تئوری انقلاب ساخته ی پرویز خزائی

ضرورت استعمال عرق خانگی و قر کمر!

یادش بخیر " جوکر معروف تبریز – مستجاب الدعوه " که میگفت فرد ندار به هردری که میزند وچیزقابل توجهی ازمایحتاج زندگی اش بدست نمیآورد، برای تسکین این حقارت ها، باخود وپیش زن وبچه اش میگوید که به درک! وضع سلامتی ام که خوب است!
فرقه ی رجوی هم که درمورد اقدامات یک واند دهه ای هسته ای اش که با هدف تحریک قلدران جهانی برای حمله ی نظامی به ایران انجام میشد، خودرا با توافق اخیراتمی مغبون یافته و درشرایط آن فقیر " مستجاب الدعوه " دیده، به مزیت استعمال عرق خانگی، سربرهنه شدن دخترانی چند ورقص راک آنها مجوز صادر کرده است!!
دراین مورد این آقای پرویز خزائی بوده که فکر کرده چنان حرفهایی خواهد زد، که عارضه ی این وطن فروشی چندین دهه را که سخت گریبانگیر خود وسازمانش شده، ازیادها بزداید وحتی اگر شد، دستآوردی ازاین شکست هولناک خود – که ریشه درگذاشتن تمامی تخم مرغ ها دریک سبد وقدرت طلبی لاعلاج وغیر منطقی دارد-  چیزی هم بنفع خود بدست آورد!!
نوشته ی مفصل این تحلیلگر وقلم بدست رجوی " دریک کلام: بردوباخت برای کی "؟ نام دارد که به گل سرسبد این نوع نوشته ها دروبسایت های رجوی تبدیل گشته است!!
پرویز خان تئوریسین؟! مینویسد:
" اگر قرار شد که از هر شکافی و موقعیتی برای ریختن به خیابان و رقصیدن و روسری از سر به شانه انداختن و قرکمر ارتجاع شکن و نابودکننده «اسلام عزیز«خمینی دادن- مانند نور و تاریکی و جن و بسم‌الله، استفاده کنی، نوش جانت "!
بدین ترتیب ما باید " رقصیدن و روسری از سر به شانه انداختن و قرکمر " را هم جزو تئوری های انقلاب دانسته وبر دانش تئوریک خود بیافزاییم!
اگر این کارها رژیم را سرنگون میکند، چرا درکمال آرامش این کارها را درپاریس و… که مهد این نوع آزادی هاست، انجام نمیدهید که مکمل سرنگونی رژیم شود؟!
بخصوص اینکه شما استادی خود در یک دهه رقص رهائی دراین زمینه ها را بیشتر از دیگران بمنصه ی ظهور رسانیده اید!
خزائی مینویسد:
"…می‌بینم که وقتی می‌بینی یک سری از بچه آخوند را آخوند روحانی برای جشن توافق اتمی به خیابان آورده است- تو هم می‌ریزی توی خیابان و شروع می‌کنی به رقصیدن و جاز و راک خواندن و روسری پس و پایین گردن کشیدن و حتی عرق خانگی نوشیدن و بوق و سوت زدن (بخوانید به هم زدن بساط نهی از منکر ملاهای مادون قرون‌وسطی… ".
ما این مسئله را لااقل درتبریز ندیدیم ومردم ظاهرا ترجیح دادند که حرمت ماه رمضان را بیشتر محترم دانسته ووارد خیابان نشوند و دعوتی ازکسی برای شرکت درجشن توافق اتمی ندیدیم واگر درشهرهای دیگر مراسمی بوده، ازنوع خودجوش اش بوده ومعمولی وبخاطر آن، ابدا حکومت را سراسیمه نساخت!
شما مجاهد خلق، ازکجا میدانی که عرق خانگی مصرف شده وخواص ومزیت ویا مضرات آن بدیگر " عرق " ها چیست؟!
خزائی که ازسر ناچاری ونداشتن جانشینی بهتر برای وضع موجود، میل باستانگرایی اش گل کرده، مینویسد:
"…یک‌طرف هشتاد میلیون نفر مردم مانند تو که از اقوام مختلف این سرزمین هستی ویکی از بنیادگذاران تمدن بشری با کتیبه حاوی اولین اعلامیه جهانی حقوق بشرت…".
دراین مورد که در2500سال پیش که هنوز فئودالیزم برکار نبوده ومناسبات برده داری حاکم برتمام ارکان جامعه، منشور حقوق بشری که مورد ادعای شماهاست، نمیتوانست وجود داشته باشد وبه گمان زیاد این منشور برای آزادی عمل تجار محترم!! یهود که باپول خود وکمک نظامی کوروش شهر تاریخی ومتمدن بابل را بدست این تجار محترم سپرده شده بود باقهر وآدم کشی، کاربرد داشته است!
درست است که شما با تبدیل سازمان مجاهدین خلق به فرقه ی رجوی، سیستمی برده دارانه ودراغلب موارد منحط تر ازسیسم شاهنشاهی درمناسبات حقیر خود برپا داشته اید، اما برای فریب مردم- وبیشتر ازسر انحصار طلبی-  سعی در جدا نشان دادن کاسه ی خود ازسلطنت طلب ها داشتید- حالا چگونه است که با طرح این موضوع کذائی، چراغ سبز به آنها نشان میدهید؟!
آیا جریان " بیآ ای سوته دلان گردهم آییم"! درکار است؟!
مسائلی مانند حقوق بشر دستآورد رنسانس وحاصل سرمایه داری رقابتی بوده که اینک این رقابتی بودن را این سیستم ازخود رانده وانحصاری اش کرده است وبنابراین صحبت از این منشور کذائی کشک است.
درست است که حکومت های عیلامیان و سومرها و… تمدن های درخشانی داشتند اما تمدنی که ابن سیناها وابوریحان ها وابن خلدون ها را بیرون داد، اتفاقا مربوط به امپراطوری اسلامی است که با اشکال مختلف وبا شرکت ملیت های متنوع شکل گرفته، منبع خیر برای بشریت و مایه ی افتخار برای تمامی کسانی است که صاحب مشترک این تمدن ودرسرزمین هایی به وسعت مثلا 5 برابر ایران کنونی میباشد!  
دگرباره میخوانیم:
"…الآن جهان پیشرفته علم و دانش درگیر یک آزمایش حیرت‌انگیز دیگر (همانند تونل سرن در مرز فرانسه و سویس که قوانین آفرینش زمین و بیگ بنگ را کشف کرد)، است، که اگر موفق شود- از انرژی بیکران خورشید برای تأمین سوخت و حرارت کلیه کره زمین تا چندین هزار سال دیگر (اگر عمر زمین کفاف دهد) یعنی تا ابد استفاده خواهد شد. کم‌کم دارد دم‌ودستگاه نفت و بنزین و زغال و انرژی‌های فسیلی به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم و پلوتونیوم کاملاً و برای همیشه تعطیل می‌شود. اتومبیل‌های برقی الآن خیابان‌ها و جاده‌ها درمی‌نوردند. قرار است دیگر بجای بنزین در باک‌ها آب و هیدروژن ریخته شود… ".
خیلی خوب وخوش خبر باشید و البته دراین مود مخالفتی با شما نیست اما مسئله اینجاست که دوستان مسلط تر شما درجهان غرب رغبتی به انکشاف فن آوری های انرژی های خورشیدی ندارند!
هنوز آنها دل از سود سرشار مواد فسیلی (نفت، گاز و… "  دست نکشیده اند تا با مصرف متعادل آن که هنوز درحد معقول لازم وضروری است، برای آیندگان هم که باز به این مواد احتیاج خواهند داشت، ذخیره کنند وهم وضع محیط زیست را سامان بهتری دهند!
ساده نگری نکن هموطن پا به سن گذاشته ام!
سود مواد فسیلی سرشار است و دردرجه ی اول خود ارباب بزرگتر رضایتی به جایگزینی آن با انرژی سالم خورشیدی را باین سادگی نخواهد داد!
آمریکا جزو کشورهایی است که کمترین رغبت را به توسعه ی فن آوری خورشیدی میدهد واستقبالی ازآن ندارد که مبادا منافع کلان ونامشروع کنرسن های نفتی لطمه ببیند!
خزائی عزیز!
چرا به خوانندگان خود توضیح نداده اید که امریکا با استحصال ماسه ای نفت و با قبول خطرات بزرگ زیست محیطی، هنوز دل از مواد فسیلی برنمیکند که هیچ، بلکه با افزایش تولید آن، ماشین های با سیلندرهای بالا را به یمن پایین آوردن قیمت نفت طبیعی، به خیابان ها ریخته تا مشکل سازندگان این اتوموبیل های پرمصرف را حل کند؟!
مطمئنی که این واقعیات را نمیدیدی؟! یا خود را بخواب زده بودی؟!
دراستفاده ازانرژی خورشیدی، تنها کشوری که گام های بزرگ برمیدارد، کشور چین است که البته شما بطوری که درزیر خواهد آمد، دشمنی سختی با آن دارید. بدین علت که به قدرت اقتصادی برتر جهان تبدیل شده ومثل آمریکا نیست که قدرتش ا با نظامی گری اعمال کند واحتیاج به طفیلی هایی مثل شما داشته باشد!!
آقای خزائی خشمگین ترازآنست که فکر میکنیم:
"… حالا تبریک هم به هم میگویید و بچه آخوند می‌فرستی توی خیابان برای جشن!! ملعون حرام‌لقمه (و بقول هندی‌ها حرام‌خور!) حالا باید جواب و پاداش این‌همه مصیبت آفریده در این دو دهه را پس بدی. تازه طبق همین قرارداد تا 10 سال زیر مهمیز شورای امنیت هستی و تحت کنترل روزمره متخصصین جهان درباره کارهای زیر جلی و زیر عبایی‌ات، آن‌هم برای 20 تا 25 سال دیگر… "!
مگر شما نمیگفتید که ازبمب اتمی میترسید و دست دولت ایران هرچقدر دورتر ازآن باشد، آرامش بیشتری خواهید یافت؟!
حالا دیگر این خواست؟! محقق شده دردتان چیست وچرا باید دلواپس باشید مثل گذشته؟!
که عمو سام محلی به راهکارهای شما نگذاشت؟!
من ازاینکه این نوع فعالیت های اتمی چرا مدتی درایران مخفی بوده، اطلاعی ندارم ولی این موضوع را هم نباید نادیده گرفت که ایران تجارب عراق و سوریه رادربمباران مراکز هسته ای آنها ازطرف اسرائیل داشت که با توافق فعلی، این کشتی جنگی آمریکا وژاندارمش، جرات این کاررا نخواهد داشت!
ایران در تحکیم موقعیت خود بعنوان یک کشور دارای حق غنی سازی- با کمیت وکیفیت آن کاری ندارم- آمریکا را واداشت که نتواند به اسرائیل دستور بدهد که مراکز هسته ای ما را بمباران کند!  
دلسوزی برای اوباما!
"… آقای اوباما هم که بازنده است. چون خیال می‌کند که در این‌یک سال و اندی در آخرین رمق‌های پرزیدنسی، با یکصدوچهل و اندی برگ کاغذ امضا کردن با خامنه‌ای، تمام شر رژیم را از سر دنیا و منطقه کم کرده است. او که دچار بوش گزیدگی است- فکر می‌کند که قبل از ترک کاخ سفید، سه اکت تاریخی دیپلماتیک را در سیاهه نامه هشت سال ریاست جمهوری خود ثبت کند: گشایش و دوستی با کوبا… دوم گشایش با ژنرال‌های پینوشه و سرلشگر زاهدی نشان کشور میانمار (برمه سابق) و سوم هم امضای این موافقت‌نامه اتمی در وین با خامنه‌ای ".
ازاین جهت که آمریکا ازسندرم افغانستان وعراق بیرون نیآمده ورئیس جمهورش ملزم به رعایت کم وبیش حال ونظر مردم است، حق با آقا پرویز خان است!
دنیا دارد ازحالت تک قطبی خارج میشود وآمریکا با لجاجت بر سر اجرای برنامه های جنون آمیز نئوکان ها، صهیونیست ها و مجاهدین رجوی نمیتواند خودرا درجهانی که گرایش دائمی آن انتقال قدرت ازغرب بسوی شرق است، ایزوله کند  واوباما بعنوان سخنگوی جناح واقع بین هیئت حاکمه ی آمریکا، کاری کرد که میبایست بکند ودراین راه اهمیتی به راهکارهای شمای نوعی نمیداد!
دشمنی با چین وروسیه بشکل عریان زیر را تماشا کنید:
"…باری اگر در این کارزار برنده‌ای است تنها در وجه و منظر مالی آن است، آن‌هم نه برای ملت و کشور ورشکسته بی‌تقصیر ایران، وایضا نه برای صلح و آرامش منطقه وجهان،… از این پول، بدون شک و تردید و بر اساس اعترافات اینجاوآنجای خود رژیم- چندین و چند میلیارد آن می‌رود به‌حساب بشار اسد در سوریه و شیخ نصرالله در لبنان… بقیه صرف سپاه و بسیج و سربازان گمنام و خریدهای هنگفت سلاح به‌طور رسمی و قاچاقی از برادر پوتین و چین و ماچین… "!
حمایت ازیک متحد استراتژیک، این هزینه ها را هم دارد متاسفانه!
ایران برای جلوگیری ازهمسایه بودن با اسرائیل، مجبور به تحمل هزینه هایی است که طبق پیمان ها واصول اخلاقی با متحدین خود دارد که اتفاقا اگر نکند، بدنام میشود ومتضرر!
پوتین که جلوی راه بردگی مردم روسیه درمقابل اقدامات خائنانه ی یلتسین دایر به سپردن شوروی قدرتمند به آمریکا وآلمان را گرفته، چرا باید اینهمه مورد نفرت شما باشد؟!
او وکشور چینی که دنبال تامین زندگی مردم اش است وتنها 60 سال است که استقلال خودرا با پرهیز به لشکر کشی علیه این و آن بازیافته، چرا اینهمه مورد نفرت شما ورقیبان سلطنت طلب وچپ نمای شما واقع است؟!
برای اینکه با قدرت صنعتی اش، مزاحم تحریم های بی حد وحصر آمریکا علیه هر حکومت نافرمانی است؟!
صابر

خروج از نسخه موبایل