تبریک به محمود روح الله زاده بمناسبت رهایی از چنگال فرقه رجوی

رهایی یکی دیگر از اسیران دربند رجوی از لیبرتی بیانگر نفرت و انزجار اعضاء از عملکرد سی و اندی ساله این فرقه شیطان صفت می باشد که سالهای سال همه اعضاء را به بند کشیده و در خفقان و غفلت نگه داشته است، وقتی پرده های اختناق و سرکوب فرو بیفتد،همگان به عینه خواهند دید که چگونه این همه سال در چنگال خون آشامی چون رجوی زنباره گرفتار شده بودند که نمونه آن در تاریخ وجود نداشته است.
محمود روح الله زاده و امثالهم از جمله افرادی هستند که با روشن شدن حقایق دیگر طاقت ماندن در مناسبات جهنمی رجوی را بر فرار و بیرون آمدن از آن زندان ترجیح داده و خود را به دنیای آزاد و عاری از فشار و اختناق و آکنده از حقایق و روشنی رساندند تا باشد دیگران نیز هر چه زودتر و سریع تر از فرقه رجوی رهایی یابند.
به امید رهایی دیگر اعضاء دربند رجوی ها

عبدالله افغان

خروج از نسخه موبایل