!!!!!) به نقل ازسیاوش جعفری ازسایت ایران افشاگر)
بقول سیاوش جعفری ازدست نشاندگان فرقه رجوی بمنظور به قربانگاه فرستادن اسرای مقیم لیبرتی که دست مایه ای باشد برای بقای رذیلانه و خیانت بار رجوی؛ گویی آن 52 تن که قربانی شدند ازجمله عکس مزبور زهره قائمی و ژیلا طلوع تابلویی ترسیم کردند ازرشادت وفداکاری درمیدان رزم!!؟
راستی کسی که اندک شناختی ازفرقه تبهکار و جاه طلب رجوی داشته باشد نه  حتی مثل من که سالیان با آنان همگام بوده ؛ نه تنها شکوه وزیباهی ازاین تابلو نمی بیند بلکه تماما خیانت وجنایت شخص رجوی را می بیند که بخاطرجاه طلبی خود واینکه نخواهد از بابت بطلان و شکست استراتژی خود به کسی پاسخگوباشد به ظاهر بخاطر حفظ اموال بی مقداراسارتگاه اشرف 100 تن ازنگون بخت های اغفال شده اش را دراشرف میخ میکند وسپس آن تراژدی غمناک که خود طراح آن بوده به وقوع بپیوندد و52 تن به قربانگاه فرستاده میشوند.
من که تابلوی مربوطه را دیدم خیلی متاسف شدم که بیخود و بیجهت شماری آلت دست رجوی به قربانگاه رفتند و عمر و جوانی خود را بی حاصل ازدست دادند.
رضا رجب زاده

خروج از نسخه موبایل