رجوی جنایت کار از سلاح جدید سرنگونی پرده برداری نمود!

بعد از سرنگونی صدام معدوم، رجوی فریبکار جرات نشان دادن خود را نداشته و این بار سعی نمود توسط زنی مفلوک و بی اطلاع از مسائل سیاسی از سلاح جدید خود برای به اصطلاح سرنگونی پرده برداری نماید و برایم حیف آمد که برای خنده خوانندگان عزیز هم شده از این سلاح آگاهی نیابند.

زمانی که در نشست درونی اشرف، رجوی شیاد دست به کمر و پز می داد، تعدادی تانک از صدام معدوم خریده (البته بخوانید اهدایی)و واق واق می نمود که کار حکومت ایران تمام است!!! اعضای ناآگاه نیز برای تکمیل کردن اراجیف وی دست می زدند و هورا می کشیدند ولی تاریخ نشان داد که روابطی که روی سرکوب و فشار و دروغ گویی سوار باشد هرگز به مقصد مورد نظرش نخواهد رسید.

آن زمان همه اعضای فرقه در مناسبات اشرف شعار سلاح ناموس هر مجاهد خلق!!!را سر می دادند ولی روزی که نیروهای آمریکایی قصد داشتند این سلاح و ناموس(ناموس نداشته) مجاهدین را بگیرند افراد به جای ناراحتی، خیلی هم خوشحال بودند و بیان می داشتند که دیگر کار فرقه رجوی تمام است. وقتی در زمان صدام معدوم این همه سلاح داشتیم و کاری نتوانستیم بکنیم اکنون بدون سلاح باید برویم بز بچرانیم این کلمات دقیقا تناقضات همه بچه ها در نشست های بعداز سرنگونی صدام در مناسبات اشرف بوده است. بعد از خلع سلاح برای نگهبانی دیگر از سلاح خبری نبود فقط ما مجهز به یک سرنیزه و یک چماق بودیم و دلمان را خوش کرده بودیم که دیگر سلاح جواب به اصطلاح سرنگونی نیست و باید با چماق و چماقداری به هدفمان برسیم اما این هم از توهماتی بوده که از روی باد معده نشات گرفته و فریبکاری که مسئولین فرقه ایجاد  می کردند بطور مثال زنان حرم رجوی، با دریدگی خاص خود عنوان می کردند که با کارهای ما (البته از مدل جاسوسی و گدایی) در آینده نزدیک نیروهای آمریکای به ما سلاح خواهند داد اگر چه خواب هایی که از روی شکم سیری می دیدند روز بعد برای نفرات تعریف می کردند.

 زمان گذشت تا روزی که رجوی شیاد مطمئن شد که دیگر خبری از سلاح و سرنگونی نیست و باید نفرات را به شیوه دیگری سر کار بگذارد در این رابطه بیشتر افراد را به کار نوازندگی و آموزش با وسایل موسیقی مشغول نمود و به آنان گفتند که دیگر اکنون به اصطلاح مبارزه از زدن فلوت و گیتار و… می گذرد. ما با این کار شادی را به میان مردم ایران خواهیم برد و مردم نیز با دیدن شادی سر به طغیان خواهند گذاشت و دیگر بقیه ماجرا…!!!

بعد از اخراج از اشرف دیگر برای همه مشخص بود که رجوی فریبکار باید از سلاح جدیدی برای به اصطلاح سرنگونی پرده برداری نماید اکنون به دستور وی یکی از زنان فرقه از نوشته هایش معلوم است که هیچ درک و شعور سیاسی هم ندارد و فقط خواسته است که چند خط سیاه کند، می گوید" این فلوت من است ظاهرش فلوت است، اما در حقیقت، سلاح کارایی است که قلب رزمندگان آزادی را با مردم ایران، و مردم ایران را با جهان، هم نَوا کرده!!!" (خنده حضار)

باید به مسعود جنایت کار تبریک گفت بعد از سالیان از سلاح جدیدی پرده برداری کرده که توانسته مردم ایران را با جهان هم آوا کند!!!. اگر این زن فرقه مدعی است که با زدن فلوت و گیتار می تواند به اصطلاح رجوی به سرنگونی دست یابد اکنون از شما جلوتر نفراتی بودند که ارکسترهای معتبری داشته و در کشورهای مختلف هم کنسرتهایی برپا نمودند و زودتر از شما می توانستند به چیزی که در ذهن کثیف رجوی وجود دارد برسند.

به این زن مفلوک فرقه باید گفت که رجوی فریبکار با شما چه کرده که دلتان به زدن فلوت و گیتار خوش نمودید؟ و درتمام این سالیان شعار به اصطلاح سرنگونی رجوی فریبی بیش نبوده است اول از همه خودش می دانست سرکاری است او از همان ابتدا به دنبال قدرت طلبی و زن بارگی اش بوده است.

آیا رجوی ملعون فکر می کند با این دروغ ها می تواند افراد خود را فریب دهد؟ آیا دیگر زمان انتقاد از خود فرا نرسیده و بیان کند که دیگر در این کار شکست خورده است؟

از اینکه سلاح جدید(فلوت) رجوی ملعون رونمایی شده ما هم خوشحالیم و امیدواریم در مراحل بعدی سلاحهایی از این دست به نمایش گذاشته شود تا هم بخندیم و تفریح کنیم.

هادی شبانی  

خروج از نسخه موبایل