با توافق هسته ای ٬ شکافی که رجوی در آن پنهان شده بود٬ بسته شد!

از بس که رجوی و دار و دسته اش منبع نکبت و نفرت هستند٬هرکس هم که در دنیا بخواهد بنوعی نزدیک آنها شود٬ به همین بلاها گرفتار خواهد شد! نمونه بارز آن صدام٬دیکتاتور سابق عراق است که آخرش سرش بالای دار رفت! بخوبی بخاطر دارم که سالیان گذشته همین مسئله را خاطر نشان کرده بودم خصوصا به اهالی رژیم صهیونیستی و گفته بودم که آخر و عاقبت خوبی در انتظارتان نیست! شما خودتان منفور دو عالم هستید ٬دیگر به روی فرقه رجوی برای پیشبرد اهدافتان حساب باز نکنید که روزگارتان سیاهتر از این که هست خواهد شد ولی گوش ندادند! رژیم صهیونیستی که برای سر پوش گذاشتن بروی جنایاتش در منطقه و برای منحرف کردن اذهان عمومی و رسانه ها از اینهمه کشتار مردم بی دفاع فلسطینی٬ از بیش از دو دهه پیش٬سناریویی بنام ایران هراسی را براه انداخته بود٬با حمایت امریکا و با استفاده از فرقه رجوی بعنوان یک نیروی ایرانی مخالف حکومت٬ سعی براین داشت که با بهره برداری از پروژه ٬به چند هدف خود برسد.اول اینکه توجه دنیا را از جنایاتش در غزه٬ دور کند. دوم اینکه کاری کند که مردم دنیا تصور کنند که ایران درحال ساخت بمب اتم است و با این حربه٬ جامعه بشری را علیه ایران بشوراند و کاری کندکه نهایتا با عراق و افغانستان شد. یعنی یک اتحاد جهانی برای سرنگونی حکومت ایران براه بیندازد.و در این حین هم فرقه رجوی هرچه استعداد و مهارت در خصوص مزدوریهایش درسالیان گذشته داشت٬ بکار گرفت! از کنفرانس های علیرضا جعفرزاده در نیویورک گرفته تا مصاحبه های یکی پس ازدیگری در کشورهای اروپایی و امریکایی که آی مردم دنیا: ایران درحال ساخت بمب اتم است و اگر باین دست پیدا کند٬دیگر آب خوش از گلوی هیچکس پایین نخواهد رفت و جوی درست کردند که یک ترسی از ایران درجهان براه افتاد!
فرقه رجوی هم که بعد از سرنگونی صدام٬در به در بدنبال کسی دیگر برای مزدوری کردن و پول گرفتن میگشت٬اسراییل را بهترین گزینه برای خود یافت و جفت پا در آغوش جلادان صهیونیستی٬پریدند! اما هرچه تلاش کردند و هرچه در چنته ضدانقلابی خودشان داشتند٬بیرون ریختند ولی نهایتا با دست یابی به توافق هسته ای٬تمام سرمایه گذاری چندین ساله آنها برباد رفت!
واقعیت اینست که فرقه رجوی٬در بن بست استراتژیک قرار گرفته است.چرا که بسیار دل خوش کرده بودند که این مذاکرات٬نهایتا به سرانجام نرسد و بقول رجوی که همیشه میگفت: ما فقط از جرقه و جنگ است که به آب و نانی خواهیم رسید٬ و با تحریمهای سخت تر و نهایتا حمله نظامی امریکا و متحدانش به ایران٬آنها شانسی برای بقدرت رسیدن پیدا کنند!
واقعیت اینستکه این توافق هسته ای٬آخرین شکافی که رجوی در آن مخفی شده بود را هم بست! و اگر حال و روز رجوی را بخواهیم بدانیم٬از موضعگیری ها و از جیغ های متحد جدیدش نتانیاهو میتوان بهتر متوجه شد و دید!
مراد
 

خروج از نسخه موبایل