رجوی نفرین شده ابدی تاریخ

 به مناسبت فرارسیدن ایام تاسوعا وعاشورای حسینی
بیش ازچهارده قرن ازقیام شکوهمند وسرخ فام امام حسین (ع) درصحرای تفدیده دشت سوزان کربلا می گذرد.قیامی که درتمامیت خود اوج جانبازی،اخلاص و وفای به عهد را از یک سو و منتهای پلیدی،رذالت،جنایت وخیانت به مقدس ترین باورهای اعتقادی مردم را ازسوی دیگر درامتداد تاریخ درمعرض قضاوت گذاشت.یزید پلید دراکثریت بود و بارگاه ومقام انبوهی لشکروجنگ افزار ولی امام حسین دراقلیت. یزید به ظاهروبرحسب محاسبات معمول نظامی پیروزشد ولی آنچه درتاریخ ماندگار شد وتوده های مردم همواره آن را تکرار می کنند نام وراه امام حسین (ع) است.
براستی رمزماندگاری وفلسفه زنده بودن عاشورا بعدازگذشت قرنها درچیست،آیا جز در فدای تمام عیار و وفای به عهد وبراستی  توده های مردمی چه خوب تشخیص می دهند که دل وذهن وضمیرشان را عاشقانه به کی بسپارند. مظلومیت وصداقت امام حسین درحرف وعمل باعث شد که قیام عاشورا علیرغم گذشت زمان همچون تابلویی بدرخشد وهیچگاه گردوغبارسالیان برآن ننشیند واین چنین امام حسین پیام آورجاویدان آزادی لقب گرفت ودرطول تاریخ بعنوان یک سوگند ورد زبان مردم شد.
درسرفصل های مختلف تاریخی حاکمان وجریانات گوناگونی کوشیدند که ریشه این قیام را بخشکانند ویا آن را ازمحتوا تهی ودرراستای منافع خود قراردهند.فرقه تروریستی رجوی که ازبدو پیروزی انقلاب با آگاهی ازمیزان عشق وعلاقه مردم به سرورآزادگان تلاش کرد خود را همگام با این قیام نشان دهد وبا بکارگیری شیوه های فریب ازاحساسات مذهبی مردم وبخصوص نسل جوان درجهت منافع سیاسی وتمایلات قدرت طلبانه خود سوء استفاده نماید.30خرداد 60 را سرآغازاعلام جنگ مسلحانه که با ترورهای کور و ایجاد خشونت منجر به کشته شدن صدها انسان بی گناه گردید را عملیات عاشوراگونه قلمداد نمود ویا عملیات تروریستی انتحاری وخودکشی اعضا که تحت شستشوی مغزی صورت می گرفت را با عملیات فدایی حسینی توجیه نمود! اما گذشت زمان وفروکش کردن گردوغبارعوامفریبی ونیرنگ نقاب ازچهره کریه رجوی برکشید وتناقض وحشتناک حرف تا عمل او درعرصه اجتماعی نمایان شد.
اولین اصل قیام امام حسین (ع) درجذب نیرو پذیرش آگاهانه وداوطلبانه اعضایش برای عضویت ویا خروج ازتشکیلاتش بود.امام حسین (ع) درمرحله جذب درمنتهای صداقت نیروهایش را درجریان محتوای ایدئولوژیکی ومبارزه خود قرارمی داد ولی درنهایت حق انتخاب را به آنها می سپرد………ادامه دارد
اکرامی
 

خروج از نسخه موبایل