باز هم دروغ های هزار بار نشخوار شده علیه جدا شده ها توسط رجوی ها

وقتی کفگیر تحلیل های رجوی های فریبکار به ته دیگ می خورد و مشخص می شود که خط و خطوط ترسیم شده از طرف وی همه اش سر کاری بوده به سراغ عناصر جدا شده آمده و آنان را مورد توهین قرار داده و اعلام می کند که مقصر اصلی پیش نرفتن خط و خطوط وی افراد جدا  شده می باشند.
وقتی در فضای مجازی و اینترنت به دنبال خواندن مطالب بودم مطلبی توجه ام را جلب کرد که متوجه شدم در مورد یکی از جدا شده های استان مازندران به نام هادی شبانی به تکرار اراجیف هزار باره پرداخته و باز هم او را به الفاظ و ادبیات مختص و همیشگی تشکیلات رجوی ها به اصطلاح مزدور و شکنجه گر و تیر خلاص زن و… نامیده است اگر کسی نداند فکر می کند که در ایران چه خبر است و هر روز زندانیان را شکنجه می کنند اگر این حرف رجوی ها درست باشد پس نامه دادن های زندانی به سایت های فرقه مانند ماسوری و… را چه باید نامید. اگر این حرف درست باشد موضعگیری کردن زندانیان به قول دستگاه دروغ پرداز رجوی علیه سران حکومتی را چه باید نامید. در یک کلام همیشه رجوی های شکنجه گر وقتی در تحلیل هایشان با شکست مواجه می شوند باید بهای آنرا دیگران بپردازند و اکنون هم چه کسی بهتر از جدا شده از فرقه و کسانی که به افشای چهره پلید او کوتاه نیامدند.
یکی از اهداف فرقه، برای لجن پراکنی علیه افراد جدا شده این خط را برای اعضای خود رسم می کند که اگر کسی از تشکیلاتش بیرون برود شکنجه گر و مزدور خواهد شد و از طرف دیگر سعی دارد شخصیت فرد جدا شده را در درون مناسبات خراب کند در حالی که افراد درون مناسبات خود بهتر می دانند که تا وقتی فرد در مناسبات بوده انقلابی و… بوده و چرا بعد از جدا شدن یک شبه به اصطلاح مزدور می شود.
سران فرقه با این شیوه و زدن انگ به نفرات جدا شده سعی دارند خودشان را مبرا از هر گناهی بدانند و واقعیت های درون مناسبات را مخفی کنند تا کسی مطرح نکند که در سالهای گذشته چرا افراد به جرم نفوذی بودن باید شکنجه و یا کشته می شدند این شیوه نمی تواند انگیزه افراد را برای جدا شدن از تشکیلات کم کند و هر چقدر هم که رجوی این گونه روی افراد جدا شده به لجن پراکنی بپردازد ماهیت وی بیشتر رو می شود که به اصطلاح سازمانی که این گونه به گذشته خیانت بار خود می نازد در مقابل نوشتن یک مقاله توسط یک فرد این گونه سرتاپای تشکیلاتش دچار رعشه می شود بهتر است به فکر خودتان و تشکیلات پوسیده تان باشید. توهین علیه افراد و ناسزا گفتن سالهاست که این شیوه سوخته است و دیگر مصرف بیرونی ندارد.
البته این توهین و ناسزا گفتن علیه افراد جدا شده توسط رجوی های تروریست یک نقطه مثبت دارد که اراده افراد جدا شده را برای افشای ماهیت پلید رجوی ها بیشتر می کند و ترس سران فرقه هم از همین مسئله است حال هر چقدر می خواهند من و دوستانم را به اصطلاح مزدور و شکنجه گر بنامند.
با آمدن ما و افشای ماهیت پلید رجوی ها نزد خانواده ها دیگر کسی شما جانیان به این ملت را به حساب نمی آورد و از نظر آنان دیگر شما در زباله دان تاریخ قرار دارید.
عبدالله افغان
 

خروج از نسخه موبایل