حضور تعدادی از خانواده های اسیران دربند فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات خوزستان

روزجمعه مورخه 7خردادماه 94 تعدادی ازخانواده های اسیران دربند فرقه رجوی ساکن شهر اهواز شامل خانواده محمد جواد میرسالاری، محمد کریمی، نسرین علاف پور، محمدسعید عبید نژاد، مهدوی، ناصری کریموند، امیرمزرعه، علی ابراهیمی و خانواده عبدالرضا وادیان ازآبادان برای دیداربا رستم آلبوغبیش و برای رساندن صدای اعتراض خود نسبت به اقدامات جنایتکارانه سران فرقه رجوی در دفترانجمن نجات خوزستان حاضرشدند.
در این دیدار ابتدا مسئول انجمن خوزستان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به خانواده های اسیران دربند فرقه خیرمقدم گفت وابرازنمود واقعا عزم راسخ وجدیت شما ودیگر خانواده های اسیران دربند فرقه بخصوص در طی چند سال اخیربرای نجات عزیزان اسیرتان ازدست دیوصفتان باند خائن رجوی قابل تحسین وستودنی است چون همواره ثابت کردید که تشبثات،اتهام زنی ها،توطئه ها وتهدید های سران فرقه برای منصرف کردند شما خانواده های چشم انتظارازادامه پیگیریهای خود برای نجات عزیزانتان نتواسته است خللی درعزم اراده تان برای افشای جنایات باند درمانده رجوی ونجات عزیزانتان ایجاد کند.وحضوراخیرچند خانواده جلوی کمپ لیبرتی علارغم همه مشکلات نشان دهنده همین امراست وقطعا با همین تلاش وپیگیری ها ودعای خیرشماست که می تواند اسیران دربند را اسارتگاه بنده ساز رجوی نجات دهد.
بعد ازصحبت های مسئول انجمن رستم آلبوغبیش با توجه به اینکه بعنوان اسیردراردوگاه اسرای جنگی عراق بوده بطورمختصرعلت و سال جذب خود به فرقه رجوی را برای خانواده ها شرح داد.درادامه وی گوشه هایی ازبکارگیری روش های جنایتکارانه ازسوی سران فرقه برای فریب وجذب افراد جامعه اشاره کرد وگفت سران فرقه برای جذب افراد ازهرترفندی استفاده می کنند چون می دانند که اگرواقعیت را به آنها بگویند هرگز حاضربه پیوستن به این فرقه خائن نخواهند شد.رستم آلبوغبیش به خانواده های حاضر گفت واقعا فرزندان شما ازدنیای بیرون هیچ گونه اطلاعی ندارند،رجوی وسران فرقه اش به منظور پوشاندن جنایات ضدانسانی خود راه  ورود وخروج هرگونه اخبارازکمپ های نفرت انگیز خود را با استفاده از ترفندهایی مسدود کرده بودند، وطی سالیان استفاده ازروش های پیچیده مغزشویی عواطف واحساسات انسانی اعضای دربند را به منظورسوءاستفاده ازآنها درجهت اهداف فرقه سرکوب کرده بودند. بنابراین فرزندان اسیر شما قبل ازاینکه دردرون مناسبات فرقه جسما اسیرباشند بلحاظ ذهنی اسیرند وبه همین خاطر متاسفانه بدلیل ترس،تهدید وفشارهای روحی وروانی تبدیل به افرادی شدند که هیچگونه اختیاری ازخود ندارند واینجاست که نقش خانواده با شناخت دقیقی که  ازسرنوشت ووضعیتی که فرزنداسیرش پیدا می کند می تواند گره گشای حل معضلات فکری ونجات او ازجهنم رجوی باشد.رجوی وسران فرقه اش هم به همین دلیل خانواده را دشمن شماره یک خود تلقی می کنند چون می داند فقط  خانواده است که می توانند احساسات وعواطف سرکوب شده اعضای اسیررا دوباره زنده کرده وآنها را ازاسارتگاه جهل وجنایت رجوی نجات دهد.وعلت اتهام زنی وتوطئه های رنگارنگ سران فرقه به شما خانواده های محترم چشم انتظارهمین است  مدت اخیر که برخی ازخانواده ها جلوی لیبرتی جمع شدند همین است.
درقسمتی دیگرازاین برنامه هرکدام ازاعضای خانواده های اسیران دربند فرقه با رستم آلبوغبیش درمورد وضعیت فرزندان اسیرشان به سئوال و جواب پرداختند.
درپایان این جلسه ابتدا همه خانواده ها تاکیدکرده وگفتند اگر رجوی وسران فرقه اش فکر می کنند که با این تهمت ها ورفتاروحشیانه ای که درحق ما خانواده ها روا می دارد ویا اگر دل به بندوبست ویا تفاهم نامه ی پوشالی که می گوید با کمیساربرای عدم حضور ما جلوی لیبرتی امضاء کرده بسته است کورخوانده است وبهتراست بداند که هیچ نهادی دردنیا نمی توانند مارا ازحق قانونی خود که همان دستیابی به عزیزانمان ونجات آنها ازاردوگاه جهل وجنایت رجوی است منع کند آنها همچنین انجمن نجات و اعضای آن را بعنوان یک نهادانسانی و وکیل خود خطاب قرارداده وگفتند ما ازانجمن نجات می خواهیم تا به هرطریق ممکن صدای اعتراض ما را نسبت به ظلم وجنایت رجوی به گوش جهانیان برساند.
اعضای انجمن نیز تاکید کردند که آنها همواره وتا به آخرهمراه تمامی خانواده های چشم انتظار برای دستیابی به حقوق حقه خود که در وهله اول همان ملاقات با عزیزان اسیرشان درفرقه رجوی ودرنهایت نجات آنهاست  خواهیم بود.این برنامه که به مدت 3 ساعت به طول انجامید با دعا برای نجات اسیران دربند فرقه به پایان رسید.
 

خروج از نسخه موبایل