زنده یا مرده بودن مسعود رجوی دردی از خانواده ها دوا نمی کند!

زنده یا مرده بودن مسعود رجوی دردی از خانواده های رنج کشیده ی اسیران این فرقه دوا نمی کند، گرچه همه آرزوی مرگش را داریم، اما در اعماق قلبمان خواستار دستگیری و محاکمه ی او به دست مقامات قضایی و همینطور پاسخگویی او به هزاران خانواده آسیب دیده خشونت های این گروه تروریستی و صدها فریب خورده هستیم و در واقع همه ی کسانی که خبر به درک واصل شدن اورا شنیده اند اشک و لبخندشان توامان است.
اما این که چرا سخنان مهمان نابخرد ویلپنت (ترکی الفیصل) این گونه گروه رجوی را به هم ریخته، جای تامل دارد.
اگر مرگ مسعود رجوی واقعیت دارد، چرا باید یک بیگانه عربستانی خبر دار باشد و هواداران این گروه نه؟
و اگر زنده است چرا خودش را نشان نمی دهد تا این تشویش را که بیشتر از همه به ضرر خودشان هست و قطعاً ریزش چشم گیر هواداران فریب خورده را در پی دارد، پایان نمی دهد چرا که پنهان کاری در مرگ رجوی، توهین آشکار به شعور هوادارانیست که این سالها کورکورانه، دلخوش به غیبت رهبری بودند که روزی سوار بر اسب سفید می آید و آزادی فرقه ای تعریف شده توسط مجاهدین را برایشان رقم بزند.
گرچه گاف ترکی الفیصل نشان داد هواداران این گروه هم اجاره ای هستند و اجاره ای بودن مدعوین از آنجا معلوم شد که حتی پس از بیان عنوان المرحوم برای مسعود رجوی بازهم کف زدند و معلوم بود بسیاری از مدعوین نه معنی کلمات سخنرانان را می فهمیدند و نه اصلاً می دانستند رجوی کیست؟ آنها فقط پول می گرفتند تا هروقت اسم مریم و مسعود آمد کف بزنند و هورا بکشند.
جالب است که این گروه نه تنها جرات اعتراض به ترکی فیصل را ندارند بلکه حتی نتوانستند به وی بگویند کلمه اش را تصحیح کند، بسیاری از مقامات بین المللی ممکن است در سخنرانی اشتباه کنند و تصحیح این اشتباه یا در همان جلسه سخنرانی به وی گوشزد می شود و یا در اسرع وقت او را مجبور به بیان اشتباه صورت گرفته می کنند ولی چرا ترکی الفیصل هنوز بعد از گذشت 48 ساعت از شوی ویلپنت حرفش را تصحیح نکرده نشان از واقف بودن وی بر اوضاع درونی گروه رجوی دارد.
هواداران و بویژه سرپل های این گروه بعد از این شو همه تبدیل به دایره المعارف زبان عربی شده اند و تعاریفی جدید از کلمه المرحوم ارائه می دهند تا بگویند مرحوم تنها به درگذشتگان نمی گویند.
اگر مسعود رجوی زنده است در حد یک کلیپ 10 ثانیه ای هم که شده باید به غیبتش پایان دهد و الا  به همین زودی منتظر فروپاشی زود تر از موعد گروه منفورش خواهد بود.
سالاری
 

خروج از نسخه موبایل