آیا درهای خروجی فرقه رجوی همیشه باز است!؟

رجوی شامه ضد انسانی در درون آن نهفته است، در سرکوب افراد استاد است و کم بودی در این زمینه ندارد وقتی در سر فصل های مشخص می دید تشکیلات آن دارد زیر علامت سئوال می رود توسط شورای زنان خود (شورای سرکوب) نشست های تحقیر و بد و بیراه راه اندازی می کرد که تشکیلات خودش را جمع و جور کند اول در نشست ها افراد ناراضی را سرکوب می کردند و برای اینکه وانمود کنند در تشکیلات افراد از آزادی کامل بر خوردار هستند می گفتند ما یک نیروی انقلابی هستیم و نمی توانیم افراد را با زور و فشار در تشکیلات نگه داریم درهای خروجی سازمان همیشه باز بوده و باز خواهد ماند. زمانی که ما در پادگان اشرف بودیم غیر از دروغ و فریب چیز دیگری از رجوی و سرانش نفهمیدیم. فردی که اعلام جدایی می کرد اول برای او نشست می گذاشتند و آن را سوژه نشست می کردند تعدادی از افراد را از قبل توجیح می کردند که در نشست تا توان دارند به آن بد و بیراه بگویند اگر از موضع خودش کوتاه نیامد آن را کتک می زدند و به آن می گویند که دو یا سه سال در خروجی اشرف می مانی تا اطلاعاتی که داری از بین برود اگر فرد قبول می کرد به خروجی برود تازه بدبختیهای آن شروع می شد در خروجی وعده های غذایی نا چیزی به فرد می دادند آن را شکنجه روحی و جسمی می کردند.  کاری با فرد می کردند که از زندگی خوش سیر می شد. اگر فرد زیاد مقاومت می کرد به آن می گفتند می خواهیم تو را به زندان ابوغریب ببریم و در زندان تو را تحویل استخبارات می دهیم و سفارش تو را به آنها می کنیم که درست و حسابی از تو پذیرایی کنند. رجوی در زندان ابوغریب محلی برای جدا شده ها از دولت عراق تحویل گرفته بود جدا شده ها را به آن محل منتقل می کردند استخبارات عراق طبق سفارش رجوی آنها را اذیت و آزار می داد با این کار می خواستند که مناسبات رجوی را ترجیح دهند و درخواست کنند به مناسبات رجوی باز گردند. در های خروجی سازمان هیچ وقت باز نبوده اگر به درد و دل افرادی که با فریب از کشور ترکیه و کشورهای عربی به اشرف منتقل شدند مشخص می شود که تا چه اندازه ای رجوی و سرانش فریب کار و دغل باز هستند افرادی که بعد از سرنگونی صدام توانستند از اردوی رجوی جدا شوند خاطرات آنها در سایت موجود است رجوی برای اینکه وانمود کند که سازمانش پایه و اصول آن روی آزادی سوار است در نشست ها قُمپُز در می کرد و به خورد ما می داد اگر رجوی درهای سازمان را باز می گذاشت اکثر افراد به دنبال زندگی خود می رفتند و سران رجوی بایستی در پادگان اشرف غاز چرانی می کردند رجوی ضد بشر نمی تواند افراد را آزاد به حال خود بگذارد یکی از کارهای رجوی زندان سازی و زندان کردن افراد است که افراد را زیر سلطه خود بگیرد.

فواد بصری   

خروج از نسخه موبایل