بازگشت منصور شعبانی به وطن و آغوش خانواده

منصور شعبانی پس از تحمل 27 سال اسارت درفرقه بدنام رجوی و گذراندن 2 سال سرگردانی و بلاتکلیفی درکشور آلبانی بالاخره عصر روز یکشنبه مورخه 20 / اردیبهشت / 1394 به لطف خدا و مساعدت خیرخواهانه مسولین امنیتی کشور به خاک زیبای وطن و کانون گرم و پرمهرخانواده بازگشت.

پیشتر ازاین آقا جهانگیراز برادران عضو بازگشتی به ایران برای رهایی منصورازچنگال بدسیرت رجوی با تحمل مشقات زیاد درمسافرت بی انجام به عراق واشرف ؛  تلاش وافرنموده بود ولیکن به اقتضای مغزشویی وکنترل ذهن دردستگاه مافیایی رجوی گوش منصور کر و دل و قلبش سنگ شده بود و رباط وار درقبال درخواست خانواده اش ازدادن پاسخ مثبت طفره میرفت طوریکه درلحظه بازگشت ودرآغوش کشیدن اقا جهانگیر با آه عمیق گفت: " بسیارشرمنده ام. ایکاش خیلی زودترازاین گوش به پیام خانواده ام میدادم وازلیبرتی خارج می شدم."
اعضای خانواده منصور در زادگاهش به انتظارنشستند وآقا جهانگیرو خانم مهرانگیزبه نمایندگی ازخانواده جهت تحویلگیری منصوردردفترانجمن نجات گیلان حضور به هم رساندند وپس ازدیداری صمیمی وخاطره انگیز با عزیزشان ضمن تشکرازمسول انجمن ومسولین امنیتی کشوربه اتفاق راهی روستای زادگاه خود شدند تا هرچه سریعترتمام اعضای خانواده را غرق شوروشعف وشادمانی بکنند.

انجمن نجات گیلان با آرزوی اضمحلال نهایی فرقه مافیایی رجوی وبازگشت عموم اسرای گرفتاردر چنبره سیاه رجوی ؛ رهایی وبازگشت مسرت بخش منصورشعبانی را به ایشان وخانواده رنجدیده ازظلم و جور رجوی و سایرخانواده های چشم انتظار مرتبط با انجمن نجات تبریک وشادباش میگوید.


 

خروج از نسخه موبایل