کتمان فرار زبونانه، احتیاج به اینهمه پرگویی هم دارد!

کمپ لیبرتی که ازنظر رجوی قرار بود که درصورت تکان خوردن کوه ها هم حرکتی نکند و به اقامتگاه دائمی فریب خوردگان او تبدیل شود که شاید دری به تخته خورده و این باند درکنار نیروهای  مهاجم ائتلاف عربی- آمریکائی واسرائیلی به ایران، " چلبی وار" به خدمت گرفته شده و درحکومت ائتلاف پرورده  درایران مقام و موقعیتی داشته باشد، با فشار سنگین خانواده ها ازهم فرو ریخت وبار دیگر  نادرستی تحلیل های رجوی را برهم زد!
پس این باند دربرابر این آبروریزی شدید چه میبایست ومی توانست بکند؟!
آنها راه علاج را درطرح مجدد  مسئله ی اعدام های سال 1367 دیدند که خود نقش مهمی در ایجاد آن بعهده داشتند!
مدارکی که اخیرا در این مورد ارائه شد، سطحی بسیار پایین تر از ساتل های گذشته داشت و اطلاعات فرد بیکاره ای مانند من که از رسانه ها و… بدست آمده، بسیار بیشتر ازاینها بوده که با چنین آب وتاب بی قواره ای تبلیغ میشود!
باند رجوی که متهم به ترور 16000 نفر درایران است ودرهمراهی با ارتش عراق تعداد قابل توجهی از مردم این مرز وبوم را کشته ویا به کشتن داده، آمار این اعدامی ها را که صاحبان همین نوارها کمتر از 5000 نفر میدانند، رقم آنها را به 30000 نفر رسانده تا بتواند آماری برابر قربانیان حملات تروریستی و جنگی خود بسازد وآنگاه از سازمان های بین المللی هم بخواهد که حکومت ایران را مورد محاکمه قرار داده ولابد باند رجوی را بخاطر کشتارمتقابل 5 برابری، مورد تفقد ودلجویی قرار دهد!
درزمانی که این سازمان ملل متحد بی استخوان دربرابر این هردو مورد ودرزمان خود دچار بی عملی بود، اینکه چگونه خواهد توانست این کار را بعد از گذشت سالیان انجام دهد، برکسی روشن نیست و ازاین جهت که تحولاتی برعلیه حکومت ایران انجام نگرفته، روشن است که صحبت خربزه وخیار است و غیر عملی!
باند رجوی کشف تازه ای نکرده که اینهمه هیاهو براه انداخته است و تحقیقا میخواهد (آی دزد، آی دزد) کند که از شدت حملات منطقی خانواده ها ورسانه ها بر علیه خود بکاهد که  عملا موفقیتی دراین کار نداشته است!
هم وطنان بی وطن!
صحبت از احتمال غروب دائمی ای است که  قرار بود با مرگ مسعود رجوی که طبق نظر مریم خورشید بخاطر اوست که نمایان میشود، جهان را بخطر بیاندازد؟! و باند او دراین مورد مهم، هیچ نوع  وظیفه ی جوابدهی را بعهده نگرفته است!!!
کسانی خود را ازجواب دهی درخصوص این موضوع معاف کرده اند که مسئله ی مرگ  وزندگی خورشید و کاینات انسانی ونباتی  رابا زندگی مسعود گره زده اند!!
بلی آنها بودند که  چنین ادعای بزرگی داشتند وحالا پررویانه، خود را به نفهمی می زنند!!
آیا این موجود پست که یکی از عوامل اصلی این نوع اعدام ها وترور هاست، زنده است یا مرده؟!
 البته که باند رجوی قادر به پاسخ دادن باین سئوال نیست!
آیا وزیر توطئه گر اطلاعات عربستان دروغ گفته ودرصدد ضد تعقیب زدن بوده تا رجوی زنده را بادرد سرهای کمتری به مکان امن تر انتقال دهد؟!
خواننده ی محترم استحضار دارد که  گماشته های دست اول رجوی با مدارک قلابی، با پول عربستان وهواپیماهای آمریکائی از عراق بیرون برده شده اند و این سئوال مطرح بوده که آیا مسعود رجوی جزو این منتقل شدگان نیست؟!
عمل این باند منحوس در عدم تکذیب  ویا تایید واضح مسئله ی مرگ ومیر رجوی و شدت  طرح بیش از حد مسائل مسال 1367، بنوعی این فرصیه را تقویت میکند!
مسئله ی اصلی همین است وباقی قضایا فرع برآن.
چرا که ازنظر تئوری سازان باند رجوی، این اعدام شدگان دربرابر قداست؟! و محوریت مسعود رجوی، پشیزی ارزش نداشتند و این بازار گرمی ها همه بخاطر رجوی و  انحراف افکار عمومی ازاین مسئله است وازاین نقطه ی نظر، مسئله ی اصلی فرقه ی رجوی بوده وباقی قضایا کشک است!
فرید
 

خروج از نسخه موبایل