برنامه جامع اقدام مشترک، شرمساری برای مجاهدین خلق

اقدامات گسترده و سیستماتیک مجاهدین خلق در طی سیزده سال که به قصد فریب افکارعمومی در قالب افشای اسرار برنامه اتمی و هسته ای ایران انجام می گرفت همچنین با هدف زمینه سازی برای تحریم گسترده و اقدام نظامی از سوی آمریکا و کشورهای غربی بر علیه ملت و نظام سیاسی ایران طرح ریزی شده بود در بیانیه لوزان و توافق ایران و کشورهای ۱+۵ در چارچوب «برنامه جامع اقدام مشترک» خنثی و موجب شرمساری برای سران فرقه رجوی شد.
 پارامترهای حاکم بر سیاست بین الملل و معادلات و تحولات منطقه ای پیچیده تر از آن بود که رهبری و سران مجاهدین قادر به درک و تحلیل منطقی آن باشند. لذا سعی کردند از طریق سرویس های اطلاعاتی بیگانه و بویژه موساد به شکلی هیجانی در صف آرایی قدرتهای بین الملی علیه منافع ملی ایران نقش بنیادین و اساسی بازی کنند غافل از آن که سیاستمداران پراگماتیست و حرفه ای کشورهای غربی و لابی اسرائیل به بی اعتباری و نبود پایگاه اجتماعی مجاهدین خلق در جامعه ایرانی واقف بودند و تشکیلات رجوی به مثابه یک گروه مطرود و واپسگرا، تاریخ مصرف مشخصی برای آنان داشت و هرگز سیاستمداران و دولتمردان غربی وزن و جایگاه استراتژیک در کنتاکت با ایران برای مجاهدین خلق قائل نبودند. روزهای پس از اشغال عراق و سرنگونی رژیم صدام و نوع برخورد و نگرش پیچیده ی مقامات امریکایی در رابطه با تشکیلات رجوی، نهایت ساده انگاری رهبری و سران مجاهدین را به نمایش می گذارد.
با توافق حاصل شده در لوزان سوئیس به نظر می رسد که سران فرقه مجاهدین همه ی کارت های بازی خود را در دنیای سیاست رو کرده و به بدترین شکل تحقیر شده اند آنان حتما فهمیده اند که در واقع در عرصه سیاست بین الملل و بازی بزرگان سیاست، حرفی برای گفتن ندارند و هیچکدام از سیاستمداران پرنفوذ غربی کمترین ارزش و جایگاهی برای فرقه مجاهدین قائل نیستند.
 تجربه ی تاریخی و بررسی مواضع و سابقه تشکیلاتی فرقه مجاهدین به اثبات می رساند که مزدوری و پادوئی برای بیگانگان در بیش از سه دهه جز شرمساری برای سران مجاهدین حاصلی نداشت.
 پر واضح است که باورمندی به پرنسیب ها، اصول اخلاقی و روحیه ی میهن پرستی تلاش برای کسب قدرت سیاسی از طریق خیانت به منافع ملی را امری مذموم، نکوهیده و زشت می پندارد. و مجاهدین خلق از ابتدای تاسیس گروه در دهه ۴۰ شمسی، علیرغم صداقت و آرمان خواهی بنیانگذارانش، به دلیل آموزه های خاص ایدئولوژیک و تلقی فاشیستی از دین و سیاست، استعداد و زمینه ی خیانت به آرمان های ملت بزرگ ایران را در دنیای مدرن وعصر تحولات دموکراتیک داشتند.

آرش رضایی

خروج از نسخه موبایل