به تحریم های غیر اتمی وخارج از شورای امنیت دل نبندید!

فرقه ی رجوی که باندازه اسرائیل وعربستان سعودی از بیانیه ی لوزان وحشت زده شده، فرصت سر خاراندن هم ندارد تا بتواند ماده وتبصره ای ازاین بیانیه پیدا کرده که درجهت خوشنودی خود و تولید یاس درمیان مردم باشد!
تلاش ها وسنگ اندازی های اسرائیل وعربستان ازاین نظر که می ترسند ایران در سایه ی یک جو مسالمت آمیز نسبی به دستآوردهای علمی- صنعتی برسد وبالاتر ازآنها به ایفای نقش درخاورمیانه وجهان بپردازد، امری عادی است.
عربستان با تمام شدن ذخایر نفتی خود که درهر صورت رو به اتمام سیر میکند وتبدیل به کشوری بیابانی وغیر قابل سکونت میشود، ازایران آینده که دارای پتانسیل های بالای معدنی وکشاورزی با تنوع آب وهوایی کم نظیراست، بشدت واهمه دارد.
شاهزادگان مرتجع عربستان بخوبی آگاهند که با ازدست دادن تدریجی اهرم نفت، دارای آن مقام وموقعیتی نخواهند داشت که حالا درپیش آمریکا وغرب دارند وبنابراین ایرانی که میتواند با کوشش جدی وابستگی به نفت را کم و کمتر کند وجایگزین های صنعتی ومعدنی دیگری ارائه دهد، همواره برای این سران مرتجع عربستان مایه ی دغدغه است وآنها ازاین موضوع که حتما دردهه های آخر ازچشم غرب خواهند افتاد،نگران ومضطربند ودشمنی شان با ایران عمدتا ازاین جنبه است: رقیبی که همواره بصورت بالقوه وبالفعل وجود خواهد داشت!
اسرائیل هم که بعنوان پادگان نظامی آمریکا ومثلث تروا (امپریالیزم آمریکا، اروپا وژاپن) عمل میکند، تنها در زمان تنش مورد توجه است وزمانی که کشوری مانند ایران  فعالتر از حالا وارد معادلات وروابط کم تنش منطقه ای وجهانی گردد، این نقش ژاندارمی منطقه را تاحدود زیادی ازدست داده و مانند امروزطرف توجه قرار نخواهد گرفت واین مسئله حکم مرگ وزندگی برایش دارد!
اسرائیل کشوری است بامرزهای تعریف نشده وباندازه ی ایران اصالت ملی و ثروت زیر زمینی ندارد وبنابراین با کم رنگ تر شدن نقش ژاندارمی اش که تقریبا تنها نقطه ی قوت اوست، بخاک سیاه خواهد نشست وبخاطر همین موضوع و وترس وهراس شدید ازبرقراری صلح احتمالی، دچار چموشی بی نظیری است!
اما فرقه ی رجوی چرا میخواهد تنش های موجود درمنطقه حفظ شود وبرای درج هرخبری که ردی از ادامه ی تنش موجود باشد، سینه چاکی میکند؟
جواب ساده عبارت ازاین است که این باند تبهکار با ایجاد روابط درون سازمانی ارتجاعی وضدبشری وزیر پا گذاشتن تمامی اصول وپرنسیب هایی که برای یک سازمان مترقی لازم است، خود را پیش مردم ودیگر گروه ها که زمانی حمایت کم وبیش آنها را داشت، ازدست داد ولاجرم منافع خود را به سرنوشت هارترین ومرتجع ترین نیروهای منطقه ای وجهانی گره زده است و این جناح های ضد بشری، وجود وحضور آنها را بسان شیشه ی عمری برای خود می بینند!
با این وجود مقوله هایی مانند " خلق قهرمان ایران" دود شده وبه هوا رفته وعرصه را چندان بر خود تنگ دیده که مجبور شده برخلاف ادعاهای اولیه وبخصوص نظریات بنیانگذاران اولیه اش، بطور علنی و شفاف خودرا در صف نئوکان های خونریز و دوستان تجاوزگر ومرتجع آنها قرار داده وحتی این نزدیکی را افتخاری برای خود بداند!
با این وضع ارائه ی تحلیل وپخش اخبار ازطرف فرقه ی رجوی وبانام سازمان مجاهدین خلق عملی مسخره است وما این تحلیل ها را بحساب یک فرقه ی جاسوس ونه مجاهدین خلق چهار دهه پیش میگذاریم!
انگیزه ی اینجانب ازنوشتن این یادداشت کوتاه، مشاهده ی نوشته ای دررسانه های مجازی رجوی با نام " از نتایج بیانیه لوزان: تثبیت تحریمهای غیراتمی " بوده است که ملاحظه نمودم که طی آن چه شادمانی ها بنمایش گذاشته شده ومجبور به جواب دادن شدم!
انگار که ما نمیدانیم که مذاکرات هسته ای درحول وحوش این مسئله بوده وسایر مسائل سیاسی بعدا حل میشود یا نمیشود!
مهم این است که تحریم های شورای امنیت قطعا لغو خواهدشد و  اعضای قدرتمند دیگر اعلام کرده اند که وقعی به تحریم های یکجانبه ی آمریکا نخواهند گذاشت!
تحریم های آمریکا ازماه های اولیه ی پیروزی انقلاب بزرگ بهمن 1357 جاری وساری بوده وچیز تازه ای نیست که ما را ازآنها بترسانید!
بخصوص اینکه جهان تک قطبی موجود درحال دگرگونی است و سیر حوادث می رود که به سلطه گری انحصاری آمریکا پایان دهد!
شما اگر واقع بینی- حتی درسطح حفظ منافع حقیر خود – داشتید به بانک ها وپیمان های جدید واستقبالی که ازطرف کشورهای متعدد جهان از آنها میشود، توجه بیشتری میکردید و وتا این  حد بر سر مرتجعین بی آینده سرمایه گذاری نمیکردید!
نوید
 

خروج از نسخه موبایل