به دید این مرید رجوی، خیانت عین خدمت است!

بدون اینکه مناسبتی درکار باشد، شاهد انتشار مقاله گونه ی منتسب به حسین فارسی ازمریدان رجوی که دست به قرینه سازی تاریخی زده، گردیدیم.
او درمقاله اش که عنوان "ترکمانا نعل را وارونه زن تا نشان سم اسبت گم کنند " را بخود اختصاص داده مینویسد:
" بعداز تشکیل ارتش آزادیبخش و انجام بیش از صدرشته عملیات در نوار مرزی، طی سال1366، ماشین نظامی رژیم ‌به‌ویژه در جبهه غرب فروریخت و ‌به‌اذعان همهُ سرکردگان و دست اندرکاران جنگ ضدمیهنی، دیگر از آن پس ادامهُ جنگ مقدور نبود و ضربات بیشتری را ‌به‌دنبال داشت…".
دراین مورد تنها میتوان گفت که این یکصد رشته عملیات، درهمسویی با تجاوز وسیع ارتش صدام به کشوری بود که به تازگی میخواست، مزه ی گوارای عبور از یک رژیم توتالیتر ونظامی 2500 ساله ی شاهنشاهی را تجربه کند و باند رجوی بادست زدن باین عملیات، درصدد ازبین بردن حلاوت این پیروزی بی نظیر و تاریخی مردم ایران بود!
این حرف که ماشین نظامی ایران درغرب فروریخت، دروغ بزرگی است و کسانی که آن موقع سن وسالی داشتند، میدانند که درحمله ی ویرانگر وبرق آسای صدام، اتفاقا جبهه ی غرب ابدا دچار فروریختگی نشده و رزمندگان ایران، وجبی ازخاک کشور را ازدست نداده بودند!
حسین فارسی بدون اینکه ربطی به مسائل حال داشته باشد، به سخنان خود چنین ادامه میدهد:
"… خلیفهُ‌ارتجاع در شهریورسال 92 دست ‌به‌جنایت فجیع در اشرف زد و52 مجاهد قهرمان را قتل عام کرد. بهانه این بار زمین‌های کشاورزان عراقی!!  بود، اما علت واقعی این بود که خامنه‌ای درآستانه سرکشیدن جام زهراتمی و تن دادن ‌به‌برجام، برای مهار  اوضاع بعد از زهرخوران، دست ‌به‌آن جنایت زد زیرا گمان می‌کرد که با قتل عام مجاهدین در اشرف مقاومت را کمرشکن می‌کند و می‌تواند پیامدهای زهراتمی را که مجاهدین ‌به‌حلقومش ریخته‌اند تحمل  کند. تنها تفاوت بین قتل عام سال67 و قتل عام اشرف در این بود که خمینی ملعون بعد ازسرکشیدن جام زهر دست ‌به‌آن آدمکشی بی سابقه زد اما  خامنهای ابوداعش که تجربه سلفش را داشت قبل ازسرکشیدن جام زهراتمی این کار راکرد ".
حقیقت کشته شدن 52 تن از رهروان رجوی درتاریخ ذکر شده، هنوز که هنوز است روشن نشده وخود فرقه ی رجوی ابدا کمکی به کشف آن ننمود وبه رازگونگی آن افزود وبنابراین قبل از روشن شدن ابعاد قضیه، اظهار نظرقطعی  دراین مورد عاقلانه ومحکمه پسند نیست!
البته بازپس گرفتن زمین های کشاورزان عراقی هم وظیفه ی دولت عراق بود وهست و این دولت نمیتواند تن به زورگویی های صدام داده و اراضی شهروندانش را به یک گروه مافیایی خارجی بنام مجاهدین خلق بدهد!
این مرید رجوی درادامه نوشته اش آورده است:
ولی آنچه که مسلم است باز نشر این تهدیدها در سایت گشتاپوی آخوندی ‌به‌دلیل همین وضعیت بی‌تعادلی و بن‌بست استراتژیک رژیم ناشی از زهرخوران اتمی است که صدالبته رژیم غرقه در بحران آخوندی هیچ راه گریزی ندارد… ".
آیا این حرف که پیروزی برجام یک جام زهر است با اقدامات شما در جهت شکست خوردن آن تناقضی ندارد؟
اگر به نتیجه رسیدن این توافق برای حکومت ایران جام زهر بود، چگونه شما خود را به آب وآتش میزدید که این توافق انجام نگیرد ولابد رژیم هم جام زهر را برسر نکشد؟؟!!
با این موضعگیری های یک بام وچند هوای خود، چگونه بر نوک پیکان تکامل بشری قرار خواهید داشت؟!
آیا ازسر تنگی قافیه نیست که این حرف های ضد ونقیض را مطرح کرده وخودتان را رسوا تر میکنید؟!
شما چرا باید از بن بست قرار گرفتن رژیم دلواپس باشید؟؟!!
سعید
 

خروج از نسخه موبایل