سینه چاک دادن سنابرق زاهدی در مورد منابع مالی فرقه رجوی ها

در برنامه ارتباط مستقیم فرقه فردی به نام سنابرق زاهدی حضور یافت تا در مورد پرونده مالی سازمان حرف بزند که البته با کلی دروغ بافی و تهمت زدن به دیگران برنامه را که انگار به پیروزی بزرگی رسیده به پایان برد و مجری این برنامه سر مست از حرکات لمپنی این فرد خیلی خوشحال به نظر می رسید که دیگران را مورد توهین قرار می دهد.
سنابرق زاهدی که در کاسه لیسی نزد رجوی ها مدارج ترقی را پشت سر گذاشته اکنون در برنامه ارتباط مستقیم ماهیت درونی خود را بیرون ریخته و با فرهنگ لمپنی البته از مدل رجوی ها سعی نمود تا هر کسی که در مورد پرونده مالی سازمان حرفی زده است مورد توهین قرار دهد تا بقیه متوجه شوند که در این زمینه هم کسی نباید دخالت کند وگرنه مانند انتقاد کردن از فرقه مزدور و…  خواهند بود حتی اگر وکیل کانادایی این پرونده باشد.
اگر این برنامه را دیده باشید متوجه خواهید شد فردی که در مناسبات فرقه بوده و ادعای سالیان به اصطلاح مبارزه!! با دو حکومت را داشته و ادعای سیاسی بودنش گوش عالم را کر کرده است در این برنامه به توهین به دیگران و با بغایت لمپنی خود ثابت نموده است که مناسبات فرقه رجوی ها یعنی این!!
چرا وقتی وی اینقدر در مورد پرونده مالی سازمان پایش سفت می باشد از کوره در رفته و با حالت عصبانیت دیگران را مود توهین و ناسزا قرار می دهد؟
وی در جای دیگری عنوان می کند ما به لحاظ مالی مشکلی نداریم و برای چه باید به افراد غیر از فرقه جواب پس بدهیم؟ منابع مالی سازمان مشخص است!!.
البته این حرف در ظاهر بسیار فریبنده می باشد و اگر کمی دقت نموده مشخص می شود که وی کاملا از جریانات پشت پرده اطلاع داشته که کمک های مالی فرقه از کجا تامین می شود و اگر سازمان در زمینه مالی ریگی به کفش ندارد بهتر است مسائل را باز تر نموده تا همگان متوجه شوند که منابع مالی سازمان از کجا تامین می شود.
بهتر است خودتان را گول نزنید بعد از افشای دریافت کمک های نقدی از ارباب سابق خود یعنی صدام و در حال حاضر از سازمانهای جاسوسی غربی و صهیونیستی و کشورهای مرتجع منطقه با گفتن این اراجیف که منابع مالی سازمان مشخص است دروغی بیش نیست، بهتر است در این زمینه منابع مالی و محل های دریافت آن را بیشتر باز می کردید.
هم چنین بهتر بود قدری روی ولخرجی های مریم و دادن پول به لابی های غربی خود حرف می زدید تا همگان متوجه شوند که این پول های مزدوری شما از کجا تامین می شود؟
می دانید شما هم مانند دیگر اعضای فرقه ابزاری بیش نیستید اگر روزی شما هم انتقادی به فرقه داشته باشید خواهید فهمید که تحمل شما را نداشته و شما هم در ردیف مزدوران و… نام خواهید گرفت پس اکنون سینه چاک دادن برای فرقه و بیرون زدن رگ گردن و توهین به دیگران کارساز نیست.
دیر آمدید رهبر در سوراخ مانده تان قبلا این شیوه را آزموده است.
هادی شبانی
 

خروج از نسخه موبایل