دستپاچگی سران سازمان مجاهدین از پس لرزه های توافق هسته ای سوئیس

سران سازمان مجاهدین بعد از آنکه شکستهای سنگینی از نشستهای مسئولین کشورمان با قدرتهای جهانی عایدشان شد و نتیجه رایزنیهای کادر سیاست خارجی کشورمان با فعالیتهای بسیار شدید صهیونیستها که با همراهی و حمایت بی دریغ سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین توانست بیشتر موانع را کنار زده و نتایج مثبت اولیه را بدست آورد که باعث اعلام حضور و حتی سرازیر شدن بسیاری از شرکتهای خارجی مانند فرانسه بود که البته برخی کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس که از قبل نیز اعلام همکاری همه جانبه با کشورمان رانموده بودند که تمامی این حرکتها از توافقات اخیر می باشد که به کوری چشم دشمنان نظام جمهوری اسلامی در حال تحقق است.
در روزهای اخیر شاهد حضور سفیر استرالیا در مجالس سیاسی کشورمان بودیم که البته در سایتهای مخالف بخصوص در رسانه های رژیم صهیونیستی مخالفتهای عدیده ای با ان شد که صد البته سران سازمان مجاهدین برای آنکه از قافله عقب نمانند و از حامی بظاهر سرسخت خود حمایت کرده باشند از این انتقاد استقبال کردند و در دنیای عقب مانده خودشان به انتقاد از سیاستمداران استرالیایی نمودند تا خواستند در حمایت از اراجیف صهیونیستها خوش خدمتی کرده باشند و خودی نشان دهند که البته همه ما می دانیم که تمامی این هذیان گوئیها به جایی نمی رسد همچنان که سران سازمان مجاهدین در حین نشستهای 1 + 5 بقول خودشان افشاگریهای مختلفی در مورد مراکز ساخت بمب اتمی در سنندج و لویزان 3 مطرح نمودند که البته تمامی این اراجیف چون در پیش اهل سیاست شناخته شده بود به آن بهایی ندادند و برای آن تره هم خورد نکردند که اکنون که توافقات اولیه بدست آمده، دولتمردان کشورهای مختلف جهان نخواهند با جمهوری اسلامی که منطقه امنی نیز برای بازارهای اقتصادی آنهاست روابط داشته باشند و بهمین خاطر هر روزه شاهد حضور دولتمردان و تجار کشورهای مختلفی در راهروهای اقتصادی و سیاسی کشورمان هستیم.
سران سازمان مجاهدین که تمام توان خود را نا امن جلوه دادن کشور عزیزمان بکار  بسته اند از هیچ حیله و نیرنگی کوتاه نیامده و تمامی راههایی که برای ضربه زدن به پیکره نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد استفاده می کنند، چرا که این بد طینتان از آنجا که در همان اوایل اتقلاب نیز بخوبی از سوی ایت الله خمینی شناخته شده و از سیاست کشورمان کنار زده شدند، بفکر انتقام بوده و برای رسیدن به اهداف پوچشان که همان جاه طلبی و هوسرانی می باشد از هیچ کثافت کاری کوتاه نیامدند که از جمله آنها ترور دانشمنان هسته ایی کشورمان تا متهم کردن مسولین کشور به ساخت بمبهای اتمی که از این طریق بتوانند ایران سربلند را به انزوا بکشانند، ولی با درایت مسئولان نظام تمامی بن بستها آسان شده و راههای تعامل با تمامی کشورهای جهان برای مراودات سیاسی و اقتصادی باز شده  حضور خانم بیشاب نیز تصدیقی بر این ادعا می باشد که او بعد از بازگشت از کشورمان از سفر کوتاه خود اعلام رضایت نموده و راههای تعامل با کشورمان را هموار دانست.
سران سازمان مجاهدین که در هر حرکت موزیانه خود با شکست روبرو می شوند، از رو نرفته و برای آنکه اذهان عناصر خود را همچنان مشغول نگه دارند، از قول برخی سیاستمداران جنگ طلب امریکا اظهار می کنند که توافقات سوئیس هیچ گونه اثری برای برداشتن تحریمها نخواهد داشت در صورتیکه شرکتهای تجاری کشورهای اروپایی که در پشت دروازه های اقتصادی کشورمان برای بستن قراردادهای مختلف تجاری صف کشیده اند چیز دیگری را عنوان می کند و از یاوه گوئیهای سران فرقه رجوی پرده بر می دارد که این سران ضدبشری تا چه اندازه با خباثت و خیانت می خواهند عناصر خود را از هرگونه پیشرفتهای جهانی بدور نگه دارند و همچنان ذهن آنها را برای اعمال تروریستی خود آماده نگه دارند تا بتوانند همچون ترور دانشمندان هسته ایی کشورمان بکار گیرند و سپس از ان خوراک تبلیغاتی استفاده کنند که همه ملت جهان به بی ارزش بودن اراجیف آنها پی برده و دیگر مجالی به ان نمی دهند.
اما سازمانها و شخصیتهای به ظاهر حقوق بشری همچون احمد شهید باید بدانند که حرکتهای جنایتکارانه سران سازمان مجاهدین مستقیما متوجه شخص آنهاست، چرا که این افراد با توجه به اسناد و مدارکی که درباره جنایات سران فرقه رجوی در حق اسیران آن انجام شده هیچ گونه تحرکی نداشته و در هیچ یک از گزارشهای خود از آن سخنی به میان نیاوردند و حتی در برخی موارد مبادرت به نشست با آنها نمودند و یا با آنها در رستورانهای سوئیس نهار خوردند که باز برای تمامی این گفته ها مدارک و مستندات وجود دارد که به موقع تحویل داده خواهد شد. بناربراین نجات جان این اسیران که در چنگال شیاطین فرقه رجوی به اسارت نگه داشته شدند بر تمامی ارگانهای زیرربط واجب است و ما خانواده های گلستانی آسیب دیده از این فرقه از انها تقاضا داریم تا قبل از آنکه از وجود فرزندانمان برای اعمال تروریستی توسط سران فرقه رجوی استفاده شود جلوی انها را گرفته و برای رهایی تک تک آنها اقدام عاجل صورت گیرد تا خدایی نکرده پشیمانی برای این بظاهر طرفداران حقوق بشر نداشته باشد.

خروج از نسخه موبایل