دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده اسیران فرقه هادی و مریم لاری

مورخه 24/10/94  اعضای انجمن نجات خوزستان با خانواده هادی و مریم لاری ازاسیران دربند فرقه رجوی که اخیرا به کشور آلبانی منتقل شدند درشهرستان آبادان دیدارکردند لازم به ذکراست که دو برادر دیگر آنها بنام های صادق و امین همچنان اسیرفرقه درکمپ لیبرتی می باشند.
درابتدای ورود آقای سعید لاری ضمن خیرمقدم به اعضای انجمن خیر مقدم گفت ازاینکه شما چند وقت پیش خبر انتقال هادی ومریم به آلبانی وخارج شدن آنها از اردوگاه مرگبار رجوی را به ما اطلاع دادید ممنون هستیم.ای کاش با توجه به وضعیت نا امنی که کشورعراق دارد هرچه زودتر صادق وامین هم ازآن جهنم نجات پیدا کنند. واقعا نمی دانم وقتی خود رجوی درپاریس درامنیت زندگی می کند برای چی بچه های ما را درعراقی که هرلحظه معلوم نیست چه بلایی برسرآنها بیآید نگه داشته است؟! سالها که آنها را ازداشتن یک زندگی سالم درکنارخانواده محروم کرده حالا هم که همه پا به سن گذاشتند باز دست ازسر آنها برنمی دارد! اما بنظرم هادی وخواهروبرادرانش هم باید بنشینند وبا خودشان به این مسئله فکر کنند که واقعا جز تباه شدن عمرشان توسط رجوی چه چیزدیگری درگروه او بدست آوردند؟! وبا توجه به همین مسئله بایستی که خودشان هم تلاش کنند تا ازآن وضعیتی که درآن گرفتارهستند نجات دهند.
اعضای انجمن ضمن شرح مختصری ازماهیت دروغین فرقه گفتند دریک تشکیلات فرقه ای به اعضا فرصت تنها بودن واجازه فکرکردن به خود رانمی دهند وسران فرقه سالها اذهان آنها را تحت کنترل شدید خودشان قراردادند و ازطرف دیگر با فریبکاری سعی کردند ازظلم وجنایاتی که بر اعضای خود روا داشته ومی دارند به بیرون منتقل نشود تابیشتر بتواند با بازیچه قراردادن زندگی آنها امیال شیطانی خودشان را پیش ببرندواگربعد ازسقوط صدام تا کنون هم آنها را درعراق نگه داشتند فقط به این منظوربوده که بتوانند جلوی فروپاسی فرقه شان را بگیرند. به همین دلیل می بایست خانواده های آنها وما بعنوان اعضای جداشده ازفرقه تلاش کنیم تا با افشای هرچه بیشترجنایات رجوی نهادهای بین المللی وافکارعمومی را نسبت به وضعیت اسفباری که امثال عزیزان شما درفرقه دارند آگاه سازیم.واتفاقا براثر تلاش وپیگیریهای خانواده ها تاکنون تعداد زیادی ازاسیران فرقه طی سالهای گذشته نجات پیداکردند به همین دلیل رجوی عنوان کرده که خانواده ها تنها دشمن اوبوده وعلیه آنها به لجن پراکنی می پردازد.
درپایان این دیدارآقای لاری ضمن تشکر ازتوضیحات روشنگرانه اعضای انجمن گفت طبعا با توجه به فریبکاریهای سازمان رجوی اگرما برای نجات عزیزانمان تلاش وکاری نکنیم نهادهای بین المللی چندان دردسری هم برای پیگیری وضعیت ونجات آنها ندارند.بهرحال ما برای هرگونه اقدام وتلاشی که منجربه نجات خواهروبرادرانم ازدست رجوی شود دریغ نخواهیم کرد.
 

خروج از نسخه موبایل