حمله وحشیانه مزدوران رجوی به خانواده آقای محمدی محکوم است

آقای مصطفی محمدی چندین سال است که برای دیدار و نجات دخترش سمیه ازاسارتگاه فرقه منحوس رجوی تلاش می کند اما چون تلاش های وی و خانواده اش دراین رابطه ازسوی سران فرقه درعراق تاکنون بی پاسخ مانده بود، چند روز پیش تصمیم می گیرد تا برای رساندن صدای اعتراض خود جلوی قلعه الموت مریم قجر دراورسوراواز پاریس تحصن کند.که سگ های هار فرقه بعد ازاطلاع ازاین موضوع بنا به دستورمریم قجرآن هم دوروزقبل ازاجرای شوی مسخره خود درویلپنت به آقای محمدی،دختر و وکیلش وحشیانه تهاجم کرده وآنها را مورد ضرب وشتم قرارمی دهند که پلیس دخالت کرده وآقای محمدی را که بشدت آسیب دیده بود با آمبولانس راهی بیمارستان می کنند.
به راستی فرقه ای که تحمل شنیدن حتی صدای یک اعتراض را علیه خود ندارد با چه توجهیی وبا چه رویی می خواهد درشوی دروغین خود که قراراست آنرا روز 23 خرداد درویلپنت اجراء کند بازهم خود را گروهی آزدیخواه، دمکرات ومدافع حقوق مردم ایران معرفی کند! البته مطرح کردن چنین ادعاهایی ازطرف سران حقه باز این فرقه دروغی بیش نبوده که فقط برای مخفی کردن چهره ضدانسانی وضد دمکراتیک وفرقه ای خود درمحافل غربی عنوان شده،وگرنه چهره منفور و تروریستی آنها سالهاست که برآحاد مردم ایران وبه ویژه خانواده های دردمند اسیران دربند این فرقه آشکارگشته است.
بنابراین ما اعضای انجمن نجات شاخه خوزستان به همراه خانواده های اسیران دربند فرقه ازاین استان ضمن ابرازهمدردی وحمایت ازآقای مصطفی محمدی درجهت نجات دختراسیرش،اقدامات ضدانسانی وضرب وشتم آقای محمدی وخانواده اش ازسوی مزدوران مریم قجرشیطان صفت که یکباردیگر پوچ بودن ادعاهای آنها را درآنچه که می خواهند باردیگر درویلپنت نشخوارکنند  به اثبات می رساند را بشدت محکوم کرده واعلام می داریم که اگر سران فرقه فکرکردند که می توانند با تهدید و ضرب وشتم خانواده های اسیران را درمسیر نجات فرزندان خود وهمچنین اعضای جداشده ازفرقه رجوی را درمسیر افشای جنایات این فرقه بازدارند کورخوانده اند.
اما دراینجا فرصت را غنیمت شمرده و به دولت های غربی و بخصوص دولت فرانسه که به سرکرده فرقه تروریستی رجوی درکشور خود پناه داده و به آنها اجازه برگزاری شوهای دروغین می دهد گوشزد می کنیم که سران فرقه تروریستی رجوی با پوشاندن چهره دروغین خود وبا سوء استفاده ازقوانین کشورهای غربی درصدد پیش برد اهداف تروریستی  وضدانسانی وضد دمکراتیک خود دارند. که اگر این دولت ها بخواهند همچنان برجنایات سران فرقه رجوی درکشورهای خود چشم پوشی کنند دیری نخواهد پائید که اقدامات ضد دمکراتیک و جنایتکارانه آنها مشوق توسعه تفکر تروریستی درکشورهای خود آنها خواهد شد که این امر می تواند تهدیدی جدی برای امنیت کشورهایشان باشد.پس بیایید برای نجات دنیا ازلوث وجود گروهها وفرقه های تروریستی اقدامی عملی صورت دهید.


 

خروج از نسخه موبایل