رجوی زن ستیز و ادعای حمایت از حقوق زنان

فرقه زن ستیز رجوی دریکی ازسایت هایش با درج مطلبی با عنوان طرح تفکیک جنسیتی در قطار مشهد – تهران اختصاص واگن های اختصاصی و ویژه برای زنان را که ازموضع رفاه حقوق شهروندی وبخصوص برای زنان مجرد صورت گرفته را یک اقدام سرکوبگرانه علیه زنان اعلام کرد!
ادعای حمایت ازحقوق زنان وریختن  اشک تمساح برای حقوق ازدست رفته آنها ازطرف فرقه ای صورت می گیرد که طی این سالیان وبه شهادت  زنانی که توانسته اند ازجهنم مناسبات این فرقه بگریزند بدترین برخوردها وضدانسانی ترین شیوه های سرکوب را درحق زنان عضواین سازمان اعمال نموده است.به راستی زهی به وقاحت وبی شرمی سازمانی که سنگ حقوق زنان را  به سینه می زند ومدعی مبارزه برای رهایی آنها و رفع تبعیض وستم جنسی اززنان است،به راستی درعمل چه رویکردی دارد؟ به گواهی تمامی اعضایی که توانسته اند ازجهنم مناسبات ضد نسانی رجوی رها شوند بخصوص زنان قهرمانی که خود تحت شدیدترین سرکوب های تبعیض جنسی وایدئولوژیک قرارداشتند فرقه رجوی درشکل ومحتوا اصلی ترین دشمن زنان می باشد.قرارگاه اشرف نماد عینی ومدینه فاضله تفکرات زن ستیزانه رجوی به شمار می رفت.دربعد حقوق وآزادی های اجتماعی درمناسبات فرقه زنان ازکوچکترین آزادی های معمول برخوردار نبودند وبدیهی ترین آزادی های معمول همچون آزادی  پوشش،حق انتخاب همسر،حق طلاق،حق معاشرت اجتماعی وهمزیستی مسالمت آمیز با دیگر اعضا محروم بودند،درقرارگاه اشرف زنان حتی حق استفاده ازجایگاه سوخت مردان را نداشتند،سالن غذاخوری تفکیک جنسیتی شده بود،یک مرد به تنهایی حق ورود به اتاق کار زنان فرمانده را نداشت وحتما باید به وسیله یک یا دو مرد اسکورت می شد،مردان تحت هیچ شرایطی حق نداشتند قلم ویا کتابی را بطور مستقیم به دست زنان بدهند وحتما می بایست روی میز قرار می گرفت تا زنان بتوانند آن را بردارند.سوارشدن زنان ومردان دریک خودرو ممنوع بود ومردان ویا زنان درصورت مواجه شدن با چنین شرایطی می بایست درعقب خودرو وانت ویا خودرونظامی آیفا می نشستند.درنشست ها نشستن روی صندلی روبروی زنان ممنوع ومرزسرخ بود،درمسابقات ورزشی زنان حق ورود اطراف زمین های بازی برای تماشای بازی مردان را نداشتند،هرگونه آرایش وخودآرایی ممنوع ومرزسرخ بود و…
حال به راستی مضحک نیست رجوی ودیگر همپالگی هایش که چنین عملکرد وتفکرات ارتجاعی وعقب مانده وبدورازنرمهای اجتماعی درمناسبات خود دارند ازطرح اختصاص واگن های قطارهای مسافربری برای زنان تحت عنوان طرح سرکوب گرایانه لب به انتقاد بگشایند؟! "به راستی که وقاحت وبی شرمی هم حدی دارد " فرقه ای که روزی با ادعای انقلاب کذایی ایدئولوژیک مدعی مبارزه برای رفع ستم جنسی اززنان ورهایی آنها بود درعمل به ورطه ای سقوط کرد که آنها را به بردگان دست آموز مریم قجرتبدیل نمود.سرکوب زنان وبخصوص آنهایی که حقوق انسانی خودرا طلب می کردند را به اوج رساند.سوء استفاده های جنسی وموضوع حرمسرای رجوی وداستان رقص رهایی منتهای فساد و اوج سقوط اخلاقی فرقه است که بی شرمانه هنوزهم دم ازحقوق زنان می زند.وقاحت فرقه ای شیاد وضد انسانیت را می بینید؟
اکرامی
 

خروج از نسخه موبایل