مصاحبه با سیروس غضنفری

عضو نجات یافته ی ارتش آزادیبخش رجوی
س- ابتدا ازحضورتان در دفتر انجمن تشکر کرده و میخواهم در مورد سازمان خه بات کردستان که درمورد مرگ آقای محمد علی جابرزاده پیام تسلیتی صادر کرده، اطلاعاتی ارائه دهید.
ج- من نیز به سهم خودم از تلاش دوستان گرداننده ی انجمن نجات تبریز که واقعا زحمات زیادی می کشند، تشکر کنم.
من البته وظیفه ی خود میدانم که هردعوت شما را که درراستای آزادی دوستان دربندم کار میکنید، با جان ودل بپذیرم.
درمورد خه بات هم باید بگویم که من هم این اطلاعیه را خوانده ام.
تا زمانی که من تحت اسارت رجوی در ارتش آزادیبخش او بودم، به کرات کمک های تسلیحاتی و کالایی سازمان را به این گروه دیده ویاشنیده ام وبا بیشتر اقلام کمکی آشنائی کامل دارم.
کمک سازمان در جنگ اول خلیج فارس به این سازمان مثلا کردی بسیار گسترده بود.
سازمان ازانجام هرنوع کمک باین تشکل دروغین خود داری نمیکرد وهمانطور که صدام سازمان را بعنوان یکی از سپاه های خود قبول داشت، رجوی هم این موضع را نسبت به  سازمان خودساخته ی خه بات کردستان ایران میگرفت.
اگر درست بخاطر داشته باشم، نام رابط آنها درآن زمان از طرف سازمان، کاکا صالح بود. که گفته میشود که سرطان گرفت وجان سپرد!
س- بطوریکه میدانید، باند رجوی یک سازمان ضد ملیت های غیر فارس بوده وکمک های او به سازمانی که اقلا ظاهر ونام کردی دارد ازروی عوام فریبی است وسازمان کردها را کم نکشته که بخواهد خود را مدافع آنها جلوه دهد.
کردهایی که درسازمان بودند آنها هم مثل ما حق نداشتن با زبان مادری باهم صحبت کنند.
حجت عزیزی جوان  کرد 25 ساله بود که از روی فشار خودکشی کرد.
کامران بیات هم از دیگرکردها بود  که بعلت این نوع فشار وتبعیض ها درقرارگاه بصره خودکشی کرد.
چرا که سازمان می گفت هرچه مسعود می گوید وبه هر زبانی که اوصحبت میکند حق است ولاغیر!
قول خود مختاری دروغین به کردها که رجوی داده، سالوسانه است وصرفا بخاطر موقعیت مرزی کردستان انجام میگیرد که اگر شد، سازمان بتواند از آنجا برای تردد های غیر قانونی استفاده کند وگرنه رجوی کسی را جز خود دوست ندارد و اگر مجبور نبود که حرفی بزند ویا متنی بنویسد، با فارس زبان ها هم خوب نبود.
رجوی ازخود شیفتگی زیادی رنج میبرد و دراصل هیچکس ازهر ملیتی را دوست ندارد!
دراصل، سازمان خه بات کردستان یک جریان ضعیف و متعلق به سازمان مجاهدین رجوی است ودارای استقلال وشخصیت مستقلی نیست وما می بینیم که  متن پیام تسلیت نامبرده که توسط کاک بابا شیخ حسینی صادر شده،  عینا رونوشت بیانیه هایی آمده که خود باند رجوی صادر کرده است!
س- باردیگر ازحضور صمیمانه ی تان تشکر کرده و امیدوارم که باز شاهد حضور شما باشیم.
ج – منهم از زحمات شما قدر دانی کرده و بازهم تاکید دارم که حضور افرادی مثل من دردفتر انجمن، یک وظیفه ی وجدانی بحساب می آید و بنابراین منتی بر روی کسی نمیتواند باشد.
نتایج هرچه بیشتر کوشش های شما برای آزادی ویا لااقل بهبود وضعیت دوستان سابقم که به هر دلیلی موفق به آزاد کردن خود از مناسبات رجوی نشده اند، یکی از آرزوهای بزرگ من است.
مصاحبه کننده:
فرید

خروج از نسخه موبایل