زمینه سازی برای قربانی تدریجی نفرات در اسارتگاه لیبرتی

به دنبال آخرین خبر و تحولات از وضعیت نفرات اسیر در لیبرتی وهمچنین نفراتی که جدیدا ًبه کشورهای دیگر منتقل شده اند یا می شوند؟  برحسب اتفاق یک سری هم به سایت به اصطلاح مجاهدین خلق زدم غالبا ً به خاطر دروغ مکرر و حرف بی سروته آنهاحتی سیمای آزادی که گاهی مشاهده میکنم دچار سردرد شدید می شوم. به محض بازکردن سایت  نظرم را گزارش دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران مورخه 26/9/93  آذرماه  جلب کرد مبنی بر محاصره ظالمانه پزشکی  وکارشکنی در دستیابی ساکنان لیبرتی به خدمات پزشکی؛ این بارهمراه نبودن مترجم را بهانه کردند برای شانتاژ خبری؛ حضورم به مدت  طولانی  بعنوان یکی از خدمتگزاران در زمان تحصن خانواده ها  سبب شد که کم وبیش  از ورود و خروج بیماران از اشرف وهمچنین ورود لوازم بهداشتی و دارویی و مواد غذایی درجریان این امورات نیز باشم .
بارها وبارها شاهد سهل انگاری و ممانعت مسئولین خود سازمان جهت خروج نفرات بیماربرای معالجه  وحتی درچند مورد که منجر به فوت  نفرات شد بودم. ما خانواده ها هرهفته  شاهد ورود  ماشین دارو از درب معروف باب الاسد بودیم  ولی مسئولین مانع رسیدن  دارو به بیماران می شدند و همین امر باعث شد که مسئولین عراقی اختیار بیمارستان درمانگاه را  بدست خود بگیرند البته با مخالفت شدید سازمان روبرو شدند وسازمان تعدادی را مجبور به تحصن در درمانگاه کرد که مقاومت کنند. که درنهایت با زور آنها را بیرون کردند. از آن به بعد هفته ی دو روز یکشنبه و چهارشنبه تعدادی دکتر از بغداد  به درمانگاه  می آمدند ونفرات بیمار را مشاهده می کردیم که گروه گروه به درمانگاه مراجعه می کنند.  بسیاردردناک بود جوان هایی که  به انسانهای چروکیده و واقعا ً درب وداغان تبدیل شده بودند  بعضی هارا با ویلچر و متأسفانه  تعدادی رابا گرفتن زیربغل شان به درمانگاه می آوردند  یعنی توان  راه رفتن  را هم نداشتند وتعدادی  از نفرات که ظاهرا ًجزء مسئولین بالا بودند با ماشین ویا با آمبولانس واردمحوطه ی درمانگاه میشدند ما این طرف وآنها آن طرف سیم خاردار بودند  از بچه ها خواهش می کردیم بچه ها خودتان را نجات بدهید بیائید ما شما را به بهترین بیمارستان منتقل می کنیم ولی  آن بیچاره ها حتی جرأت  نگاه کردن به مارا هم نداشتند  چون دونفرمراقب همراهشان بود که به اصطلاح "از ارتش آزادیبخش کسی فرارنکند" فقط زنجیر به  پا کم داشتند که آن هم در ذهنشان بود تمام مطالبی  که  خدمتتان عرض می کنم فیلم وعکس شان موجود می باشد.
 آنچه که باعث تأسف است این است که همراه هر فرد بیمار باید دونفر بعنوان اسکورت یا همراه، بیماررا  مشایعت  می کردند و این خود مشکلی برای اعزام بیماران اورژانسی به خارج پادگان بود  واگر مسئولین عراقی به هر دلیلی اجازه خروج نمی دادند حتی اگربیماروضعیت اورژانسی داشت  فرماندهان سازمان اجازه خروج بیماررا نمی دادند.
 من شاهد  یکی از بیماران بسیار بد حال بودم که مسئول بیمارستان، دکتر عمر که بسیار دکتر دلسوزی بود اصرار فراوان بر خروج آن مریض بدحال بنام  خانم حسینی داشت  که  عفونت شدید داخلی  وارد خون او شده بود وبدلیل کمبود امکانات درمانی حتما ً باید به بیمارستان بغداد منتقل میشد ولی  به بهانه های مختلف  اینکاررا به عقب انداختند وبعد از دوهفته این مریض  منتقل شد ولی افسوس عفونت وارد خونش شده بود وخانم حسینی فوت شدند که مسئولین عراقی از تحویل جنازه به سازمان خودداری کردند. حال بعد از مرگش بیا ببین سازمان چه تبلیغاتی  به راه انداخت!
 نمونه دیگر آقای مهدی فتحی ایشان به گفته دوستان جدا شده جزء فرمانده هان رده بالاسازمان بود گیرین کارت یک کشور اروپایی را داشت فقط بدلیل  اینکه نمی خواستند اقای فتحی ازپادگان خارج شود  به اصطلاح خودشان "مسائل امنیتی" بعلت عفونت کلیه مرد.  درتبلیغاتشان طوری منعکس کردند که دلیل مرگ ایشان محاصره نیروهای عراقی وهمچنین محاصره خانواده ها بوده است.  برای ایشان هم سازمان چه مراسم باشکوهی گرفت.
 آقای دکتر عمر می گفت اگر اجازه می دادند به بیمارستان بغداد منتقل شود  این بنده خدا زنده می ماند ولی متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد طبق آخرین اخبار خودشان در همین ماههای اخیر22 نفر برای تبلیغات مظلوم نمایی سازمان در مجامع بین المللی وحقوق بشری به همین روش قربانی شده اند.
درپایان برای تکمیل خاطرات تلخ زمان تحصن در پشت درب وسیم های خاردار زندان اشرف به اعتقاد من  قوانین من درآوردی فرقه تروریستی رجوی و سران این فرقه فرزندانمان را اسیر ومحاصره کردند نه نیروهای عراقی.
من ازطرف خودم وتمام خانواده های چشم انتظار اسیران دربند اسارتگاه لیبرتی و ازتمامی مجامع بین الملی وحقوق بشری جهت تعیین تکلیف اسیران دربند از زندان ذهنی وفکری فرقه رجوی درلیبرتی استمداد کمک داریم تا جلوی کشته شدن ومرگ تدریجی فرزندانمان وهمچنین استفاده ابزاری توسط سران سازمان وآمریکا گرفته شود. دراین مورد، رجوی میتواند ازتاکتیک های متعدد اعضای سازمان را بخاطر منافع شخصی وکثیف خود به کشتن بدهد به همین خاطر از دولت ها وسازمان هایی که می توانند جلو این طرح نسل کشی توسط رجوی را بگیرند، درخواست اقدامات سریع ولازم، که یک درخواست بشر دوستانه میباشد راداریم!                                                                                                                             محمد اکبرزاده
 

خروج از نسخه موبایل