تلاش مجدد خانواده های مجاهدین برای ملاقات با اسیرانشان در کمپ لیبرتی

خانواده ها، از شهرهای مختلف ایران آمده بودند تا شاید در چهارمین تلاش طی یک سال گذشته بتوانند با فرزندان و بستگان خود ملاقات کنند، اما تعدادی از اعضای گروه مجاهدین ورودی اردوگاه را بستند و در حالی که چهره های خود را پوشانده بودند، علیه آنها شعار دادند.
در میان بستگان، برخی ها برادر و برخی دیگر خواهر بودند و در میان آنان پدران و مادرانی حضور داشتند که ناله و ضجه هایشان همه و بویژه خبرنگاران حاضر در محل را متاثر کرد.
 
خروج از نسخه موبایل