فوت علی اکبر محمدی نمونه دیگری از دجالگری فرقه ضدبشری رجوی

جنایتهای فرقه جنایتکار رجوی همچنان بر روی خانواده ها سایه افکنده و هر از گاهی در سایت انجمن نجات درج میشود که فوت مرحوم علی اکبر محمدی از جمله آنهاست.
مرحوم محمدی که چند سال در بستر بیماری بودند، گاهی که به عیادت وی میرفتم از فرزندش که توسط سران خیانتکار فرقه دجال رجوی به گروگان گرفته شده بود سئوال مینمود و در مورد اینکه سرانجام این سازمان ضدبشری به کجا خواهد رسید؟
مرحوم محمدی که بیش از سه دهه از دیدار با فرزندش که میبایست در این اواخر عمر عصای دست او میبود و اکنون گرفتار ایدئولوژیک غلط و پوشالی مسعود رجوی خائن شده بود بدور مانده بود و هر زمان که برای ملاقات با فرزندش اقدامی انجام میداد، متاسفانه این سران فرقه رجوی بودند که نه تنها به او بلکه به هیچ کدام از پدران و مادران پیر و سالخورده چنین اجازه ای نمی دادند.
متاسفانه در دنیایی که ارگانهای بین المللی در ان هیچ نقشی نداشته و تنها بعنوان عروسکهای خیمه شب بازی اعمال نقش میکنند، سران سازمان مجاهدین که هیچ بویی از انسانیت نبرده اند، براحتی در برابر چشمان کور سازمانهایی مانند صلیب سرخ و سازمان ملل و حقوق بشر و غیره و غیره و در قرن حاضر، اقدام به زندانی نمودن افراد و شستشوی شدید ذهن آنها اقدام میکنند بدون انکه حتی یک نفر در برابر جنایتهای کثیف آنها بخواهد مقابله نماید و درخواستهای خانواده ها که تنها یک ساعت دیدار با فرزنشان میباشد را اجرایی نماید.
انجمن نجات استان گلستان این ضایعه اسفناک را به خانواده آن مرحوم بخصوص آقای نصراله (اسد) محمدی که در چنگال سران فرقه رجوی گرفتار امده تسلیت گفته و از خداوند منان صبر جمیل را برای آنها مسئلت دارد و امیدوار است تا انشا لله بزودی شاهد رهایی نصرالله محمدی از زندان خودساخته سازمان سراسر جنایت فرقه رجوی باشد.
 

خروج از نسخه موبایل