جمال بامداد کیست!؟

کمترکسی ازجداشدگان رجوی خواه سابق مجاهد بوده باشد یا شورایی ویا حتی هواداردست چندم که ازفرقه بدنام رجوی تهمت وافترا وترورشخصیت نشده باشد وبسا آزارواذیت.
حال چطورشده که همین فرقه  مهاجم غیردمکراتیک به یک بریده وجداشده بسیارقدیمی توسل جسته تا دریک سایت دست چندم موسوم به همبستگی آنهم بطورتلویحی بخواهد ازمقاومت ومجاهدین ازموضع حمایت قلم فرسایی بکند!؟
(مراجعه شود به سایت همبستگی ورویت مطلب نامرتبط جمال بامداد تحت عنوان " هفتادمین سالگرد سقوط فاشیسم هیتلری")!!!!
 شخصا ازجمال بامداد بریده فرنگ دوست، دوست دارم بپرسم " چند گرفتی بابا!؟ " باشه باشه درسته. من هم توجه دارم که اینبارخیلی کم گرفتی ومبلغ آنچنان که باید دندان گیرنبوده که بخوای بی دنده وترمز از مقاومت (بخوانید فرقه مافیایی رجوی) حمایت بکنی واندرمقاومت! رهبرغائب دربیشه ها  قلم فرسایی کرده باشی. ولیکن خاطرجمع باش تست وقدم اولت بوده ؛ درادامه بیشتربهت خواهند رسید!.
هیچوقت ازخاطرم نیمرود که زمستون 1363 بود که تازه وارد هنگ و پذیرش مجاهدین واقع درپایگاه مرزی جلیلی شده بودم که بتدریج با این آقا وهمچنین اسماعیل وفا یغمایی (جدا شده مقیم فرانسه) اولین دیداروآشنایی داشتم که این دوعزیزدرآن مقطع درقسمت تبلیغات ومشخصا رادیو فعالیت داشتند. یکروزکه داشتم بواسطه قدیمی تربودن شان درمجاهدین به ایشون نزدیک می شدم  تا محفلی داشته باشم خیلی سریع و گانگستری با واکنش سرتیم خودم مواجه شدم وشنیدم که گفت " توتازه وارد وپذیرشی هستی خوب نیست که با بریده وواداده ولمپن ها  ارتباط برقرارکنی "!؟
متعاقبا هردوعزیزیکی پس ازدیگری عذرخودشونو ازمجاهدین خواستند ورفتند ورفتنی!؟ درگذرزمان وسختیها یکی به نعل می زدند ویکی به میخ. هم بریده ازمجاهدین وفرنگ دوست تشریف داشتند هم میخواستند که درحاشیه با مجاهدین هم باشند وازجانب رهبری! توجهی هم بشوند واندک پول و….
 

خروج از نسخه موبایل