خیانت نابخشودنی به خلق

فرقه تروریستی مجاهدین اخیرأ از طریق نماینده خود بنام سونا صمصامی در امریکا در بحبوهه مذاکرات هسته ای دیگر تحمل و ظرفیت را از دست داده و در یک زنجیر پاره کردن علنی به خیانت 13 ساله اش در بوجود آوردن تحریم های اقتصادی علیه ملت ایران افتخار کرده است.

رهبری فرقه تروریست گفته ما اولین جرقه تحریم را در 13 سال پیش علیه ایران زدیم و اکنون هم که ایران (ملت ایران) در عذاب تحریم هاست این راندمان کارمقاومت و مجاهدین است. صد البته که برکسی پوشیده نیست رجوی دشمن ملت ایران است و او کسی است که وقتی یک چوپان مرزی ایران آدرس محل حساسی که در منطقه مرزی بوده را به تیم های خرابکار رجوی نداده او را دست و پا بسته در بیابان گرم تابستانی رها کرده و طبق گزارش تیم برگشتی به اشرف، چوپان وطن پرست از تشنگی مرده بود و رجوی به آن تیم احسنت و تبارک الله گفت.

طینت و منش رجوی کینه و انتقام است رجوی بعد از اینکه سرش به سنگ ملت و حق و حقانیت ملت و خواست عمومی ملت خورد در سال 60 آن کشتار و انتقام جویی را راه انداخت و نهایتأ توسط ملت با خاک انداز از مرزها بیرون انداخته شد  و او برای استمرار انتقام به هر خیانتی دست زد و دست بوس و توالت شوی صدام شد تا صدام او را مسلح و کمک کند تا از ملت و خلق قهرمان ایران انتقام بگیرد.

اکنون این فرقه ضد انسان در تقابل با حق جویی ملت ایران در جهت برداشتن تحریم ها  آمده مقوله لویزان و این گونه سنگ اندازی ها رامطرح می کند که البته این گونه موارد را خود غربی ها برای سوء استفاده بهانه می آوردند و مزدوری مثل رجوی را عامل آن معرفی می کنند و نکته مهم این است که رجوی چقدر بی شرف است که هرچه علیه ملت ایران باشد را می پذیرد.

گناه و خیانت نابخشودنی که ملت ایران در پرونده رجوی ها ثبت کرده اند  از سالهای اولیه انقلاب شروع شده. ملت ایران رجوی ها را خائنین و مزدورانی حقیر و پست می شناسند و تا ابد آنها را نخواهند بخشید. از همه مهم تر خانواده های خود همین خیانت کاران در خط مقدم ضدیت با ایدئولوژی و استراتژی خیانت پیشگی رجوی هستند. و در طی چند دهه ثابت کرده اند  رجوی کارش از مرزهای خیانت و جنایت و صداقت و وطن پرستی و ضد وطن گذشته است.آنها به موجوداتی وحشی و ددمنش مبدل گشته و اساسأ مقوله ای بنام مرز نمی شناسند و فقط به یک گوی تمامأ کینه و انتقام جویی علیه ملت ایران تبدیل شده و خلق قهرمان ایران هم از هر کشور و سیاست مداری بهتر و واقعی تر به جنایات رجوی اشراف دارد و موضع خاص دارند.

خروج از نسخه موبایل